Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів

Педагогіка » Формування читацьких інтересів семикласників активними методами навчання » Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів

Сторінка 2

Ідея досвіду - можливість та необхідність розвитку, формування читацьких інтересів учнів на уроках української літератури в умовах вербальної форми спілкування, актуалізація взаємопов’язаної діяльності операційних компонентів мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікації, систематизації. Моя робота - спроба від слідкування читацьких інтересів дітей 7 класів та спроба впливу на їх розвиток. Виникає на даному етапі необхідність розмови про формування творчої продуктивної діяльності як учня, так і учителя-ментора, тобто наставника, бо розвиток читацької культури не є можливим без власного прикладу. Багато чого залежить від особи педагога, у тому числі від його загальної ерудиції, читацької культури, моральних якостей, схильності до постійного самовдосконалення.

Про освіту говорять, що вона формує образ людини. Правомірно, що суспільство дедалі більше зосереджує увагу на виховному і розвивальному потенціалі освіти, який є своєрідною імунною системою, що протистоїть асоціальним явищам, деградації моралі і культури. У педагогічному аспекті дуже важливо обґрунтувати таку систему цінностей, яка має бути основою виховання і розвитку учнів, внутрішнім компонентом їхньої свідомості, самосвідомості, мотивом і регулятором позитивно спрямованої діяльності. Аналіз теоретичного тлумачення цінностей навчально-виховного процесу засвідчує активне напрацювання філософами і педагогами матеріалів методичного рівня. Передусім, це дослідження з філософії освіти, з теорії педагогіки ; Концепція гуманізації шкільної освіти, Концепція національного виховання (1996), Концепції громадянської освіти (2001), Концепції громадянського виховання; праці, присвячені ідеям особистісно орієнтованого підходу у навчанні і вихованні (Г.О. Балл, І.Д. Бех, Н.М. Бібік, А.М. Бойко, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Н.Г. Ничкало, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, та інші). У працях В.Г. Кременя ще у 90-х роках минулого століття було чітко обґрунтовано мету освітянської діяльності - забезпечити впровадження в освітній процес цінностей розвитку особистості, створити умови для її самореалізації. (Національна доктрина розвитку освіти в Україні (2001)).

Звичайно, при плануванні вчителем уроків літератури слід враховувати основні вимоги, концепції нормативних документів, у тому числі програми.

Під час підготовки до уроків літератури треба використовувати посібники таких авторів: Бібік Н.М. ("Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування"), І. Єрмаков, Д. Пузиков ("Компетентнісний потенціал 12-річної школи"), Т.Б. Волобуєва ("Розвиток творчої компетентності школярів"), І.В. Родигіна ("Компетентнісно орієнтований підхід до навчання"), О. Пометун, Л. Пироженко ("Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання"), А. Кроуфорд, Д. Макінстер С. Метью, В. Саул, ("Технології розвитку критичного мислення учнів") та інші.

Технології реалізації формування читацьких інтересів на уроках літератури різноманітні. На уроках можна активно використовувати технології розвитку критичного мислення, інтерактивні технології, намагатися розвивати основні види компетентностей: самоосвітню, комунікативну, полікультурну, інформаційну, соціальну, творчу. Допомагає в цьому використання завдань різного рівня, варіативних домашніх завдань, організація групової роботи, створення проблемних ситуацій, залучення самооцінки та взаємооцінки учнів, пропаганда досягнень культури, виховання на прикладі видатних людей, мотивація ролі даного предмета у житті учня, використання діалогічних методів навчання, організація дискусій, залучення завдань, для виконання яких необхідне звертання до альтернативних джерел інформації - додаткової літератури, комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо, стимулювання критичного оцінювання учнями інформації, самоосвітньої діяльності, творчості, проведення нестандартних уроків, організація дослідницької роботи дітей.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка та використання тестових завдань
При розробці тестів використовую різні підходи. При складанні тестів доцільно чергувати завдання з різними формами подачі даних, що дозволить знизити ймовірність перевтоми, яка зумовлюється одноманіт ...

Особливості виховання у народів ісламу
У народів ісламу вважається, що діти народжуються в змозі «фитра» (чистота), а потім їх батьки виховують їх віруючими або атеїстами. Згідно Муснаду ибн Ханбаля, "Діти невірних, краще, ніж ти дор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net