Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Сторінка 2

3. Методи контролю і самоконтролю учнів:

Методи усного контролю

Методи письмового контролю

Методи лабораторно-практичного контролю

Остання класифікація методів ураховує всі основні структурні елементи діяльності вчителя і учнів.

Серед методів широке застосування мають словесні в поєднанні з різноманітним ілюстративним матеріалом:

Пояснення – це словесне тлумачення окремих понять, термінів,явищ. Застосовується при вивченні нового матеріалу або коли учням потрібно пояснити щось незрозуміле.

Розповідь – це більш ширша форма розкриття нового матеріалу. Часто вона поєднується з бесідою та поясненням. Розрізняють три типи розповіді: розповідь - вcтyп (використовують перед вивченням нової теми для стимулювання та актуалізації опорних знань), розповідь-викладання (пояснення), розповідь-завершення (проводять після пояснення або вивчення теми з метою узагальнення вивченого, підбиття підсумків).

За особливостями проникнення в явища дійсності розповіді бувають: художні, наукові, науково-популярні, описові. Художня розповідь — образний переказ фактів, вчинків дійових осіб тощо. Науково-популярна розповідь — виклад наукового або взагалі складного питання в загальнодоступній формі. Описова розповідь — послідовний виклад ознак, особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності (її історичних пам'яток, внутрішніх переживань героя тощо). Головне завдання полягає в ознайомленні учнів з предметами та явищами. Це потребує від них значного запасу знань, розвиненої уяви, що робить описову розповідь нелегкою для сприймання.

Бесіда – це розмова учителя з учнями. Бесіда організовується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять учнів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.

Навчальна лекція – це один із словесних методів навчання. Навчальна лекція припускає усне викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило, займає все заняття, в той час як розповідь займає лишає його частину.

В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, як в розповіді, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення. Найкращим прикладом може бути лекція-діалог. Подібним методом легше всього користуватися за допомогою аудіокасет, а також за допомогою відеотехніки, чи супутникового телебачення, хоча лекцію можна ще доповнювати за допомогою конспекту, книги чи комп'ютера.

Практичні методи навчання мають вирішальне значення у формуванні нових знань і умінь. До них належать: метод вправ, лабораторний метод, практично-трудові методи.

Індуктивні та дедуктивні методи – відбивають здатність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу від часткового до загального і навпаки.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи – передбачають активне сприймання навчальної інформації в поєднанні із створенням учителем проблемної ситуації ,в ході вирішення якої застосовуються попередньо засвоєні знання і обирається найраціональніший варіант.

Методи самостійної роботи мають місце тоді коли учень виконує навчальне завдання без керівництва педагога. Найпоширенішим її видом є робота з підручником, довідковою та іншою літературою.

В основі цього методу лежить те що учні не тільки слухають на уроці вчителя, а й залучаються зо дій вищого порядку. При інтерактивному навчанні учні як правило працюють в групах, і один учень може навчати інших.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми і методи пропаганди логопедичних знань з батьками дітей з порушеннями мовлення
До середини ХХ століття сформувалися сталі форми роботи дитячого садка з родиною, що в дошкільній педагогіці прийнято вважати традиційними. До таких форм можна віднести педагогічну просвіту батьків. ...

Деякі офіційні документи Адамівської Січі
Доки Україна мала козацтво, доти вона була або незалежна, або автономна. Оволодіваючи козацькою духовністю і вступаючи до лав козацтва, українці ставали славним і звитяжним братством лицарів волі, че ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net