Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання

Педагогіка » Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання

Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення повітря, водоймищ, ерозія ґрунтів і вирубування лісів у багатьох місцях досягли критичного рівня. Екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання підростаючого покоління зокрема і населення загалом.

Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури особистості.

Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини.

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасними соціально-педагогічними орієнтирами суверенної України щодо модернізації вітчизняної системи освіти, яка передбачає оновлення цілей, змісту і технологічного арсеналу професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері педагогічної діяльності відповідно до загальносвітових процесів розвитку екологічно культурного суспільства.

Аналіз наукового фонду з проблеми формування екосвідомості особистості дозволяє виділити провідні напрямки її дослідження, а саме:

вивчення специфіки екологічної свідомості, її відносної самостійності серед інших форм суспільної свідомості;

визначення ролі зазначеного феномену в оптимізації взаємовідносин суспільства і природи;

дослідження сутності, структури та типологічної диференціації екосвідомості;

виявлення рівнів відображення екосвідомістю суспільного буття, зв’язку досліджуваного явища з екологічною діяльністю;

особливості, умови та шляхи формування і розвитку екологічної свідомості майбутніх учителів.

Об’єкт дослідження - навчально-виховний процес у професійно-технічних навчальних закладах.

Предмет дослідження - система екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах різних типів.

Мета дослідження - розробити і обґрунтувати теоретико-методологічні засади системи екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах як невід’ємної складової системи неперервної екологічної освіти.

Завдання дослідження:

1. Вивчити педагогічні умови ефективності екологічного виховання учнів у ПТНЗ.

2. З урахуванням виявлених умов розробити і експериментально перевірити педагогічні рекомендації з екологічного виховання учнів у ПТНЗ.

Гіпотеза дослідження: ефективність екологічного виховання учнів у ПТНЗ значно підвищиться з використанням методу організації діяльності і формування досвіду поведінки.

В.П. Максаковський вважає, що екологізація припускає розгляд людини в нерозривному зв'язку з середовищем. "Екологізація, як напрям, - відзначає він, - також характерна для всього міждисциплінарного комплексу наук, який досліджує взаємодію суспільства, виробництва і навколишнього середовища або екорозвиток

Підсумовуючи вислови дослідників з приводу трактування терміну "екологізація", слід зазначити, що він одержав безліч тлумачень: екологізація науки, техніка, освіти. На думку Н.Ф. Реймерса, загальна екологізація означає різнобічний, системніший, ніж раніше, підхід до об'єктивного світу і більше усвідомлення ролі природи в житті людини.

За словами Н.М. Мамедова: "Слід надати пильну увагу таким питанням, як екологізація системи освіти, формування екологічної свідомості, підвищення соціально-екологічної відповідальності особи".

екологічне виховання професійний технічний

У своїх поглядах на екологічну освіту Н.М. Мамедов вважає, що екологізація припускає включення екологічних аспектів у всі освітні предмети, екологізацію процесу навчання, екологізацію середовища освітніх установ, екологізацію взаємостосунків вчитель-учень.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація та методика проведення індивідуальних занять
Індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання і формування вимови проводяться із розрахунку вісімнадцять годин на тиждень на клас, незалежно від кількості учнів у ньому. При цьому учбовий час ...

Лінгводидактична модель формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних казок
Під час роботи над експериментальною методикою нами було використано низку принципів щодо розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей дошкільного віку. Серед них: принцип взаємозв’язку мислення і ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net