Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів

Необхідність і важливість підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої особистості є однією з найактуальніших цілей освіти. Необхідність формування особистості, яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні завдання, є на сьогодні замовленням суспільства, тому одним з основних завдань є виховання творчої особистості. З цією метою мають бути створені максимально сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей і таланту дитини, для самовизначення і самореалізації.

У Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні підкреслюється, що головною метою сучасної школи є допомога учнівській молоді у їх життєвому самовизначенні, самореалізації, життєтворчості згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції української держави у Європейський простір.

Пріоритетним завданням школи визначено розвиток активної творчої особистості, здатної виконувати масштабні завдання, які забезпечать прогрес нації. Тому на сьогодні у школі широко впроваджується традиційні і сучасні підходи до організації навчального процесу, в яких успішно реалізується розвивальне навчання.

Розвивальне навчання - це системна організація навчання дітей з цілеспрямованою реалізацією принципів, методів, форм і засобів навчання спрямованих на досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей дітей (сприймання; мислення; пам'яті; уяви тощо), а також формування їх пізнавальної самостійності, інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, мотиваційно-ціннісної сфери особистості.

Над проблемою розвивального навчання працювали В. Шаталов, С. Смирнов Л. 3анков, Д. Ельконін В. Давидов. Згідно з поглядами науковців розвивальне навчання несе розвиток учня, формування його поглядів, установок, цінностей, норм тощо. Основним завданням розвивального навчання є формування особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями.

Теоретичні та практичні аспекти нових технологій навчання розроблені в роботах В.П. Беспалько, М.Д. Виноградової, Д. Джонсона, Р. Джонсона, О.В. Єльникової, В.А. Мартинюк, О.М. Пєхоти, Л. В. Пироженко, О.І. Пометун, Р. Реванс, Г.К. Селевко, М.І. Скрипник, В.А. Терещенко та інших вітчизняних і зарубіжних учених.

Характерними рисами розвитку системи освіти на сучасному етапі є тенденції демократизації і гуманізації, що віддзеркалюють потреби суспільства у вільних освітчених громадянах, у визнанні їх права обирати той рівень освіти, який дозволить максимально розвивати свої здібності, задовольняти різні освітні попити. Ці процеси стають пріоритетними у визначенні освітніх стратегій. Створюючи свою модель викладання предмету, вчитель повинен враховувати як здобутки традиційної моделі навчання, зорієнтованої на отримання учнями міцних знань, так і на сучасні перспективні напрямки, пов’язані з розвитком та самореалізацією особистості кожного учасника навчально-виховного процесу в школі.

Здатність учня до розвивальної взаємодії передусім визначається його внутрішньою вмотивованістю до паритетної, психологічно рівноправної освітньої діяльності з учителем, за якої повно реалізується його інтелектуальний та особистісний потенціал.

Повноцінне навчання можливе лише в тому випадку, коли школа служитиме лабораторією для відкриття унікального «Я» кожної дитини.

Об’єкт дослідження: навчання та розвиток учнів.

Предмет дослідження: особливості взаємозв’язку навчання та розвитку учнів.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати взаємозв’язок навчання та розвитку учнів.

Завдання:

- проаналізувати проблему взаємозв’язку навчання та розвитку учнів у психолого-педагогічні літературі;

- охарактеризувати сутність, зміст навчання в загальноосвітньому закладі;

- проаналізувати погляди В.О. Сухомлинський про роль навчання в розвитку дітей;

- розглянути основні особливості системи розвивального навчання;

- з’ясувати складові реалізації принципів розвивального навчання;

Методи дослідження:

- вивчення літературних джерел;

- аналіз;

- синтез;

- узагальнення;

- порівняння;

- систематизація теоретичних даних.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль керівника навчального закладу в створенні умов щодо організації науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу
Умова в словнику С.І. Ожегова – це обставина, від якої що-небудь залежить; обстановка, у якій відбувається, здійснюється будь-що. Умови об'єктивні. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два пі ...

Роль народної пісні в розвитку творчої активності учнів
У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню народної пісні. Властивість відгукуватися на найважливіші події народного життя, висока художність і доступність надають народнопісенній тв ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net