Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

Педагогіка » Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ

Світова практика у сфері вищої освіти свідчить, що традиційних методів, які забезпечують високу якість навчання на сьогодні вже явно недостатньо. Потрібні нові організаційні, наукові і методичні підходи для забезпечення конкурентоспроможності випускника на глобалізованому ринку праці.

Зараз під якістю вищої освіти прийнято розуміти забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності, швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, які володіють сучасними технологіями своєї спеціальності, уміннями використовувати отримані знання і навички в процесі вирішення швидкозмінних професійних завдань.

Саме тому ВНЗ повинен мати ефективну систему управління підготовкою майбутніх фахівців, які повною мірою відповідатимуть вимогам ринку праці і потребам роботодавців та суспільства.

Існує досить багато різних організаційних, методичних, технологічних факторів, які безпосередньо впливають на якість підготовки фахівця у ВНЗ. Частина з них оцінюється під час проведення атестації й акредитації ВНЗ. Наведений у таблиці перелік факторів впливу на якість навчання у порівнянні з принципами TQM, критеріями EFQM і вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000 дає підстави для прийняття висновку про те, що зазначені фактори повністю вкладаються в спільну ідеологію TQM, на якій вони базуються.

Таблиця 1

№ з/п

Фактори, що впливають на якість підготовки ВНЗ

Принципи TQM

Критерії EFQM

Вимоги

ISO 9001:2000

Рівень підготовки абітурієнтів

Орієнтація на споживача

Налагодження взаємовигідних стосунків з пос-тачальниками

Використання потенціалу персоналу

7.3.2 Вхідні дані проектування та розроблення

Рівень підготовки викладачів, підбір кадрів, підвищення їх кваліфікації, рівень соціального захисту

Роль вищого керівництва

Залучення персоналу

Роль вищого керівництва

Політика і стратегія

Задоволеність персоналу

6.2 Людські ресурси

Організація учбового процесу, впровадження наукових досягнень у навчальний процес

Процесний підхід

Управління процесами

7.2 Проектування та розроблення

7.5 Виробництво і надання послуг

Оснащеність навчальним обладнанням, підручниками, посібниками, обчислювальною та оргтехнікою, використання інформаційних технологій

Системний підхід

Раціональне використання ресурсів

6.3 Інфра-структура

6.4 Виробниче середовище

Гуманітарізація навчання, позаучбова виховна робота

Процесний підхід

Управління процесами

7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення

Організація самостійної роботи студентів

Залучення персоналу

Використання потенціалу персоналу

7.5 Виробництво і надання послуг

Мотивація студентів до якісного навчання

Залучення персоналу

Задоволеність споживачей

7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення

Контроль знань, умінь та навичок студентів

Прийняття рішень на підставі фактів

Управління процесами

Результати роботи

8.2.4 Моніторинг та вимірювання продукції

8.3 Управління невідповідною продукцією

Оцінка рівня підготовки студентів роботодавцями, суспільством

Орієнтація на споживача

Задоволеність споживачей і суспільства

Результати роботи

8.2.1 Задоволеність замовника

Рівень самооцінювання і удосконалення

Постійне удосконалення

Результати роботи

8.2.2 Внутрішній аудит

8.4 Аналізування даних

8.5 поліпшення

Рівень відповідності вимогам державної акредитації

Орієнтація на споживача

Задоволеність споживачей і суспільства

Результати роботи

1.1 Загальні положення

Зв» язок з роботодавцями і колишніми студентами

Орієнтація на споживача

Задоволеність споживачей і суспільства

Результати роботи

7.2 Процеси, що стосуються замовників

7.2.3 Зв» язок з замовником

Організація продовження навчання

Постійне удосконалення

Управління процесами

Результати роботи

8. Вимірювання, аналізування та поліпшення

Цікаве про педагогіку і навчання:

Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови
Сучасні уявлення світової науки стосовно феномена здоров`я людини ґрунтуються на новому розумінні актуальності проблеми виживання людства взагалі. Наприкінці ХХ століття лідери світової науки залучил ...

Становлення педагогіки
Виховання виникло разом із появою людського суспільства. Воно є загальною і вічною категорією, бо невіддільне від природної потреби готувати до життя нащадків. Разом із розвитком виробництва, розшире ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net