Організація самоосвіти учнів будівельного профілю

Педагогіка » Організація самоосвіти учнів будівельного профілю

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що в результаті виникнення суспільної потреби в неперервній освіті в ХХІ столітті склалась особлива ситуація, в якій самоосвіта виступає в якості феномена, що набуває все більшого значення як для суспільства загалом, так і для особистості й окремих соціальних груп. Необхідність неперервного навчання стосується всіх людей незалежно від статі чи віку,освіти, соціального чи посадового стану, політичної чи ідеологічної орієнтації чи національності. І, що не менш важливо: цей навчальний процес не можна розглядати як завершений чи незавершений.

Окрім того, на сучасному етапі політичного, економічного та культурного розвитку нашої країни суспільство потребує фахівців із гнучким і оригінальним мисленням, здатних самостійно, творчо вирішувати суспільні завдання, які б неперервно поповнювали та вдосконалювали професійні знання та навички шляхом самоосвіти.

Сучасні дослідження проблем самоосвіти, зокрема, учнів під час їх навчання у ПТНЗ будівельним професіям, представлені в роботах М. Бондаренка, О. Бурлуки, І. Грабовець, М. Заборщикової,Т. Івашкової, Н. Ілініцької, В. Корвякова, О. Малихіна, М. Рогозіної, І. Сидоренко, Н. Сидорчук,Н. Терещенко, В. Шпак та інших. Окремі аспекти самоосвіти в умовах інформатизації суспільстварозглянуті в працях О. Алексюка, А. Андрєєва, Є. Ганіна, В. Козакова, Ю. Насонової, Н. Ничкало,С. Сисоєвої, О. Шукліної, С. Яшанова та інших. При тому, що проблемі самоосвіти присвячено багато наукових робіт в Україні та за кордоном, у психолого-педагогічній літературі немає єдиного погляду на те, що собою являє дане явище, не систематизовані шляхи здійснення самоосвіти.

Враховуючи актуальність проблеми та її недостатню розробленість у психолого-педагогічній та методичній літературі, темою курсового дослідження обрано «Напрямки самоосвіти у учнів до будівельної професії».

Мета дослідження: охарактеризувати напрямки самоосвіти у учнів будівельної професії.

Об’єкт дослідження: навчальний процес в ПТНЗ.

Предмет дослідження: напрямки самоосвіти у учнів будівельних професій.

Завдання:

Проаналізувати літературні джерела щодо проблеми дослідження.

Визначити сутність поняття «самоосвіта» учнів.

Охарактеризувати шляхи здійснення самоосвіти учнів.

Емпірично дослідити обізнаність учнів будівельної професії щодо напрямків самоосвіти.

Розробити рекомендації учням щодо напрямків самоосвіти.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація та аналіз результативності експериментального дослідження
Вивчення, аналіз та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми, дозволили нам перевірити ефективність сучасної методики виховання бережливого ставлення до природи молодших школярів. Важлив ...

Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності
Важливим аспектом розуміння учнями нового навчального матеріалу є правильне подання його вчителем, тому методика викладу цього матеріалу потребує вдосконалення та нових розробок. Структура методики в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net