Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Сторінка 1

Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями, які вони виконують. Одним із засобів навчання при вивченні географії Антарктиди є візуальні засоби. В основі цих засобів лежить принцип створення нових, доповнення, збагачення й розшифровування вже існуючих у свідомості учнів чуттєвих образів й уявлень об’єктів навколишнього світу. Візуальні засоби при вивченні Антарктиди здійснюються через такі прийоми:

1.Натуральні об’єкти:

а) природні об’єкти і предмети господарської діяльності, які можна вивчати в умовах класу (колекції, гербарії і т.п.)

б) природні об’єкти і предмети господарської діяльності у навколишньому середовищі, які вивчаються, їх властивостей, зв’язків, відношеннях.

2.Зображення натуральних географічних об’єктів і явищ:

а) об’ємні моделі (моделі форм земної поверхні, досліджуванні об’єкти і т.п.);

б) плоскі ілюстровані посібники (настінні картини, малюнки, фотографії, портрети, діапозитиви, діафільми, кінофільми, відеофільми, комп’ютерні зображення). Засори навчання цієї групи також сприяють утворенню конкретних уявлень і понять про природні й досліджуванні об’єкти і явища.

3.Опис і відображення предметів і явищ умовними знаками (слова, знаки, цифри):

а) вербальні ( підручники, довідники, зошити з друкованою основою, текстові таблиці);

б) картографічні посібники (настінні карти, настільні і контурні карти, карти-схеми і т. п.)

в) графічні схематичні посібники (структурні схеми, класифікаційні схеми, схеми зв’язків і взаємозв’язків природних і економічних об’єктів і явищ );

г) графічні статистичні посібники ( графіки, діаграми, таблиці).

Засори навчання цієї групи використовують для формування уявлень, з’ясування змісту і структури об’єктів і явищ, особливостей їх просторово-територіального розміщення, допомагають засвоєнню теоретичних знань.

4. Предмети для відтворення і аналізу явищ природи:

в) прилади для картографічних робіт;

г) прилад для відтворення річного і добового руху Землі.

Призначення цієї групи посібників-формування вмінь і навичок користування приладами, фіксації і обробки матеріалів, аналізу явищ.

Дидактичні цілі використання засобів наочності визначаються загальними цілями кожного з етапів процесу навчання. А саме відповідно до етапів вони використовуються так:

І. Постановка мети і завдань уроку:

• для створення проблемної ситуації щодо всього змісту теми;

• для визначення назви теми і завдань уроку;

• для загальної мотивації діяльності учнів.

ІІ. Засвоєння нових знань, умінь і навичок:

• для актуалізації опорних знань та вмінь;

• для створення проблемної ситуації;

• як джерело нових знань, тобто для створення образів і уявлень про об’єкти і явища природи;

• як основа для запам’ятовування і закріплення засвоєних знань;

• як основа усвідомлення засвоєних знань і умінь у логічно завершеній частині змісту.

ІІІ. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок:

• для актуалізації засвоєних елементів знань;

• як основа систематизації та їх узагальнення;

• як основа осмислення внутрішньо поняттєвих і міжпоняттєвих взаємозв’язків між засвоєними елементами знань;

• як основа усвідомлення сформованих знань, умінь і навичок у процесі оволодіння теми змісту.

ІV. Застосування засвоєних знань та умінь:

• для застосування знань шляхом виконання дій в матеріальній (матеріалізованій) і перцентивній формі;

• для формування практичних умінь.

V. Перевірка засвоєних знань та умінь:

• для актуалізації засвоєних знань;

• як основа для логічної, послідовної розповіді;

• для виконання практичних завдань з метою перевірки уміння застосовувати знання у різних видах практичної діяльності та рівня сформованості практичних умінь.

Таким чином, візуальні засоби використовуються для організації навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення географії. Ця діяльність буває репродуктивна і творча.

Репродуктивна передбачає використання засобів наочності як джерела готової інформації, що здобувається учнями відомими їм способами діяльності під безпосереднім або опосередкованим керівництвом учителя.

У процесі творчої діяльності засоби наочності застосовуються під час пошуку способів розв’язання проблеми і як джерело нових географічних знань.

Візуальні засоби при вивченні географії Антарктиди завжди поєднується зі словами вчителя:

• Якщо засоби наочності виступають джерелом географічних знань і учні самостійно здобувають знання, працюючи з об’єктом чи його матеріалізованою формою, то слово вчителя спонукає до виконання необхідних дій із засобами наочності та до повідомлення учнями результатів своїх дій;

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток умінь розв’язувати складені задачі
Формування й розвиток умінь в учнів початкових класів розв'язувати задачі забезпечуються дотриманням загальних методичних вимог у роботі над задачами, а також деякими спеціальними прийомами, які конк ...

Методична інтерпретація лексики
Під поняттям «лексика» звичайно розуміють слова і словосполучення. Більшість слів багатозначні, і їх значення конкретизуються лише у мовленні. Слово, відірване від живої мови, має лише потенціальні м ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net