Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Значущість і актуальність проблеми розвитку дитячої словесної творчості , розкриття і максимальної реалізації творчих здібностей кожної особистості підкреслюється у державних документах: національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Державному компоненті дошкільної освіти », тощо.

Дослідники А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Карабаєва доводять, що у дітей старшого дошкільного віку складається свідоме естетичне сприйняття художніх творів, яке виявляється в розумінні змісту та ідеї твору, здатності виділяти та усвідомлювати його мовні засоби, хоча у складанні власних творчих наробок більшість дітей відчуває труднощі. Це виявляється у змістові (наслідування, невиразність творів, алогічність змісту, бідність та не оригінальність сюжету) та фронтальних характеристиках висловлювання (порушення структури повідомлення, обмеженість у використанні стилістичних засобів), що пояснюється низьким рівнем літературознавчої обізнаності, не сформованістю уявлень про жанрові, композиційні, мовленнєві особливості літературних і фольклорних творів та невмінням переносити набуті художні уявлення у власну словесну творчість. Значна частина праць з цієї проблеми (А.Богуш, Д.Бараніна, Н.Гавриш, Т. Постоян, Н. Корткова, Н. Михайленко, С.Шадріна) присвячена переважно створенню системи мовленнєвих вправ , мовленнєвих творчих занять, розробці спеціальних прийомів навчання фантазуванню (Н.Гавриш, Дж. Родарі , Н. Короткова, Н. Михайленко, Н. Фесюкова ).

Є.І. Тихеєва описала такі види творчої розповіді: придумування початку і закінчення подій, зображених на картині; закінчення оповідання, розпочатого вихователем; складання оповіді за планом, за заголовком; складання розповіді за опорними словами.

Є.Ю. Шабад, аналізуючи дитячі твори зазначала, що діти у власних казках, оповідях вживають, крім придуманих ними, запозичені літературні та фольклорні сюжети, образи персонажів, а навіть деякі засоби художньої виразності, що значно збагачує їхнє самостійне мовлення.

А.Є.Щибицька підкреслює, що діти самі створюють елементи художнього образу, а процес словесної творчості потребує цілеспрямованого педагогічного впливу, який може бути пов'язаним з розгляданням ілюстрацій, театралізованою діяльністю, малюванням. У дослідженні А.Є. Шибнцької знаходимо визначення словесної творчості, яка розглядається як результат діяльності уяви, спрямованої на відтворення минулого досвіду в нових поєднаннях, відповідно до вікових особливостей. Вона формулює деякі показники педагогічної оцінки дитячих творів: логічний зміст, відповідність темі, наявність композиційних частин, мова і стиль. Поняття "словесна творчість" ширше, ніж творче розповідання, адже воно включає активне творення, складання казок, віршів, оповідань, загадок, сюжетів, сценаріїв тощо не тільки на заняттях, а й у повсякденному житті.

Розвиток словесної творчості дітей ґрунтується на комплексному розв'язанні мовленнєвих завдань (розвиток словника, фонетичного боку мовлення і оволодіння граматичними навичками). Так, Л.О. Колунова досліджувала, як у процесі словесної творчості реалізуються мовленнєві вміння дітей у словотворенні, в чому виявляється їхня чутливість до змістових відтінків слів, якими методичними прийомами у процесі словесної творчості спрямовувати дітей на вживання слова, його відтінків як одного із засобів створення образів, втілення творчих задумів.

Об’єкт дослідження – розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Предмет дослідження – фантастична казка як засіб розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив фантастичної казки на розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Гіпотеза дослідження – процес розвитку словесної творчості у старших дошкільників під час буде ефективним за умови:

врахуванням дидактичних принципів: принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей в процесі сприймання і створення дітьми казок , принцип виховання в діяльності і спілкуванні, принцип стимулювання дитини до саморозвитку;

проведення систематичних занять з розвитку словесної творчості;

побудування роботи з дітьми в чотири етапи: інформаційний, репродуктивний, узагальнюючий, творчий.

Завдання дослідження:

Розкрити сутність понять «творчість», «словесна творчість».

Визначити шляхи, методи, умови розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку.

3. Експериментально перевірити вплив фантастичних казок на розвиток словесної творчості старших дошкільників.

Методи дослідження – аналіз методичної літератури із теми дослідження, аналіз науково-методичної документації, констатувальний, формувальний і контрольний види педагогічного експерименту, статистичні методи обробки результатів експериментального дослідження.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і зміст пейзажного живопису в програмі загальноосвітньої школи
В умовах сучасного розвитку освіти є проблема залучення молодших школярів до мистецтва живопису. Ця проблема є вкрай важливим напрямком педагогіки і має багато не досліджених аспектів. Оскільки наше ...

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Рівні оцінювання учнів I. Початковий 1 Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення 2 Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 3 Учень ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net