Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Сторінка 2

3. Методи контролю і самоконтролю учнів:

Методи усного контролю

Методи письмового контролю

Методи лабораторно-практичного контролю

Остання класифікація методів ураховує всі основні структурні елементи діяльності вчителя і учнів.

Серед методів широке застосування мають словесні в поєднанні з різноманітним ілюстративним матеріалом:

Пояснення – це словесне тлумачення окремих понять, термінів,явищ. Застосовується при вивченні нового матеріалу або коли учням потрібно пояснити щось незрозуміле.

Розповідь – це більш ширша форма розкриття нового матеріалу. Часто вона поєднується з бесідою та поясненням. Розрізняють три типи розповіді: розповідь - вcтyп (використовують перед вивченням нової теми для стимулювання та актуалізації опорних знань), розповідь-викладання (пояснення), розповідь-завершення (проводять після пояснення або вивчення теми з метою узагальнення вивченого, підбиття підсумків).

За особливостями проникнення в явища дійсності розповіді бувають: художні, наукові, науково-популярні, описові. Художня розповідь — образний переказ фактів, вчинків дійових осіб тощо. Науково-популярна розповідь — виклад наукового або взагалі складного питання в загальнодоступній формі. Описова розповідь — послідовний виклад ознак, особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності (її історичних пам'яток, внутрішніх переживань героя тощо). Головне завдання полягає в ознайомленні учнів з предметами та явищами. Це потребує від них значного запасу знань, розвиненої уяви, що робить описову розповідь нелегкою для сприймання.

Бесіда – це розмова учителя з учнями. Бесіда організовується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять учнів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.

Навчальна лекція – це один із словесних методів навчання. Навчальна лекція припускає усне викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило, займає все заняття, в той час як розповідь займає лишає його частину.

В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, як в розповіді, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення. Найкращим прикладом може бути лекція-діалог. Подібним методом легше всього користуватися за допомогою аудіокасет, а також за допомогою відеотехніки, чи супутникового телебачення, хоча лекцію можна ще доповнювати за допомогою конспекту, книги чи комп'ютера.

Практичні методи навчання мають вирішальне значення у формуванні нових знань і умінь. До них належать: метод вправ, лабораторний метод, практично-трудові методи.

Індуктивні та дедуктивні методи – відбивають здатність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу від часткового до загального і навпаки.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи – передбачають активне сприймання навчальної інформації в поєднанні із створенням учителем проблемної ситуації ,в ході вирішення якої застосовуються попередньо засвоєні знання і обирається найраціональніший варіант.

Методи самостійної роботи мають місце тоді коли учень виконує навчальне завдання без керівництва педагога. Найпоширенішим її видом є робота з підручником, довідковою та іншою літературою.

В основі цього методу лежить те що учні не тільки слухають на уроці вчителя, а й залучаються зо дій вищого порядку. При інтерактивному навчанні учні як правило працюють в групах, і один учень може навчати інших.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рекомендації майбутнім будівельникам щодо напрямків самоосвіти
Враховуючи результати анкетування учнів, надаємо рекомендації учням щодо методів здійснення самоосвіти. Здійснювати самоосвіту можна методом портфоліо. Портфоліо - метод навчання, оцінювання і атеста ...

Функціонально-смислові типи мовлення
Функціонально-смисловий підхід у методиці усного та писемного мовлення забезпечує розвиток у дітей і таких характеристик, як інтонування мовлення, значення та функціонування лексико-граматичних явищ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net