Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

У сучасних умовах формування у вищому навчальному закладі системи керування якістю навчання стає необхідним використання в навчальному процесі інноваційних освітніх технологій, що активізують самостійну роботу студентів, їхню навчальну мотивацію.

Особливо значущими для розвитку нових підходів до навчання є зміна соціальної та життєвої ролі знань і пізнавально-творчих можливостей людей. Перебудова характеру навчання здійснюється, перш за все, відносно таких його сутнісних характеристик як цільова орієнтація й характер взаємодії в навчальній діяльності.

Дослідження сучасних освітніх проблем свідчать, що пріоритетним напрямком у педагогічній практиці є побутова навчання у контексті неперервної освіти з орієнтацією на активну й ініціативну позицію суб’єкта за умови діалогу. Такий характер навчання надає можливість досягнення бажаного еталона особистості, ключовими характеристиками якого виступають: освіченість, самостійність, здібність до подальшого розвитку через самоосвіту. Формування відповідних до суспільного еталона особистісних здібностей потребує і нового характеру освіти – інноваційного навчання.

Ретроспективний аналіз досягнень педагогічної теорії та практики підтверджує, що пошук шляхів ефективного навчання був визначальним для педагогіки. Використання технічних засобів у навчальній діяльності, програмоване навчання (Б. Скіннер), терія поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна), управління пізнавальним процесом (І. Лернер), його оптимізація (Ю. Бабанський та ін.) попри всі позитивні моменти не сприяло радикальному вирішенню проблеми. Подальші інноваційні пошуки в напрямку реалізації особистісних потреб в освіті сприяли народженню ідеї модульного навчання, система принципів якого визначалися у прикладних дослідженнях (А. Алексюк. І. Богданова, К. Вазіна, В. Мельник, В. Огнев’юк, Дж. Рассел, В. Пасвянскене, Є. Сковін, А. Фурман, П. Юцявічене). За думкою названих вчених та їх послідовників – педагогів-практиків, інноваційне навчання на основі нових освітніх технологій, у тому числі модульної технології, оптимізує навчальний процес; забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності студентів у навчальній діяльності, а також інтеграцію їх професійної та соціокультурної підготовки, що сприяє розвитку особистісних якостей. Крім того, зберігаючи колективні форми навчання, надають студентові можливість персоналізації навчання в оптимальному режимі з урахуванням його індивідуальних особливостей, актуального рівня розвитку й перспектив його зростання.

Сьогодні модульно-рейтингова система є важливою складовою частиною нових освітніх технологій.

Пошук нових технологій навчання і систем оцінки якості знань студентів є запорукою успішної діяльності будь-якої освітньої установи. Одним зі шляхів підвищення якості вищого навчання є введення модульно-рейтингової технології, що у найближчому майбутньому планується й в нашій академії.

Рейтингова система оцінки успішності студентів застосовується зараз у більшості вищих навчальних закладів за рубежем та в багатьох вищих закладах України.

Поняття модульно-рейтингової системи навчання не знаходить єдинозначного трактування в педагогічній літературі. До розмаїтості термінів, що зустрічаються, приводить зсув акценту убік модульної технології навчання або рейтингової системи контролю. Модульна технологія навчання має на увазі розбивку дисципліни на модулі або розділи, що представляють собою завершений цикл навчальної роботи. Під рейтинговою системою розуміють систему накопичення балів, що відбивають успішність тих, яких навчають, і їхній творчий потенціал. Рейтингова система враховує всю активну діяльність студентів, зв'язану з придбанням знань, умінь, навичок. Критерії оцінки дозволяють уникнути суб'єктивізму в оцінюванні тих, яких навчають,.

Загальновідомо, що використання рейтингової системи сприяє мотивації студентів до навчання й активізації їхньої самостійної роботи. При об'єднанні модульної технології навчання і рейтингової системи оцінки знань можна говорити про модульно-рейтингову технологію навчання, що припускає освоєння дисципліни по модулях і оцінювання кожного модуля в балах за допомогою контрольних заходів. За підсумками роботи за семестр підраховується сумарний бал, що потім переводиться у відповідну оцінку по п'ятибальній системі.

Модульно-рейтингова система активізує і роботу викладачів, яким приходиться займатися не тільки викладанням, але і приділяти значний час контролюючим заходам. Введення в навчальний процес рейтингової системи зв'язано зі зростанням навантаження на викладачів. У цьому зв'язку представляється доцільна автоматизація розрахунку рейтинга й аналізу рейтингових результатів.

Об’єкт дослідження: процес викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

Предмет дослідження: методика викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” за модульно-рейтинговою технологією.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці модульно-рейтингової технології викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”, для майбутніх викладачів професійно-технічної освіти, набуває ефективності за умови здійснення її на засадах модульно-рейтингової технології.

Для доведення гіпотези була проведена експериментальна перевірка розробленої методики. Результати порівняльного експерименту дали можливість визначити значні відмінності від підготовки студентів за традиційною методикою та за розробленою методикою.

Теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення результатів.

Емпіричні методи: спостереження, порівняння, анкетування, тестування, метод статичної обробки інформації , діаграми.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці методики викладання дисципліни із застосуванням модульно-рейтингової технології.

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій по вдосконаленню навчального процесу на основі модульної технології викладання дисципліни і введення рейтингової оцінки рівня формування знань, умінь і навиків у студентів з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

Згідно об'єкту, предмету, меті - визначаються задачі дослідження:

На основі аналізу педагогічної літератури розкрити сутність поняття „модульно-рейтингова технологія навчання”;

Визначити теоретичні основи, зміст і послідовність етапів модульно-рейтингової технології викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобіля”;

Розробити експериментальну модульну програму з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” з рейтинговою системою педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів;

Експериментально перевірити ефективність запропонованої технологічної моделі.

Розробити рекомендації і можливі шляхи впровадження модульно-рейтингової технології навчання.

Загальну методологію магістерської роботи становлять основні положення загальної теорії пізнання; положення системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ і процесів; положення про активність суб’єкта в пізнавальній діяльності; концепція неперервної освіти; сучасні теорії щодо технологізації освіти й професійної підготовки; положення особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів щодо формування професійної компетентності інженера-педагога.

Для розв'язання визначених завдань, досягнення мети й перевірки гіпотези використовувався комплекс методів:

а) теоретичного пошуку: концептуально-порівняльний аналіз

- для змістовного зіставлення наявних психолого-педагогічних теоретичних підходів до визначення та обґрунтування модульного навчання; системно-структурний аналіз

- для виявлення класифікаційних ознак педагогічних технологій та їх систематизації; проектування

- для розробки моделі-еталона професійно-компетентного фахівця, створення теоретичної моделі модульної технології професійної підготовки й вивчення закономірностей та особливостей її функціонування; моделювання

- для обґрунтування теоретичних засад модульного навчання та впровадження їх у практичну діяльність вищого навчального педагогічного закладу;

б) емпіричного характеру: експериментальні

- психолого-педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий)

- для перевірки ефективності модульно-рейтингової технології; праксиметричні методи

- для аналізу прогресивного педагогічного досвіду та вимірювання результатів діяльності студентів з використанням методу експертних оцінок і самооцінювання; діагностичні

– для отримання оперативної інформації та здійснення зворотного зв'язку через анкетування, опитування, бесіди, тестування; методи математичної статистики

– перевірка статистичних гіпотез і кореляційний аналіз для визначення об'єктивності та вірогідності емпіричних результатів.

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні концептуальних ідей проектування модульно-рейтингової технології викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”, системи критеріїв і показників ефективності спроектованої технології.

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці навчально-методичного забезпечення технології, що складається з навчальної модульної програми з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для викладачів вищих навчальних закладів з обґрунтуванням технології її реалізації. Для здійснення контрольно-діагностичної функції розроблено рейтингову систему педагогічного контролю навчальних досягнень студентів, в якій розвинуто ідеї конструктивного використання рейтингового контролю.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Види та функції дозвіллєвої діяльності
При формулюванні функцій дозвілля необхідно враховувати істотні та специфічні риси дозвілля, потреби суспільного розвитку та практико-орієнтований характер дозвілля. Серед видів і функцій дозвіллєвої ...

Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів
У результаті аналізу педагогічної, психологічної і мистецтвознавчої літератури було визначено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів у музичній діяльності необхідно розвивати такі тво ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educationua.net