Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання

На сьогоднішній день нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності.

Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Питанням використання інформаційних технологій у навчальних закладах займалися такі як: Р.С. Гуревич, Л.М. Забродська, Л.М. Калініна, И.К. Корнієв, Г.Н. Краснодопуло, В.А. Машурцев.

Серед таких сучасних технологій, що сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів, одне з найважливіших місць займає Інтернет. Цей інтерактивний засіб одержання інформації практично з усіх галузей знань стає останнім часом в Україні надзвичайно актуальним.

Акценти на засоби освоєння можливостей комп’ютера пересуваються з інформатики на інші шкільні предмети, зокрема і на трудове навчання. Провідне місце в світовому розвитку займуть ті країни, які зможуть продукувати або більш-менш ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Об’єкт дослідження – процес навчання учнів на уроках трудового навчання.

Предмет дослідження – педагогічні умови використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити умови використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

Гіпотеза дослідження: полягає в припущені, що впровадження мережі Інтернет на уроках трудового навчання підвищить ефективність навчально-виховному процесу при забезпечені таких педагогічних умов:

- теоретичному обґрунтуванні моделі організації використання мережі Інтернет у навчальному процесі;

- впровадження моделі, організація уроку трудового навчання з використанням мережі Інтернет;

- впровадження в навчально-виховний процес творчих проектів, основою яких є проведення досліджень.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати ступінь розробленості проблеми використання мережі Інтернет у школі на основі аналізу літератури.

2. Теоретично розробити модель з використанням мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

3. Розробити методику організації творчих проектів учнів з використанням мережі Інтернет.

4. Обґрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням мережі Інтернет.

Методи дослідження:

а) теоретичні: вивчення й аналіз літератури з педагогіки, інформатики, методики, технологічної освіти з метою систематизації досягнень науковців з питань підготовки майбутніх учителів трудового навчання й розвитку Інтернет технологій навчання; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду для визначення організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до організації проектної діяльності з використанням Інтернет технологій;

б) емпіричні: пряме й непряме спостереження за навчально-виховним процесом, що допомагає проаналізувати ефективність використання на заняттях Інтернет технологій; бесіди, усні та письмові опитування студентів, анкетування та тестування їх з метою виявлення недоліків і проблем у використані Інтернет технологій на уроках трудового навчання; педагогічний експеримент, що до виявлення в учнів зацікавленості до використання Інтернету на уроках трудового навчання;

в) статистичні: методи статистичної обробки дослідно-експериментальних даних за допомогою комп’ютера для перевірки їх достовірності.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технічна реалізація стандартизованого контролю знань
Для технічної реалізації стандартизованого контролю розроблено і впроваджено в практику багато засобів контролю, яку фіксують відповіді учнів. До таких засобів відносяться різного роду перфокарти, лі ...

Керування пізнавальною діяльністю студентів
Керування пізнавальною діяльністю студентів є однією з найголовніших проблем, що стоїть перед викладачем. Ця проблема, містить у собі і задачі стимулювання пізнавального і професійного інтересу в сту ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net