Формування позитивного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів на уроках природознавства

Педагогіка » Формування позитивного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів на уроках природознавства

На сучасному етапі розвитку суспільства одним з найактуальніших завдань постає вирішення проблеми збереження фізичного здоров’я нації, яке помітно погіршилось за останні роки. Тут діє безліч факторів: наслідки Чорнобильської катастрофи, несприятливий стан екологічного середовища у більшості регіонів України, значне зниження матеріального добробуту населення тощо. Водночас помітним є зниження позитивного ставлення населення, і в першу чергу молоді, до фізичної культури та спорту. Замість рухової активності все більш популярними стають комп’ютерні ігри, перегляд телепередач, відбувається інтенсифікація навчального процесу, у той же час знижуються можливості молоді щодо систематичних занять фізичними вправами через широко доступні раніше спортивні секції, гуртки, клуби вихідного дня, туризму тощо. Тому особливо актуальним є питання формування у молодших школярів позитивного ставлення до здорового способу життя.

Фізична культура є невід’ємною складовою загальної професійної культури особистості сучасного фахівця, яка забезпечує фундамент його фізичного, духовного добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей особистості, що забезпечує біологічний потенціал її життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, вияву соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця. У вимогах Державного стандарту освітньої галузі щодо рівня підготовленості осіб, які отримали повну вищу освіту, у переліку знань і умінь з фізичної культури виписано, що вони повинні: розуміти роль фізичної культури у розвитку людини; знати основи фізичної культури і здорового способу життя; володіти системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження та зміцнення здоров’я, розвиток й вдосконалення психофізичних здібностей і якостей, самовизначення у фізичній культурі; набути досвіду використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення життєвих і професійних цілей.

Значна частина дослідників, такі як В.К.Бальсевич, С.М.Бубка, М.Я.Віленський, Л.В.Волков, А.Д.Дубогай, Г.А.Лещенко, В.Ф.Новосельский, М.О.Носко, О.І.Смакула, Є.В.Столітенко, Н.С.Солопчук, Н.М.Хоменко, О.Г.Шалар, Б.М.Шиян та інші, наголошують на важливості формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій, інтересів, мотиваційно-потребної сфери до занять фізичними вправами. Зокрема, вказується на необхідність подальших пошуків ефективних шляхів формування у молоді позитивного ставлення до занять фізичною культурою.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Надійність тестування
Надійність методу вимірювання - це міра стійкості результатів, що впливає на точність, з якою можна виміряти ту чи іншу конкретну ознаку. Перевірка надійності методу стосується насамперед відновлення ...

Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема
Логіка експериментальної роботи вимагає наукового аналізу низки понять, якими ми будемо оперувати в даній роботі. Серед них: мова, мовлення, культура мовлення, культура спілкування, мовленнєвий етике ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net