Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Комунікативні методики та навчання іноземним мовам за умов їх практичного застосування є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу передбачає формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь, що відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності в процесі вивчення іноземної мови, який будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування.

Будь-яка методика скерована на поліпшення процесу навчання, його оптимізацію. Однією з них є методика інтенсивного навчання, яка трактується різними фахівцями як оптимальна тенденція науково-технічного прогресу та деяких інших прогресивних тенденцій у педагогіці та психології. Педагоги розглядають інтенсивність як ефективне навчання, але таке, при якому досягається максимум ефективності за мінімально можливий навчальний час при мінімальних затратах. Методисти-науковці визначають інтенсивність як підвищення швидкості й якості навчання, як обсяг роботи, що виконується в задані проміжки часу. Як бачимо, обидва поняття “оптимізації” та “інтенсифікації” навчального процесу мають багато спільного. Це свідчить про спільність теорії оптимізації навчального процесу та методики інтенсивного навчання, що становить актуальність нашого дипломного проекту.

Головною метою цих двох теорій є досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах зусиль та часу. Але поняття методики інтенсивного вдосконалення мовної підготовки значно вужче, конкретніше за оптимізацію навчального процесу в цілому, бо вона розробляє шляхи вдосконалення навчального процесу з конкретного предмету конкретними методами, в даному випадку – вивчення іноземної мови.

Об’єкт нашої дипломної роботи – процес навчання англійської мови із застосуванням елементів інтенсивної методики.

Предмет дослідження – технологія навчання учнів старших класів говоріння в умовах інтенсивного навчання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності застосування інтенсивного навчання в старших класах, а також у розробці комплексу вправ для розвитку умінь говоріння учнів старших класів в умовах позначеного навчання.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

надати огляд комунікативним методикам та їх методичним принципам;

розглянути методику інтенсивного навчання та вимоги до її організації;

посилити увагу до розвиваючого аспекту інтенсивного навчання англійської мови старших школярів;

описати методику формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання;

проаналізувати принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння та розглянути їх практичні реалізацію в процесі навчання говоріння;

розробити комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови;

експериментально перевірити ефективність запропонованої методики та інтерпретувати отримані результати;

укласти висновки по роботі.

При написанні роботи нами було використано такі методи: теоретико-аналітичний (вивчення й аналіз літератури з проблеми дослідження); загально дидактичний (аналіз програм, навчальної літератури), системний метод (моделювання комплексу вправ) та метод експерименту.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Здійснення статевого виховання учнів молодшої ланки
При здійсненні статевого виховання молодших школярів (I-IV кл.) варто враховувати такі моменти, як початок виховного впливу школи, процес адаптації дітей до навчального навантаження, до шкільного жит ...

Аналіз музично-педагогічної спадщини з релігійно-морального виховання
Характерною особливістю діяльності західноукраїнських композиторів у досліджуваний період стало те, що, вони, відстоюючи позиції відродження української нації, особливу увагу приділяли розвитку реліг ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net