Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу.

У контексті формування потрібного рівня комунікативної компетенції всі види мовленнєвої діяльності необхідні для ефективного оволодіння мистецтвом комунікації, подальшої освіти та розвитку особистості. У методиці питання навчання читання завжди займали особливе місце. У всі періоди соціально-політичного розвитку суспільства на перший план виходили різноманітні аргументи на захист особливого значення читання, та незмінним залишається той факт, що саме мистецтво читання стає системоутворюючою основою для формування інформаційно-академічних вмінь. Саме ці вміння дозволяють людині ефективно орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках, а також вибудовувати власну освітню траєкторію з врахуванням своїх індивідуальних потреб та зростаючих можливостей сучасної системи освіти.

Загальновідомо, що читання - один з основних засобів отримання інформації. Особливо велика його роль в наші дні, оскільки саме воно забезпечує людині можливість задовольняти свої особисті пізнавальні потреби.

Читання як процес сприйняття і активної переробки інформації є складною аналітико-синтетичною діяльністю, що складається із сприйняття і розуміння тексту.

Читання - надзвичайно складний процес. Активність читає є обов'язковою умовою не тільки проникнення у смислову бік тексту, а й сприйняття його формального боку, без опори на яку розуміння тексту не можливо.

Питаннями читання, навчання читанню займалися і займаються відомі педагоги, вчені, методисти, психологи Сухомлинський В.А., Плотніков С.Р., Розов О.А., Світловська М.М. , Фоломкіна С.К., Бім І.Л., Рогова та інші.

Хоча вже можна знайти достатньо методичної літератури присвяченої цьому питанню, нам хотілося б зупинитися на початковому етапі навчання читання, так як саме тут формується навик читання вголос сприяє становленню навички читання про себе, а без формування навички читання неможливо опанувати цим видом мовленнєвої діяльності в достатній мірі .

Мета дослідження:

виділити особливості навчання читання на початковому рівні навчання.

Об’єктом дослідження

процес оволодіння читанням як видом мовленнєвої діяльності читання.

Предмет дослідження:

технологія навчання читання.

з

авдання:

1. Дати характеристику читання, як виду мовленнєвої діяльності.

2. Виділити психолого-педагогічні аспекти засвоєння іноземної мови на початковому рівні навчання;

3. Виділити основні методичні аспекти навчання читання на початковому рівні навчання;

4. . Проаналізувати передовий педагогічний досвід з оволодіння учнями на початковому етапі читанням.

Гіпотеза:

без оволодіння читанням, що відповідають вимогам програми, як одним з видів мовленнєвої діяльності подальше використання іноземної мови буде обмежено.

-

розробити фрагмент уроку з навчання читання на початковому рівні навчання;

- зробити відповідні висновки.

Об’єктом дослідження

процес оволодіння читанням як видом мовленнєвої діяльності читання.

Предмет дослідження:

технологія навчання читання.

Новизна дослідження

полягає у вивченні та узагальненні сучасного рівня проблеми.

Методи дослідження

– аналіз, синтез, опис.

практине

застосування

– вузівське викладання методики іноземної мови.

При навчанні іноземній мові читання розглядається як самостійний вид мовної діяльності і займає одне з головних місць по своїй важливості і доступності. Роль читання в самостійній учбовій діяльності важко переоцінити.

Читання, по суті, є однією з основних сфер іншомовного мовного спілкування в самостійній роботі. При цьому воно виконує різні функції: цілі практичного оволодіння іноземною мовою, засоби вивчення мови і культури в умовах поглибленого вивчення іноземної мови, засобу інформаційної, освітньої і професійно орієнтованої діяльності учня, а також засобу самоосвіти і рекреативной діяльності. Окрім цього, практика в читанні дозволяє підтримувати і удосконалювати не лише уміння в читанні, розуміння, що забезпечують, і інтерпретацію читаного, але і фазові логіко-змістові уміння, уміння, пов'язані з переробкою смислової інформації, когнітивні здібності, що реалізовуються в іноземній мові.

По суті, читання на іноземній мові виступає як провідний засіб самостійної освітньої діяльності в цій предметній області.

Навчання читанню як процесу витягання інформації з друкарського джерела підміняється "переробкою матеріалу читання вголос, питально-відповідною формою роботи, перекладом, переказом і тому подібне. Читанню як виду мовної діяльності майже не навчають: воно увесь час випадає з поля зору учителя. Було б несправедливо, проте, шукати причину такого положення в тому, що усна мова зайняла одне з головних місць в навчанні і як би витіснила читання. Точніше, вона не витіснила читання, а підпорядкувала його собі, чого не повинно бути. Усна мова і читання - два види мовної діяльності. При усьому їх взаємозв'язку вони мають свою специфіку. Як неправомірно було б навчати усній мові на основі тільки друкарських текстів, без застосування інших засобів, стимулюючих висловлювання, так недоцільно і неефективно навчати читанню тільки на основі усної мови. Нині здійснюється пошук ефективних шляхів навчання читанню. Технологія навчання в співпраці представляє в даному випадку особливий інтерес.

Аналіз педагогічної теорії і практики дозволяє нам зробити висновок про те, що суть поняття "Навчання в співпраці" розглядається з різних позицій. Можна виділити широкий спектр робіт, присвячених співпраці як взаємодії між педагогом і учнем. У дослідженнях В.Безрукової, Л.Савіної, Г.К.Селевко, С.Теміной та ін. вивчаються різні аспекти основ співпраці на уроках, виявляються його умови, вирішуються теоретичні завдання формування особи учнів в умовах спільної роботи.

У дослідженнях Ш.А.Амонашвили, И.Г.Волкова, И.П.Іванова, Е.Н.Ільїна, С.Н.Лысенковой, А.С.Макаренко, Е.С.Полат розробляються зміст, методи і форми практичної реалізації співпраці в учбовому процесі. Цією ж проблемою при навчанні іноземній мові займаються Кличнікова З.И., Полат Е.С., Зімова И.А. і інші.

Усе сказане вище визначає актуальність

теми цієї роботи.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей
2. Дидактичні ігри (на формування словника)2. Дидактичні ігри (на формування словника) «Перестрибни через рів» Мета гри. Учити дітей утворювати наказову форму дієслова за допомогою приставок. Організ ...

Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів
Дослідження №1. Мета: визначення оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями в школі. Відповідно до мети дослідження, нами було розроблено кваліметри ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net