Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах

Принципово нова політична, економічна і соціальна спрямованість України на сучасному етапі, її вихід як самостійного суб’єкта на міжнародний туристський ринок, створення рекреаційно-туристських зон для спорту, фізичної культури і відпочинку, організація спортивно-туристських заходів у державі та за її межами потребує якісно нового підходу до підготовки фахівців туристичної галузі і зокрема у сфері спортивного туризму. Підготовка кадрів зі спортивного туризму є складовою сучасної системи професійної освіти, концептуальні положення якої висвітлені у законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" "Про туризм", Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), а також Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 роки.

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму схарактеризовано в працях російських вчених: І.В. Зоріна, В.О. Квартального; українських: В.К. Федорченка, А.П. Коноха.

Аналіз систем професійної підготовки фахівців зі спортивного туризму у вищих педагогічних навчальних закладах України показав, що цілеспрямованої багаторічної системи підготовки фахівців не існує. Федерація спортивного туризму України розробила та прийняла комплексну систему підготовки кадрів зі спортивного туризму, але на сучасному етапі вона не працює.

Різноманітні види споживачів кадрів, різні системи підготовки кадрів та рекреаційна інфраструктура спортивно-оздоровчого туризму, яка перебуває у постійному розвитку потребує створення обов`язкового державного стандарту по підготовці фахівців з рекреації та спортивно-оздоровчого туризму. При цьому специфіка спортивно-оздоровчого туризму полягає у тому, що однією із основних цілей навчання є забезпечення безпеки туристського заходу. Останнє диктує наявність єдиного стандартизованого підходу до вивчення спеціальних дисциплін спортивно-оздоровчого туризму в усіх навчальних закладах та школах.

Функціонування та подальший розвиток самодіяльного туристичного руху неможливе без забезпечення достатньою кількістю підготовлених кадрів, здатних здійснювати організаційні функції на різних рівнях управління та самоуправління.

Вирішальне значення у цій відповідальній роботі має добре продумана і чітко спланована система поетапного навчання, виховання і тренування, яка розрахована на багаторічну туристську підготовку.

Велике значення у вирішенні питань спортивно-оздоровчого туризму та формуванні у населення стійкої зацікавленості до спортивно-оздоровчого туризму має якість туристської підготовки спеціалістів. На сучасному етапі специфіка підготовки кадрів зі спортивно-оздоровчого туризму полягає у тому, що має місце перехрестя завдань, цілей та потреб інфраструктури комерційного туризму (підготовка гідів-провідників, у тому числі для екстремальних і пригодницьких турів), системі рятувальних робіт (підготовка рятувальників), системі освіти (підготовка викладачів спортивного туризму у вузах), управлінської туристської інфраструктури (підготовка директорів туристських клубів, працівників туристських регіональних державних служб, директорів туристських притулків), туристських працівників національних та природних парків муніципальної влади (підготовка туристських організаторів) .

Результати здійсненого аналізу свідчать про відсутність в Україні фундаментальних теоретико-методологічних досліджень з проблем туристської підготовки спортсменів туристів.

На сучасному етапі розвитку спортивного туризму в Україні туристсько-спортивна потребує розробки моделі багаторічної туристсько-спортивної підготовки у ВНЗ.

Необхідність узагальнення, систематизації та осмислення вітчизняного досвіду і використання його у професійній підготовці фахівців з активного туризму, потреба обґрунтування туристсько-спортивної підготовки фахівців з фізичної культури, необхідність переосмислення традиційних уявлень про навчальний процес у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, обумовили вібір теми.

Мета роботи. Розробити та апробувати моделі туристсько-спортивної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури - організаторів туристської роботи.

Завдання:

1. На основі аналізу науково - методичної літератури обґрунтувати теоретичні засади формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

2. Розробити і експериментально перевірити модель туристсько-спортивної підготовки студентів п’ятого курсу - майбутніх вчителів фізичної культури, як організаторів туристської роботи.

Об’єкт дослідження - процес туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

Предмет дослідження - методика формування професійної туристсько-спортивної компетентності майбутніх фахівців з туризму у навчально-педагогічному процесі вищого навчального закладу фізкультурного профілю.

Методи дослідження:

1. Вивчення й аналіз науково-методичної літератури.

Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування спортсменів, які займаються спортивним туризмом.

Педагогічні спостереження.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сучасні наукові підходи до організації навчального процесу з образотворчого мистецтва
Реформування середньої загальної освіти ставить перед вчителем проблеми, які пов'язані з організацією та здійсненням навчального процесу. Нового осмислення вимагають такі питання: «для чого навчати?» ...

Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням
Дослідники надавали особливе значення зв'язку стану загальної моторики і мови при заїканні. В.А. Гіляровський відмічав, що запізнілий розвиток мови може бути частковим проявом загального недорозвинен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net