Аналіз навчальної програми з фізики для 11 класу

Педагогіка » Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів у позакласній роботі на прикладі 11 класу загальноосвітньої школи » Аналіз навчальної програми з фізики для 11 класу

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Кожен параграф цього підручника починається мотивувальним вступом зі зверненням до учнів, у якому пропонується дослідити певне явище, ознайомитися з фізичним підґрунтям відомих процесів тощо. Кожен параграф складається з декількох смислових блоків, назви яких слугують орієнтирами для учнів і сприяють покроковому усвідомленню всього змісту параграфа. Навчальний матеріал подано за єдиною логічною схемою, яка відповідає послідовності етапів фізичних досліджень: знання → спостереження → теоретичні дослідження → гіпотеза → експеримент → нові знання → застосування на практиці.

Контрольні запитання та вправи, які вміщено наприкінці кожного параграфа, забезпечують необхідний мінімум для здійснення не тільки диференційованого, а й особистісно орієнтованого навчання. З метою структурування вивченого матеріалу наведено узагальнювальні схеми та тестові завдання для самоперевірки, які запропоновані наприкінці кожного розділу. Це дозволяє поліпшити продуктивність повторення, надає учневі можливість перевірити власний рівень засвоєння матеріалу, здійснити його корекцію.

Енциклопедична сторінка, якою завершується кожний розділ, знайомить учнів із впливом фізичних досліджень на розвиток різних галузей науки і техніки.

До підручника готується навчально-методичний комплект, до якого будуть входити збірник задач, зошит для лабораторних робіт та посібник для вчителя.

Програмно-нормативні засади навчання фізики в 11 класі характеризують розподіл навчальних годин між предметами здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які визначено в листах Міністерства освіти і науки від 05.03.10 №1/9–143 та від 10.08.2010 №1/9–543. У таблиці, що наведена нижче, подано кількість годин та перелік навчальних програм, за якими здійснюватиметься навчання фізики в 11 класі.

11

художньо-естетичний, філологічний, суспільно-гуманітарний, спортивний профілі

(рівень А)

2 год

1. Фізика. 7–11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Шкільний світ, 2010.

2. Програми для профільного навчання. Фізика. 10–11 класи. – К: Педагогічна преса, 2009.

3. Програми для профільного навчання. 11 клас. – Журнал «Фізика та астрономія в школі» (видавництво «Педагогічна преса») – 2009. – №6.

універсальний, технологічний профілі (рівень В)

3,5 год

природничий профіль

4 год

фізико-математичний профіль

5 год

спеціалізовані класи з поглибленим вивченням фізики (рівень С)

7 год

Кількість годин на подовження часу опанування змісту обраної програми навчальними закладами може бути збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану.

У зв’язку із зазначеним змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення тем у навчальних програмах рівнів стандарту, академічного та профільного рівнів. У таблиці наведено кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів у 11-му класі за рівнем стандарту.

Орієнтовне планування викладання курсу фізики 11 класу (рівень стандарту – 62 год, 2 год на тиждень)

п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Розділ 1. Електричне поле та струм (12 год)

1

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

2

Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.

3

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.

4

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

5

Лабораторна робота №1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

6

Робота і потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

7

Самостійна робота (Тест).

Електричний струм в металах та його використання.

8

Електричний струм в рідинах та його використання.

9

Електричний струм в газах та його використання.

10

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

11

Узагальнення та систематизація знань з теми.

12

Тематична атестація №1.

Розділ 2. Електромагнітне поле (12 год)

1

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

2

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

3

Сила Лоренца.

4

(Семінар) Магнітні властивості речовини. (Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.)

5

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

6

Лабораторна робота №2. Дослідження явища електромагнітної індукції.

7

Індуктивність.

8

Самостійна робота.

Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

9

Змінний струм. Генератор змінного струму.

10

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

11

Узагальнення та систематизація знань.

12

Тематична атестація №2.

Розділ 3. Коливання і хвилі (13 год)

1

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.

2

Вимушені коливання. Резонанс.

3

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

4

Лабораторна робота №3. Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань.

5

Пружинний маятник. Період коливань пружинного маятника.

6

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

7

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

8

Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.

9

Самостійна робота.

10

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі.

11

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

12

Узагальнення і систематизація знань.

13

Тематична атестація №3.

Розділ 4. Хвильова і квантова оптика (11 год)

1

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла.

2

Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.

3

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль.

4

Лабораторна робота №4. Спостереження інтерференції та дифракції світла.

5

Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

6

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка.

7

Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.

8

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція.

9

(Семінар) Квантові генератори та їхнє застосування.

10

Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Узагальнення та систематизація знань.

11

Тематична атестація №4.

Розділ 5. Атомна і ядерна фізика (13 год)

1

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами.

2

Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

3

Лабораторна робота №5. Спостереження неперервного та лінійчатого спектрів речовини.

4

Рентгенівське випромінювання. (Праці І. Пулюя.)

5

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер.

6

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.

7

Семінар. Ядерна енергетика та екологія.

8

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. Отримання й застосування радіонуклідів.

9

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

10

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

11

Узагальнення і систематизація знань.

12

Тематична атестація №5.

13

Підсумковий урок

Узагальнююче заняття

1

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

Сучасні уявлення про будову речовини.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів
У світлі сучасних методичних уявлень розвиваюча функція іноземної мови полягає у розвитку мовленнєвих здібностей і стимуляції мотивів учіння, психологічно важливих для формування особистісної та діял ...

Правильна організація навантаження
Освоєння рухових дій вимагає численних повторень, що викликає значну витрату фізичної, психічної і розумової енергії. У міру наростання стомлення концентрація, стійкість і распределенность уваги, зда ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net