Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення

Педагогіка » Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Однією із актуальних проблем кінця початку XXI ст. стало неухильне збільшення кількості дітей з порушеннями розвитку. Протягом останнього десятиліття спостерігається значне збільшення кількості дітей, що мають не сформованість передумов до навчання грамоті: письму і читанню. Основну частину цих дітей становлять дошкільники з порушеннями мовлення. Згідно даним Міністерства охорони здоров’я України станом на 2010 рік, поширеність мовленнєвих порушень у дошкільників і молодших школярів у різних регіонах країни коливається в межах від 30,7% до 92,6% від загальної кількості дітей.

Сьогодні розвиток корекційної педагогіки характеризується посиленням уваги до проблеми раннього розпізнавання, профілактики і подолання негативних тенденцій мовленнєвого розвитку підростаючого покоління. Результатом пошуку форм, засобів профілактики та корекції мовленнєвих вад у дітей в умовах масових дошкільних освітніх установ стали дошкільні логопедичні пункти, де за участі фахівця-логопеда здійснюється організація корекційно-мовленнєвої роботи з дітьми. Водночас вивчення фахівцями особливостей розвитку дитини зорієнтоване на забезпечення корекційної спрямованості сімейного виховання дитини з мовленнєвими проблемами, використання потенціалу родини з урахуванням її особливостей у системі комплексного корекційного впливу на дитину.

Питаннями сімейного виховання дітей із порушеннями мовлення займалися Г. Волкова, Ю. Гаркуша, Г. Гуровець, С. Григорян, Н. Рижова, Л. Ефименкова, Н. Крилова, В. Лубовський, Е. Мастюкова, Е. Міронова, А. Московкіна, Н. Новоторцева, Л. Носкова, В. Селіверстов, Т. Філічева, Г. Чиркіна та ін. Вчені підкреслюють важливу роль родини у процесі корекційно-педагогічного впливу на дошкільників, які мають мовленнєві порушення, і вважають організацію правильного сімейного виховання таких дітей однією з умов створення для них розвивального середовища. Поряд з цим дослідники наголошують на необхідності підвищення психолого-педагогічної культури батьків. Найважливішими передумовами для підвищення ефективності роботи науковці називають формування в батьків мотивованого ставлення до корекційної роботи, підвищення логопедичних знань та активне включення в цей процес.

Питання оптимізації корекційно-логопедичного процесу в дошкільному навчальному закладі загальнорозвиваючого виду представлені в працях О. Бачиної, О. Вершиніної, О. Захарової, О. Новіковської, В. Ніколаєнко, В. Рискіна, де автори, розглядаючи умови підвищення ефективності комплексної корекційно-логопедичної роботи, зміщують акцент на професійну готовність логопедів до роботи з батьками, вдосконалення їхньої консультативно-профілактичної діяльності, одним з головних напрямів якої є пропаганда логопедичних знань.

Водночас аналіз психолого-педагогічної та лінгводидактичної літератури свідчить про недостатню розробленість питання активізації педагогічної діяльності батьків дітей із порушеннями мовлення, підвищення їхньої педагогічної культури шляхом пропагування логопедичних знань, що зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження: на основі аналізу спеціальної психолого-педагогічної літератури визначити теоретичні й методичні основи організації пропаганди логопедичних знань з батьками дітей із порушеннями мовлення.

Для досягнення поставленої мети нам необхідно вирішити наступні завдання:

1. Здійснити аналіз спеціальної психолого-педагогічної та логопедичної літератури з проблеми дослідження.

2. Визначити зміст та завдання організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей із порушеннями мовлення.

3. Проаналізувати форми, методи та напрями пропаганди логопедичних знань з батьками дітей із порушеннями мовлення.

4. Діагностувати рівень логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення.

5. Розробити систему пропаганди логопедичних знань у батьків дітей із порушеннями мовлення та експериментально перевірити її ефективність.

Об’єкт дослідження – процес організації логопедичної просвіти батьків дітей із порушеннями мовлення.

Предмет курсової роботи – форми та методи організації пропаганди логопедичних знань з батьками дітей з порушеннями мовлення.

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що система роботи педагогів з батьками дітей із порушеннями мовлення, спрямована на розвиток теоретичного, практичного й особистісного компонентів педагогічної компетентності в процесі організованої логопедичної просвіти, сприяє ефективності корекційно-логопедичній роботі з дітьми.

Методи дослідження – теоретичні – методи аналізу, узагальнення, синтезу, систематизації наукових даних; емпіричні – методи аналізу продуктів діяльності: спостереження, опитування, бесіда, анкетування; констатувальний та формувальний експерименти; методи математичної статистики, узагальнення даних – якісна і кількісна обробка та інтерпретація даних.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Позакласна робота з образотворчого мистецтва
Позакласна робота - це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу ...

Контроль навчального процесу
Складовою частиною навчального процесу є контроль, який сприяє: виявленню успішності навчання кожного учня; розкриттю причин слабкого засвоєння учнями окремих частин матеріалу; ліквідації недоліків н ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net