Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок

Педагогіка » Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок

Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних зв’язків між народами висувають перед навчальним закладом в галузі навчання іноземним мовам на перший план завдання підготовки не тільки висококваліфікованого фахівця, але й вихованої людини, головним надбанням якої є загальнолюдська культура і загальнолюдські цінності.

Оскільки метою навчання іноземним мовам є не тільки отримання знань, формування у студентів навичок і вмінь, але і засвоєння ними краєзнавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компонент. Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння.

В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання є невід’ємною частиною педагогічної діяльності.

В практиці викладання іноземних мов в навчальному закладі на сучасному етапі все більш відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово замінюється новим поняттям – «навчання мові та культурі», в тому числі культурі міжособистісного спілкування суб’єктів, що належать до різних культур, але цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції, життєвого досвіду, фонових знань.

Міжособистісне спілкування носіїв різних мов та культур може здійснюватися за тих умов, якщо комуніканти будуть цікавими один одному, якщо вони будуть керовані однією метою – взаємопорозумінню, взаємозбагаченню засобами міжкультурної комунікації. Але щоб бути цікавим партнером у міжкультурній комунікації, необхідно знати та розуміти культуру співрозмовника, тому на допомогу приходять казки.

Переважна більшість педагогів і методистів відводять велике місце казкам при навчанні іноземній мові. Деякі підручники цілком базуються на використанні казок: на фонетичному, граматичному або лексичному рівні. Наведені факти обумовили тему нашого дослідження: «Формування лексичних навичок за допомогою казок». В процесі дослідження ми сформулювали таку гіпотезу: використання казок у навчальному процесі сприяє активізації процесу засвоєння лексики студентами та покращенню якості їх навчання.

Питанням мовної компетенції займався Н. Хомський. Він виділив два види компетентності: мовна здатність і мовна активність. Найвідомішим дослідником японських казок є Єсикадзу Накамура. Він займається не тільки дослідженням японської казки, а ще й порівнює їх із російськими. Також одним із дослідників японського фольклору є Ігауе Нахо. Серед українських дослідників японської казки найвідомішим є Бондаренко А.О. під час свого дослідження автор виявив особливості японської казки та зробив їх класифікацію. Щодо прикметників найвідомішим дослідником є Головнін І.В. Дослідивши їх Головнін І.В. зробив класифікацію прикметників, яка на даному етапі є найбільш універсальною.

Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю розробки питань, пов’язаних з формуванням лексичних навичок у студентів під час вивчення японської мови за допомогою японських казок. Треба також відзначити важливість розробки методологічної бази, що дозволила б викладачам японської мови забезпечити належний рівень володіння мовою студентів, що вивчають японську у ВНЗ, шляхом створення завдань на основі японських казок. Не зайвим буде зазначити, що на даному етапі у навчальному процесі дуже мало приділяється уваги ознайомленню студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «японська мова», з японськими казками.

Мета дослідження: аналіз процесу формування лексичної компетенції студентів за допомогою казок (на матеріалі прикметників), обґрунтування доцільності застосування казок при вивченні японської мови.

Мета дослідження передбачає такі завдання:

Теоретично обґрунтувати процес формування мовної компетенції.

Розглянути казку як засіб навчання.

Проаналізувати прикметники як матеріал для збільшення лексичного запасу студентів.

Розробити методичний комплекс вправ з формування лексичних навичок студентів.

Експериментально обґрунтувати доцільність використання казок при вивченні японської мови.

Об’єкт дослідження: мовна і соціокультурна компетенція.

Предмет дослідження: японські казки як засіб формування лексичної компетенції (на матеріалі прикметників).

Методи дослідження. У нашій роботі для досягнення мети ми використовували такі методи як: метод критичного аналізу першоджерел та науково-методичної літератури, метод компонентного аналізу й синтезу, метод безперервної вибірки, метод інтерпретації тексту, експеримент.

Наукова новизна полягає в розкритті методологічних основ використання народного фольклору на прикладі японської народної казки для формування мовної компетенції студентів.

Практичне значення: результати даної роботи можуть бути використанні при проведенні занять з японської мови, як методичні рекомендації для викладачів японської мови, як довідковий матеріалу для студентів, що вивчають мову та усіх зацікавлених.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Значення естетичного виховання та роль музично-театралізованої діяльності в естетичному розвитку старших дошкільників
Відомо, що в теперішніх сучасних програмах виховання та розвитку дітей дошкільного віку естетичне виховання не виділено в окремий розділ, а переплітається з багатьма сторонами життя дитини. Його вихо ...

Організація і методика проведення годин здоров'я
Година здоров'я проводиться щодня для всіх без винятку учнів початкових класів та шкіл, що працюють в одну зміну, після другого чи третього уроку, тривалістю 45 хв. Залежно від місцевих умов та кільк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net