Логоритміка в системі корекції заїкання

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання

Логопедична ритміка є одним з розділів логопедії і корекційної педагогіки. Великий вклад у вдосконалення логоритмічного виховання дітей з розладами мови внесло всестороннє вивчення аномальних дітей, їх компенсаторних процесів, а також різні реабілітаційні методики.

Логопедична ритміка, вивчаючи закономірності розвитку, виховання, а також порушення немовних психічних функцій в синдромі тієї або іншої мовної патології, узагальнюючи експериментальні дані і практичний досвід, визначає завдання логоритмічного виховання, розкриває їх суть, висуває доцільні засоби, методи і форми організації логоритмічних занять.

Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість логопедичної ритміки як однієї з ланок логопедичної корекції, є формування і розвиток у дітей з мовною патологією сенсорних і рухових здібностей як основи виховання, перевиховання мови і усунення мовних порушень.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі дослідження існує гостра практична необхідність обгрунтувати особливості вживання логоритмічних занять для усунення недоліків моторного розвитку дітей, що заїкаються.

Виходячи з актуальності, проблема нашого дослідження полягає в тому, щоб розробити і обгрунтувати теоретичні основи формування мови у дітей із заїканням за допомогою логоритмічних занять.

Виходячи з вищевикладеного, метою даної роботі є обгрунтувати систему логоритмічних занять, направлених на розвиток моторики дітей з різними типами заїкання.

Гіпотеза дослідження: корекційна робота по подоланню заїкання за допомогою логоритмічних занять буде ефективна, якщо програма побудови цих занять будуватиметься диференційовано з врахуванням типа заїкання.

Викладена мета і гіпотеза дослідження зумовлює необхідність рішення наступніх завдань:

1.проаналізувати методичну і психолого – педагогічну літературу з проблеми використання логоритмічних занять з дітьми із заіканням;

2. Визначити роль логоритміки в системі корекційно-розвиваючої дії на усунення заїкання;

3. Виявити особливості використання логоритміки в корекційно-розвиваючій роботі по розвитку моторики;

4.Розробити і апробувати систему логоритмічних заходів щодо розвитку моторики дітей, що заїкаються;

Обєктом дослідження є процес корекції моторних порушень у дітей із заіканням.

Предметом дослідження є логоритмічне заняття як основний засіб по розвитку моторики дітей, що заікаються.

Методи дослідження:

- вивчення теоретичних джерел;

- експериментальний, який полягав у вживанні різних по складності тестів, направлених на виявлення особливостей довільної рухової діяльності з якісним аналізом їх виконання;

- динамічне спостереження за станом рухів, мови і загальної поведінки дітей, що заікаються, в процесі логоритмічних, логопедичних занять, на заняттях лікувальною фізкультурою, а також в процесі різних режимних моментів;

Практичне значення даної роботі полягає в тому, що вона може являти собою методично– практичний матеріал для музичних керівників та вчителів – логопедів, які працюють з дошкільниками із заїканням, як в спеціальних дошкільних установах, так і у масових дитячих дошкільних закладах. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, три розділі, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальній обсяг 36 сторінок.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Електронні прилади для нечуючих
Всі сучасні електронні пристрої для нечуючих можна умовно розділити на декілька груп. До першої відносяться слухові апарати та системи колективного (аудиторного) користування. Вони підсилюють та пере ...

Аналіз професійної діяльності фахівця
У основі проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net