Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання в початковій школі

Педагогіка » Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання в початковій школі

В історії світової педагогічної практики відомі найрізноманітніші форми організації навчання. їх виникнення, розвиток, удосконалення і поступове відмирання окремих з них пов'язане з вимогами, потребами розвиваючого суспільства. Кожний новий історичний етап у розвитку суспільства накладає свій відбиток і на організацію навчання.

В результаті педагогічна наука накопичила значний емпіричний матеріал у цій галузі. Постало питання про необхідність систематизації різноманітності форм організації навчання, виділення найбільш ефективних, що відповідають духу часу, історичній добі.

Вчитель повинен не тільки передавати знання, а й формувати у дітей вміння здобувати знання самостійно. Ефективність засвоєння знань учнями залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від форм організації навчальної роботи.

Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання досліджували В. К. Дьяченко, І. М. Чередою, В. О. Сластьонін та ін

Проблема формування пізнавальної інтересу досліджувалась такими видатними педагогами як А. Дістервег, Я. Коменський, К. Д. Ушинський.

Я.А. Коменський писав: «Вся робота в школі залежить від вчителя, від його знань, умінь, освіти».

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання, тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер взаємозв'язків його учасників.

В своїй курсовій роботі я намагалася, використовуючи літературу та власний досвід, дослідити, які форми організації навчання використовуються в загальноосвітній школі, проаналізувати їхні недоліки та переваги.

Актуальність: на сучасному етапі розвитку української школи одним із основних завдань є підвищити якість навчання молодших школярів, активніше і цілеспрямованіше готувати їх до подальшого навчання та практичної діяльності. Запровадження нового змісту освіти сприяє підвищенню теоретичного рівня знань учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей. Протее якість знань учнів ще невисока. У сучасному школі розвиваюче навчання з кожним роком займає все міцніші позиції поруч із традиційним. У місті у кожній школі можна зустріти вчителів, які працюють по альтернативним програмам. Ведеться пошук нових методів роботи, нових форм організації, розвиває освіту.

У пошуках шляхів найбільш ефективного використання структури уроків різних типів особливе значення набуває форма організації навчальної діяльності учнів на уроці. В педагогічній літературі і шкільній практиці поширені три такі форми – фронтальна, індивідуальна і групова. Перша передбачає спільні дії учнів класу під керівництвом учителя; друга – самостійну роботу кожного учня окремо; групова - учні працюють в групах з 3 - 6 чоловік або парами

Об’єкт: процес навчання в початковій школі.

Предмет: форми організації навчання молодших школярів.

Мета: проаналізувати використання фронтальної, індивідуальної та групової форм навчання в початковій школі.

Завдання:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з даної теми;

розкрити поняття форми організації навчання;

дослідити вікові особливості учнів молодшого шкільного віку;

проаналізувати використання існуючих форм організації навчання в початковій школі;

дослідити ефективність використання різних форм організації навчання;

Методи дослідження:

- аналіз літератури;

- спостереження;

- бесіди з викладачами;

- порівняння.

Експериментальна база: Дослідження проводила у Бердянській Загальноосвітній школі №7, 3-Б класі. У дослідженні брали участь 20 учнів одного класу. Експериментальне дослідження проводила за допомогою проведення фронтальних, групових та індивідуальних форм організації навчання на уроці рідної мови. Тема уроку: Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменником.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Перечень учебно-производственных работ
Перечень учебно-производственных работ по профессии – это документ, который устанавливает конкретные работы, предназначенный для выполнения учащимися данной конкретной работы, предназначенные для вып ...

Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження
Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли: Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1); Шептур Г.Є – заступник директора ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net