Пейзаж "Осіннє місто" та методика роботи над пейзажною композицією в загальноосвітніх школах

Педагогіка » Пейзаж "Осіннє місто" та методика роботи над пейзажною композицією в загальноосвітніх школах

Образотворче мистецтво – унікальний навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для духовного саморозкриття, творчої реалізації, розвитку здатності до життєвого самовизначення, дає змогу розкрити потенціал до різних творчих професій: художника, дизайнера, фотографа, модельєра, спеціаліста з комп’ютерної графіки.

Засвоюючи такі навчальні поняття, як “композиція”, “форма”, “колір”, “простір та об’єм”, школярі вчаться створювати образи на рівні переосмислених в емоційно-естетичному ключі уявлень про навколишній світ, за допомогою засобів образотворчого мистецтва.

Звичайно, результативна робота з впровадження нових механізмів викладання мистецьких дисциплін може здійснюватись, передусім, за умов й оптимальної організації, і тому найбільш успішно вона проходить там, де наполегливо працюють справжні ентузіасти своєї справи. Вони вдосконалюють мистецьку освіту, орієнтуючи її на формування творчої, естетично-ерудованої, цілісної особистості., використовуючи своєрідний вид людської діяльності - образотворче мистецтво.

Докорінна перебудова суспільного життя вимагає від загальноосвітньої школи термінового вирішення такої проблеми, як формування духовної культури учнів, що тісно пов'язане з необхідністю значного поліпшення художньої освіти і естетичного виховання молодших школярів.

Навчання образотворчому мистецтву дитини вимагає кваліфікованого керівництва. Але для того, щоб розвинути у кожного учня творчі здібності, закладені природою, вчитель повинен сам розуміти образотворче мистецтво, дитячу творчість, володіти необхідними засобами художньої діяльності. Отже, дитяча творчість може успішно розвиватись тільки за умови цілеспрямованого керівництва педагогом творчого процесу. Таке керівництво може здійснюватись у разі володіння вчителем методикою викладання, навичками та знаннями з образотворчого мистецтва.

Мета: розробити й обгрунтувати методику формування навичок живопису в процесі малювання пейзажу в загальноосвітніх школах.

Завдання проекту:

проаналізувати психолого-педагогічну, мистецтвознавчу та спеціальну літературу з питань історії та технології виконання пейзажного жанру. Розробити колористичне і композиційне рішення пейзажу "Осіннє місто". Виконати пейзаж у живописній техніці;

визначити мету та завдання навчання пейзажного живопису на уроках образотворчого мистецтва;

виокремити методи навчання мистецтва пейзажного живопису учнів загальноосвітніх шкіл;

Об’єкт: процес навчання образотворчого мистецтва учнів середніх загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження – методика навчання учнів 1-7 класів пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва.

Методи дослідження:

порівняльно-історичний – для вивчення мистецтвознавчої, психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми;

мистецтвознавчий – для виявлення стилістичних особливостей пейзажного живопису;

систематизація, класифікація та узагальнення – для визначення мети та змісту пейзажного живопису в загальноосвітніх школах;

спостереження – для виявлення рівня підготовленості дітей до малювання з натури.

Наукова новизна одержаних результатів:

вперше розроблені ефективні методи навчання пейзажного живопису в загальноосвітній школі, розроблено інтегрований урок для учнів 7 класу та створено пейзажну композицію «Осіннє місто» в живописній техниці;

уточнено мету і зміст навчання пейзажного живопису учнів молодших та старших класів;

конкретизовано методи навчання пейзажного живопису учням загальноосвітніх шкіл;

подальшого розвитку набули знання про вплив образотворчого мистецтва на формування особистості учнів.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можуть стати складовою вивчення проблем сучасного образотворчого мистецтва в школі. Матеріали дослідження можуть бути використані у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва, у перепідготовці кадрів зазначеної кваліфікації, у розробці навчальних програм і посібників, у практичній роботі вчителів загальноосвітніх шкіл.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів
З реальної соціально-економічної ситуації, то нині склалася в Україні, випливає адекватне соціальне замовлення закладам освіти, яке виявляється в необхідності формування й розвитку творчої особистост ...

Компоненти техніки фізичних вправ
Значення рухів, які входять до складу рухової дії, неоднакове, тому прийнято розрізняти основу техніки рухів, головну (визначальну) ланку і деталі. Основа техніки рухів — це сукупність тих ланок і ри ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net