Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу.

У контексті формування потрібного рівня комунікативної компетенції всі види мовленнєвої діяльності необхідні для ефективного оволодіння мистецтвом комунікації, подальшої освіти та розвитку особистості. У методиці питання навчання читання завжди займали особливе місце. У всі періоди соціально-політичного розвитку суспільства на перший план виходили різноманітні аргументи на захист особливого значення читання, та незмінним залишається той факт, що саме мистецтво читання стає системоутворюючою основою для формування інформаційно-академічних вмінь. Саме ці вміння дозволяють людині ефективно орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках, а також вибудовувати власну освітню траєкторію з врахуванням своїх індивідуальних потреб та зростаючих можливостей сучасної системи освіти.

Загальновідомо, що читання - один з основних засобів отримання інформації. Особливо велика його роль в наші дні, оскільки саме воно забезпечує людині можливість задовольняти свої особисті пізнавальні потреби.

Читання як процес сприйняття і активної переробки інформації є складною аналітико-синтетичною діяльністю, що складається із сприйняття і розуміння тексту.

Читання - надзвичайно складний процес. Активність читає є обов'язковою умовою не тільки проникнення у смислову бік тексту, а й сприйняття його формального боку, без опори на яку розуміння тексту не можливо.

Питаннями читання, навчання читанню займалися і займаються відомі педагоги, вчені, методисти, психологи Сухомлинський В.А., Плотніков С.Р., Розов О.А., Світловська М.М. , Фоломкіна С.К., Бім І.Л., Рогова та інші.

Хоча вже можна знайти достатньо методичної літератури присвяченої цьому питанню, нам хотілося б зупинитися на початковому етапі навчання читання, так як саме тут формується навик читання вголос сприяє становленню навички читання про себе, а без формування навички читання неможливо опанувати цим видом мовленнєвої діяльності в достатній мірі .

Мета дослідження:

виділити особливості навчання читання на початковому рівні навчання.

Об’єктом дослідження

процес оволодіння читанням як видом мовленнєвої діяльності читання.

Предмет дослідження:

технологія навчання читання.

з

авдання:

1. Дати характеристику читання, як виду мовленнєвої діяльності.

2. Виділити психолого-педагогічні аспекти засвоєння іноземної мови на початковому рівні навчання;

3. Виділити основні методичні аспекти навчання читання на початковому рівні навчання;

4. . Проаналізувати передовий педагогічний досвід з оволодіння учнями на початковому етапі читанням.

Гіпотеза:

без оволодіння читанням, що відповідають вимогам програми, як одним з видів мовленнєвої діяльності подальше використання іноземної мови буде обмежено.

-

розробити фрагмент уроку з навчання читання на початковому рівні навчання;

- зробити відповідні висновки.

Об’єктом дослідження

процес оволодіння читанням як видом мовленнєвої діяльності читання.

Предмет дослідження:

технологія навчання читання.

Новизна дослідження

полягає у вивченні та узагальненні сучасного рівня проблеми.

Методи дослідження

– аналіз, синтез, опис.

практине

застосування

– вузівське викладання методики іноземної мови.

При навчанні іноземній мові читання розглядається як самостійний вид мовної діяльності і займає одне з головних місць по своїй важливості і доступності. Роль читання в самостійній учбовій діяльності важко переоцінити.

Читання, по суті, є однією з основних сфер іншомовного мовного спілкування в самостійній роботі. При цьому воно виконує різні функції: цілі практичного оволодіння іноземною мовою, засоби вивчення мови і культури в умовах поглибленого вивчення іноземної мови, засобу інформаційної, освітньої і професійно орієнтованої діяльності учня, а також засобу самоосвіти і рекреативной діяльності. Окрім цього, практика в читанні дозволяє підтримувати і удосконалювати не лише уміння в читанні, розуміння, що забезпечують, і інтерпретацію читаного, але і фазові логіко-змістові уміння, уміння, пов'язані з переробкою смислової інформації, когнітивні здібності, що реалізовуються в іноземній мові.

По суті, читання на іноземній мові виступає як провідний засіб самостійної освітньої діяльності в цій предметній області.

Навчання читанню як процесу витягання інформації з друкарського джерела підміняється "переробкою матеріалу читання вголос, питально-відповідною формою роботи, перекладом, переказом і тому подібне. Читанню як виду мовної діяльності майже не навчають: воно увесь час випадає з поля зору учителя. Було б несправедливо, проте, шукати причину такого положення в тому, що усна мова зайняла одне з головних місць в навчанні і як би витіснила читання. Точніше, вона не витіснила читання, а підпорядкувала його собі, чого не повинно бути. Усна мова і читання - два види мовної діяльності. При усьому їх взаємозв'язку вони мають свою специфіку. Як неправомірно було б навчати усній мові на основі тільки друкарських текстів, без застосування інших засобів, стимулюючих висловлювання, так недоцільно і неефективно навчати читанню тільки на основі усної мови. Нині здійснюється пошук ефективних шляхів навчання читанню. Технологія навчання в співпраці представляє в даному випадку особливий інтерес.

Аналіз педагогічної теорії і практики дозволяє нам зробити висновок про те, що суть поняття "Навчання в співпраці" розглядається з різних позицій. Можна виділити широкий спектр робіт, присвячених співпраці як взаємодії між педагогом і учнем. У дослідженнях В.Безрукової, Л.Савіної, Г.К.Селевко, С.Теміной та ін. вивчаються різні аспекти основ співпраці на уроках, виявляються його умови, вирішуються теоретичні завдання формування особи учнів в умовах спільної роботи.

У дослідженнях Ш.А.Амонашвили, И.Г.Волкова, И.П.Іванова, Е.Н.Ільїна, С.Н.Лысенковой, А.С.Макаренко, Е.С.Полат розробляються зміст, методи і форми практичної реалізації співпраці в учбовому процесі. Цією ж проблемою при навчанні іноземній мові займаються Кличнікова З.И., Полат Е.С., Зімова И.А. і інші.

Усе сказане вище визначає актуальність

теми цієї роботи.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сонячні спалахи
Досить часто над сонячними плямами у хромосфері відбуваються хромосферні спалахи - найбільш вражаючий прояв сонячної активності. Як правило, спалах починається зі швидкого зростання температури корон ...

Ейдетика і формування правильної вимови звуків
Своєчасний і правильний розвиток мови дає дитині змогу більш свідомо сприймати предмети та явища навколишнього світу. Тому будь-які порушення мовлення так чи інакше впливають на її діяльність і повед ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net