Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Сторінка 1

Прогресивна лінія розвитку освіти, як і людини не можлива без врахування всього того складного комплексу змін її параметрів, властивостей і якостей у часі. Саме тому освіта, як процес і результат навчання, виховання і розвитку особистості не можливий без врахування навчально-методичного комплексу. До нього слід віднести: принципи, методи,прийоми а також засоби навчання.

Принцип навчання - це правило, основне положення якого слід дотримуватися вчителю у професій діяльності. Так Ю.К.Бабанський визначає і характеризує принципи у співвідношенні з основними категоріями і компонентами навчання За ним принципи навчання лежать в основі :

Зміст освіти – принципи: науковості,систематичності,послідовності й доступності;

Методів, прийомів і засобів навчання – принципи: наочності, свідомості, активності навчання,поєднання різних методів. навчання

Результатів навчання – принципи: міцності, свідомості і дієвості.

Перша спроба створення системи дидактичних принципів належить Я.А.Коменському. Значний внесок у розробку та обґрунтування внесли К.Д.Ушинський, В.Є.Гмурман, М.А.Данилов, М.М.Скаткін. На сучасному етапі розвитку освіти принципи мають забезпечити цілісність навчання.

В педагогічній науці досить актуальною залишається проблема методів навчання. Навчання і виховання особистості в наш час повинні спонукати її до саморозвитку і самонавчання, базуватися на принципах диференціації індивідуалізації.

Метод – це шлях, спосіб діяльності спрямований на досягнення мети. Методом в освіті називають спосіб взаємодії вчителя і учнів,спрямований на вирішення завдань освіти. Методи ,прийоми та засоби навчання – це знаряддя роботи вчителя.

Методи визначають як:

- спосіб упорядкованої взаємодії вчителя та учнів спрямованої на вирішення завдань освіти (Ю.К.Бабанський ).

- способи спільної діяльності вчителя та учнів,спрямованої на розв’язання завдань навчання (Г.І.Щукіна).

Методи, що застосовує вчитель, - це способи передачі знань учням і управління їх пізнавальною діяльністю. Методи ,що застосовує учень , - способи набуття знань, умінь, навичок і розвитку пізнавальних здібностей (І.Т.Огородников).

Як способи взаємодії вчителя й учнів визначає методи (А.М.Бойко).

Оскільки сутність методів навчання не обмежується лише «однобічною діяльністю вчителя,а учень розглядається як суб’єкт педагогічного процесу ,то згідно з цим,методи навчання – це способи взаємодії педагога і школяра, спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань.

Прийоми навчання – це елементи певного методу чи методів. На цій основі методи нерідко визначають як сукупність методичних прийомів.

В самій дидактиці водночас відсутня єдина класифікація методів навчання, Кожен дидакт вкладає в основу класифікації щось своє. Так К.Д.Ушинський взяв за основу характер мислительної діяльності, до яких відніс: аналіз,синтез, порівняння. Е.Я.Голант і С.І.Петровський у 60-ті роки обґрунтували такі методи навчання: словесні,наочні,практичні. І.Т.Огородников виділяє методи, беручи за основу джерела інформації й передачі знань.

Ю.К.Бабанський на основі цілісного підходу до процесу навчання виокремлює 3 великі групи методів навчання:

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

Словесні,наочні, практичні

Індуктивні, Дедуктивні

Репродуктивні і пошукові

Методи самостійної роботи

Методи стимулювання і мотивації навчання

Методи стимулювання інтересу

Методи відповідності в навчанні

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функціонально-смислові типи мовлення
Функціонально-смисловий підхід у методиці усного та писемного мовлення забезпечує розвиток у дітей і таких характеристик, як інтонування мовлення, значення та функціонування лексико-граматичних явищ ...

Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників
Вченими зазначено, що саме в дошкiльному вiцi у дітей закладаються риси майбутньої особистостi, формується самосвiдомiсть та свiтосприймання, вiдбувається загальний психiчний розвиток, дошкільники на ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net