Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Соціально-економічні перетворення, що відбувається в сучасному суспільстві, з одного боку, ведуть до девальвації установлених в радянський період суспільних цінностей, з іншого - сприяють розвитку нової ціннісної свідомості та поведінки. Метою дошкільної освіти, як зазначається в документі, є формування базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупності чотирьох сфер життєдіяльності: "Природа", "Культура", "Люди", "Я". Основним завданням стає озброєння дитини наукою життя. Пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя. Зміст дошкільної освіти спрямовано на збереження дитячої субкультури, зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю вирішення проблеми формування ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку в складних і неоднозначних умовах соціуму, адже розвиток цивілізаційних процесів XXI століття зумовлює тенденції до інтенсивної інформатизації суспільства, комп’ютеризації дозвілля підростаючого покоління та розвитку розважального телебачення. За таких умов спостерігається зниження інтересу до книги в дитячому середовищі. Це ускладнює прилучення дітей до світу літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури.

Свого часу видатні представники прогресивної педагогічної думки, письменники та громадські діячі: X. Алчевська, С. Васильченко, Л. Глібов, М. Горький, Б. Грінченко, М. Драгоманов, О. Духнович, М. Корф, М. Коцюбинський, А. Макаренко, С. Миропольський, І. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, Л. Толстой, Л. Українка, К. Ушинський, І. Франко, Т. Шевченко вказували на важливість виховання дітей і молоді засобами художнього слова. Адже саме література як вид мистецтва покликана плекати високі духовні цінності, почуття прекрасного, гуманізм, патріотизм. Органічною складовою художньої літератури є дитяча література, яка володіє потужним виховним потенціалом і сприяє становленню й розвитку підростаючої особистості.

З педагогічних позицій проблему цінностей розглядали Ш. Амонашвілі, Н. Асташова, Б. Гершунский, Н. Дереклеєва, М. Казакіна, В. Караковський, Н. Нікандров, Л. Новікова, Н. Щуркова та ін. Проблема ціннісних орієнтацій отримала відображення в роботах І. Кона, О. Леонтьєва, А. Маслоу, А. Петровського, К. Роджерса, С. Рубінштейна та ін. У роботах І. Афанасьєвої, О. Дробницкий, А. Здравомислова, В. Оссовського, В. Тугаринова досліджено теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій особистості. В теорії навчання і приватних методиках проблема цінностей була розглянута Н. Дереклеєвой, І. Колесниковой, Б. Кругловим, Д. Леонтьєвим, К. Платоновим, Н. Щурковой та ін. Видатні представники педагогічної думки та письменники вказували на важливість виховання дітей і молоді засобами художнього слова. Оскільки література як вид мистецтва покликана виховувати високі духовні цінності, почуття прекрасного, гуманізм, патріотизм.

Ціннісні орієнтації пропонують дитині вибір між добром і злом, яке вона вчиняє не в силу необхідності, а в силу свого особистісного розуміння цієї необхідності. Саме свобода вибору являється основою моральних ціннісних орієнтацій. Саме ціннісні орієнтації виступають регулятором поведінки дитини навіть тоді, коли за нею ніхто не слідкує. Ціннісні орієнтації визначаються свідомістю і підсвідомістю, формуються в ході набуття особистого досвіду. В сформованому стані вони представляють індивідуальну ієрархічну сукупність цінностей, які визначають направленість особистості і вибірковість її поведінки. Саме художня література має велику перевагу серед мистецтв, як засобів виховання гуманних почуттів та формування духовних цінностей. Ця перевага виявляється і в можливості активно впливати на почуття і розум дитини, розвивати її емпатійність, емоційність. Недостатній розвиток цих якостей призводить до штучного обмеження можливостей дитини, вихованню людини, яка не відчуває, не розуміє, не співпереживає.

Більшість дослідників та авторів розглядають дитячу літературу як важливий засіб виховання особистості, однак проблема формування цінностей засобами художньої літератури залишається недостатньо детально вивченою.

Зважаючи на актуальність дослідження даної проблеми нами було обрану таку тему бакалаврської роботи: «Формування у дітей старшого дошкільного віку цінностей в процесі використання художньої літератури».

Об’єкт дослідження: емоційно-ціннісний розвиток дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: педагогічні умови формування цінностей у процесі використання художньої літератури.

Мета бакалаврської роботи: теоретично обґрунтувати та систематизувати педагогічні умови формування цінностей у старших дошкільників засобами художньої літератури.

Гіпотеза дослідження грунтується на тому, що цінність – поняття, яке позначає об’єкти, явища, їх властивості, а також абстракті ідеї, які втілюють в собі громадські ідеали і виступають як еталони буття. Це явища як матеріального, так і духовного характеру, що володіють позитивною значущістю, здатні задовольнити потреби людини, суспільства, служити їх інтересам та цілям, формування якого здійснюється ефективно за допомогою таких педагогічних умов: правильний добір та використання художніх творів гуманістичного спрямування; проведення систематичної роботи з емоційно-ціннісного розвитку; забезпечення єдності впливу на інтелектуальний, емоційний і діяльнісний розвиток особистості.

Завдання:

· з’ясувати стан розробки проблеми в психолого-педагогічній літературі;

· виявити особливості формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку;

· визначити роль художньої літератури в формуванні цінностей у дітей дошкільного віку;

· розробити й експериментально перевірити педагогічні умови формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз літературних, інформаційних джерел, синтез, узагальнення) та емпіричні ( опитування, бесіда, експеримент).

Основны етапи роботи.

На першому етапі вивчалася наукова література з проблеми дослідження, здійснювався аналіз і пошук емпіричного матеріалу, що дозволив виявити сутність і специфіку цінностей дітей дошкільного віку (вересень – жовтень 2012р.).

На другому етапі діагностувались рівні сформованості у дітей старшого дошкільного віку цінностей, вичначались педагогічні умови, що забезпечать ефективність формування у дітей цінностей, здійснювався формувальний етап експерименту (жовтень 2012р. – березень 2013р.).

На третьому етапі уточнювались і перевірялись результати формувального етапу експерименту, апробовувались рекомендації,методичні вказівки (березень – травень 2013р.).

Базою дослідження є ДНЗ № 23 «Берізка» міста Рівного. У дослідження брали участь 30 дітей старшого дошкільного віку.

Наукова новизна : визначеного сутність і специфіку феномену «цінності», виявлено педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування зазначеного феномену.

Теоретичне значення обумовлено методологічним аналізом еволюції уявлень про цінностей, засобів розвитку ціннісно – смислової сфери. Здобуті результати поглиблюють розуміння специфіки формування цінностей засобами художньої літератури. Подальшого розвитку набули форми і методи формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку в процесі використання художньої літератури.

Практичне значення результати дослідження можуть бути використані під час проходження педагогічної практики в дошкільних закладах міста Рівного та області, у розробці спецкурсів та спецсемінарів.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, результати дослідженя повідомллись підчас виступу нащорічній звітній конференції викладачів і студентів Рівненського державного гуманітарного університету.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система занять по декоративній діяльності за мотивами українських народних промислів
Основна мета формуючого експерименту полягала в організації роботи щодо вдосконалення декоративної діяльності з українських народних промислів, в першу чергу з дітьми, які на констатуючому етапі нашо ...

Соціальні аспекти
Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educationua.net