Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Сторінка 1

Прогресивна лінія розвитку освіти, як і людини не можлива без врахування всього того складного комплексу змін її параметрів, властивостей і якостей у часі. Саме тому освіта, як процес і результат навчання, виховання і розвитку особистості не можливий без врахування навчально-методичного комплексу. До нього слід віднести: принципи, методи,прийоми а також засоби навчання.

Принцип навчання - це правило, основне положення якого слід дотримуватися вчителю у професій діяльності. Так Ю.К.Бабанський визначає і характеризує принципи у співвідношенні з основними категоріями і компонентами навчання За ним принципи навчання лежать в основі :

Зміст освіти – принципи: науковості,систематичності,послідовності й доступності;

Методів, прийомів і засобів навчання – принципи: наочності, свідомості, активності навчання,поєднання різних методів. навчання

Результатів навчання – принципи: міцності, свідомості і дієвості.

Перша спроба створення системи дидактичних принципів належить Я.А.Коменському. Значний внесок у розробку та обґрунтування внесли К.Д.Ушинський, В.Є.Гмурман, М.А.Данилов, М.М.Скаткін. На сучасному етапі розвитку освіти принципи мають забезпечити цілісність навчання.

В педагогічній науці досить актуальною залишається проблема методів навчання. Навчання і виховання особистості в наш час повинні спонукати її до саморозвитку і самонавчання, базуватися на принципах диференціації індивідуалізації.

Метод – це шлях, спосіб діяльності спрямований на досягнення мети. Методом в освіті називають спосіб взаємодії вчителя і учнів,спрямований на вирішення завдань освіти. Методи ,прийоми та засоби навчання – це знаряддя роботи вчителя.

Методи визначають як:

- спосіб упорядкованої взаємодії вчителя та учнів спрямованої на вирішення завдань освіти (Ю.К.Бабанський ).

- способи спільної діяльності вчителя та учнів,спрямованої на розв’язання завдань навчання (Г.І.Щукіна).

Методи, що застосовує вчитель, - це способи передачі знань учням і управління їх пізнавальною діяльністю. Методи ,що застосовує учень , - способи набуття знань, умінь, навичок і розвитку пізнавальних здібностей (І.Т.Огородников).

Як способи взаємодії вчителя й учнів визначає методи (А.М.Бойко).

Оскільки сутність методів навчання не обмежується лише «однобічною діяльністю вчителя,а учень розглядається як суб’єкт педагогічного процесу ,то згідно з цим,методи навчання – це способи взаємодії педагога і школяра, спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань.

Прийоми навчання – це елементи певного методу чи методів. На цій основі методи нерідко визначають як сукупність методичних прийомів.

В самій дидактиці водночас відсутня єдина класифікація методів навчання, Кожен дидакт вкладає в основу класифікації щось своє. Так К.Д.Ушинський взяв за основу характер мислительної діяльності, до яких відніс: аналіз,синтез, порівняння. Е.Я.Голант і С.І.Петровський у 60-ті роки обґрунтували такі методи навчання: словесні,наочні,практичні. І.Т.Огородников виділяє методи, беручи за основу джерела інформації й передачі знань.

Ю.К.Бабанський на основі цілісного підходу до процесу навчання виокремлює 3 великі групи методів навчання:

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

Словесні,наочні, практичні

Індуктивні, Дедуктивні

Репродуктивні і пошукові

Методи самостійної роботи

Методи стимулювання і мотивації навчання

Методи стимулювання інтересу

Методи відповідності в навчанні

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування організаційних умінь і навичок
На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом у початковій школі нами виявлено, що формування організаційних умінь і н ...

Моніторинг систем управління якістю ВНЗ
Традиційно моніторинг якості вищої освіти пов’язується зі спостереженням та оцінюванням результатів освіти з подальшим їх аналізом і вжиттям заходів для підвищення рівня підготовки випускників ВНЗ. У ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net