Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку

Значущість і актуальність проблеми розвитку дитячої словесної творчості , розкриття і максимальної реалізації творчих здібностей кожної особистості підкреслюється у державних документах: національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Державному компоненті дошкільної освіти », тощо.

Дослідники А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Карабаєва доводять, що у дітей старшого дошкільного віку складається свідоме естетичне сприйняття художніх творів, яке виявляється в розумінні змісту та ідеї твору, здатності виділяти та усвідомлювати його мовні засоби, хоча у складанні власних творчих наробок більшість дітей відчуває труднощі. Це виявляється у змістові (наслідування, невиразність творів, алогічність змісту, бідність та не оригінальність сюжету) та фронтальних характеристиках висловлювання (порушення структури повідомлення, обмеженість у використанні стилістичних засобів), що пояснюється низьким рівнем літературознавчої обізнаності, не сформованістю уявлень про жанрові, композиційні, мовленнєві особливості літературних і фольклорних творів та невмінням переносити набуті художні уявлення у власну словесну творчість. Значна частина праць з цієї проблеми (А.Богуш, Д.Бараніна, Н.Гавриш, Т. Постоян, Н. Корткова, Н. Михайленко, С.Шадріна) присвячена переважно створенню системи мовленнєвих вправ , мовленнєвих творчих занять, розробці спеціальних прийомів навчання фантазуванню (Н.Гавриш, Дж. Родарі , Н. Короткова, Н. Михайленко, Н. Фесюкова ).

Є.І. Тихеєва описала такі види творчої розповіді: придумування початку і закінчення подій, зображених на картині; закінчення оповідання, розпочатого вихователем; складання оповіді за планом, за заголовком; складання розповіді за опорними словами.

Є.Ю. Шабад, аналізуючи дитячі твори зазначала, що діти у власних казках, оповідях вживають, крім придуманих ними, запозичені літературні та фольклорні сюжети, образи персонажів, а навіть деякі засоби художньої виразності, що значно збагачує їхнє самостійне мовлення.

А.Є.Щибицька підкреслює, що діти самі створюють елементи художнього образу, а процес словесної творчості потребує цілеспрямованого педагогічного впливу, який може бути пов'язаним з розгляданням ілюстрацій, театралізованою діяльністю, малюванням. У дослідженні А.Є. Шибнцької знаходимо визначення словесної творчості, яка розглядається як результат діяльності уяви, спрямованої на відтворення минулого досвіду в нових поєднаннях, відповідно до вікових особливостей. Вона формулює деякі показники педагогічної оцінки дитячих творів: логічний зміст, відповідність темі, наявність композиційних частин, мова і стиль. Поняття "словесна творчість" ширше, ніж творче розповідання, адже воно включає активне творення, складання казок, віршів, оповідань, загадок, сюжетів, сценаріїв тощо не тільки на заняттях, а й у повсякденному житті.

Розвиток словесної творчості дітей ґрунтується на комплексному розв'язанні мовленнєвих завдань (розвиток словника, фонетичного боку мовлення і оволодіння граматичними навичками). Так, Л.О. Колунова досліджувала, як у процесі словесної творчості реалізуються мовленнєві вміння дітей у словотворенні, в чому виявляється їхня чутливість до змістових відтінків слів, якими методичними прийомами у процесі словесної творчості спрямовувати дітей на вживання слова, його відтінків як одного із засобів створення образів, втілення творчих задумів.

Об’єкт дослідження – розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Предмет дослідження – фантастична казка як засіб розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив фантастичної казки на розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Гіпотеза дослідження – процес розвитку словесної творчості у старших дошкільників під час буде ефективним за умови:

врахуванням дидактичних принципів: принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей в процесі сприймання і створення дітьми казок , принцип виховання в діяльності і спілкуванні, принцип стимулювання дитини до саморозвитку;

проведення систематичних занять з розвитку словесної творчості;

побудування роботи з дітьми в чотири етапи: інформаційний, репродуктивний, узагальнюючий, творчий.

Завдання дослідження:

Розкрити сутність понять «творчість», «словесна творчість».

Визначити шляхи, методи, умови розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку.

3. Експериментально перевірити вплив фантастичних казок на розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Методи дослідження – аналіз методичної літератури із теми дослідження, аналіз науково-методичної документації, констатувальний, формувальний і контрольний види педагогічного експерименту, статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми
Соціальна робота з дітьми та молоддю – це діяльність уповноважених органів підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності, та окремих громадян, яка спрямована ...

Визначення видів діяльності робітника
Існуючі документи (державні освітні стандарти, учбові плани, робочі програми) регламентують технології передачі знань лише на рівні кваліфікаційних критеріїв знань і практичних навиків, а також форма ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net