Логоритміка в системі корекції заїкання

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання

Логопедична ритміка є одним з розділів логопедії і корекційної педагогіки. Великий вклад у вдосконалення логоритмічного виховання дітей з розладами мови внесло всестороннє вивчення аномальних дітей, їх компенсаторних процесів, а також різні реабілітаційні методики.

Логопедична ритміка, вивчаючи закономірності розвитку, виховання, а також порушення немовних психічних функцій в синдромі тієї або іншої мовної патології, узагальнюючи експериментальні дані і практичний досвід, визначає завдання логоритмічного виховання, розкриває їх суть, висуває доцільні засоби, методи і форми організації логоритмічних занять.

Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість логопедичної ритміки як однієї з ланок логопедичної корекції, є формування і розвиток у дітей з мовною патологією сенсорних і рухових здібностей як основи виховання, перевиховання мови і усунення мовних порушень.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі дослідження існує гостра практична необхідність обгрунтувати особливості вживання логоритмічних занять для усунення недоліків моторного розвитку дітей, що заїкаються.

Виходячи з актуальності, проблема нашого дослідження полягає в тому, щоб розробити і обгрунтувати теоретичні основи формування мови у дітей із заїканням за допомогою логоритмічних занять.

Виходячи з вищевикладеного, метою даної роботі є обгрунтувати систему логоритмічних занять, направлених на розвиток моторики дітей з різними типами заїкання.

Гіпотеза дослідження: корекційна робота по подоланню заїкання за допомогою логоритмічних занять буде ефективна, якщо програма побудови цих занять будуватиметься диференційовано з врахуванням типа заїкання.

Викладена мета і гіпотеза дослідження зумовлює необхідність рішення наступніх завдань:

1.проаналізувати методичну і психолого – педагогічну літературу з проблеми використання логоритмічних занять з дітьми із заіканням;

2. Визначити роль логоритміки в системі корекційно-розвиваючої дії на усунення заїкання;

3. Виявити особливості використання логоритміки в корекційно-розвиваючій роботі по розвитку моторики;

4.Розробити і апробувати систему логоритмічних заходів щодо розвитку моторики дітей, що заїкаються;

Обєктом дослідження є процес корекції моторних порушень у дітей із заіканням.

Предметом дослідження є логоритмічне заняття як основний засіб по розвитку моторики дітей, що заікаються.

Методи дослідження:

- вивчення теоретичних джерел;

- експериментальний, який полягав у вживанні різних по складності тестів, направлених на виявлення особливостей довільної рухової діяльності з якісним аналізом їх виконання;

- динамічне спостереження за станом рухів, мови і загальної поведінки дітей, що заікаються, в процесі логоритмічних, логопедичних занять, на заняттях лікувальною фізкультурою, а також в процесі різних режимних моментів;

Практичне значення даної роботі полягає в тому, що вона може являти собою методично– практичний матеріал для музичних керівників та вчителів – логопедів, які працюють з дошкільниками із заїканням, як в спеціальних дошкільних установах, так і у масових дитячих дошкільних закладах. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, три розділі, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальній обсяг 36 сторінок.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
Гострота сучасної екологічної ситуації в Україні і в усьому світі, зокрема, породжує безліч проблем. Одна з них – екологічне виховання молодшого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою ...

Елементи організації навчання
Щоб здійснити процес навчання, його потрібно організувати. Організувати навчання — означає створити певну структуру та налагодити, відповідні цілям організації, зв’язки між елементами структури. Осно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net