Дидактичні основи процесу навчання

Педагогіка » Дидактичні основи процесу навчання

Сторінка 5

Однак між процесом навчання і процесом наукового пізнання є певні відмінності. Це визначається в тому, що на різних етапах і рівнях навчання об'єктивно не відкриваються нові знання. Студенти знайомляться і засвоюють уже пізнанні істини. Під година учіння відбувається дослідження об'єкта, його вивчення через засвоєння студентами яку може бути представлене наочними або словесними зображеннями, а якщо в процесі вивчення здобуваються тільки нові знання, те навчання, крім засвоєння цих знань, передбачає формування в студентів вмінь і навичок. Практика в науковому пізнанні виступає критерієм істини здобутих у процесі вивчення об'єктивної дійсності істот, тобто знань, у тієї годину як у процесі навчання перевіряти істинність цих знань німа споживи, а практика тільки допомагає краще зрозуміти й засвоїти навчальний матеріал.

У вищий школі слід домагатися того, щоб студенти уміли свідомо користуватися формами, прийомами пізнавальної діяльності, могли правильно застосовувати наукові принципи й методи в засвоєнні навчального матеріалу, що формуватиме в студентів наукове мислення. У навчанні знаходять вияви відомі положення філософії про взаємозв'язок і взаємозалежність, єдність і боротьбу протилежностей, заперечення, перехід кількісних змін у якісні.

Активізація навчального процесу забезпечується суперечностями між:

зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який потребує постійного удосконалення;

досягненнями студентами рівнів знань, умінь, навичок і необхідними знаннями, уміннями, навичками для розв'язування поставлених перед ними завдань;

викладанням навчального матеріалу й індивідуальним характером його засвоєння;

науково – теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх практиці;

здійсненням навчання через навчальні і практичні завдання відповідно до потреб суспільства і наявним рівне знань, умінь і навичок, розумового троянд виткові студентів та інші.

Мистецтво викладачів полягає в з'ясуванні й використанні цих суперечностей для активізації пізнавальної діяльності студентів.

Важливим компонентом навчання виступає пізнавальна діяльність яка характеризується виявленням бази знань, умінь, навичок, формуванням здібностей до творчої діяльності за конкретними інноваціями, аналізом здобутого досвіду. Пізнавальній діяльністю називають дії, які спрямованні на засвоєння знань та передбачають: сприйняття знань і способів діяльності в процесі спостережень, спілкування і праці; цілепокладання в умовах співробітництва; перетворююча предметно-процесуальна діяльність студентів; запам'ятовування, усвідомлення в процесі вивчення навчального матеріалу; творче відтворення засвоєних знань; досвід творчого, інноваційного і репродуктивного застосування засвоєного.

Сучасний підхід до процесу навчання розглядається з позицій цілісності, як високоорганізована взаємоузгоджена комплексна діяльність викладача й студента, їхніх колективів у засвоєнні соціально-історичного досвіду та шляхів цього примноження з метою забезпечення всебічного розвитку особистості студента. Нині розвиток особистості в процесі навчання передбачає розвиток пам'яті, мови, мислення, культури навчальної і наукової діяльності, творчих здібностей, формування досвіду емоційно-ціннісного становлення до довкілля і собі.

Центральною фігурою процесу навчання є викладач, який виступає організатором усієї пізнавальної діяльності студентів. Головним учасником і суб'єктом процесу навчання визначається студент, зазаради якого створюється процес, у якому він виступає в суб'єкт-об'єктивні відносини з викладачем і довкіллям.

Викладач передусім виступає як організатор і керівник пізнавальної діяльності студентів, створює умови, за яких смороду можуть найраціональніше включитися в процес учіння. Контролюючи учіння, він винний бути готуємо допомогти студентам, коли в них виникають труднощі. Викладач усвідомлює загальну мету освіти і місце дисципліни в її реалізації, здійснює міжпредметні зв'язки. У процесі викладання демонструє глибоке, на сучасному рівні знання змісту навчальної дисципліни, якові викладає, а також з методики, психології та педагогіки. Успішному викладанню сприяє добрі знання особливостей студентів, педагогічна майстерність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Професійне орієнтування учнів при вивченні економіки
Виходячи з державних та особистісних потреб предмет “Економіка” з 2001 р. включено до інваріантної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів. Опанування його змістом значно пошир ...

Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив
Відповідно до програми з трудового навчання для IV – VIII класів систематичне вивчення с/г техніки та технології обробітку ґрунту розпочинається в VII класі (Програма середньої загальноосвітньої школ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net