Сутність туристсько-спортивної підготовки

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Сутність туристсько-спортивної підготовки

Підготовка фахівців для туризму в різних країнах ведеться по-різному і відображає вплив конкретних історичних, політичних, соціально-економічних і інших чинників. Як показують дослідження українських фахівців, принципова кадрова схема в туризмі включає дві системи підготовки:

спеціалізована професійна підготовка для підприємств, що безпосередньо беруть участь у виробництві туристського продукту;

підготовка фахівців масових професій для суміжних галузей національної економіки.

Підготовка фахівців для сфери туризму є важливою складовою вітчизняної системи освіти. Концептуальні ідеї щодо змісту та організації професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму базуються на положеннях Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про внесення змін до Закону України "Про туризм", а також Національної доктрини розвитку освіти та Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, в яких визначено пріоритетну роль освіти в державній політиці, обґрунтовано стратегію та основні напрями розвитку освіти в нашій державі. Принципово нова політична, економічна й соціальна ситуація, що склалася в Україні, її вихід як самостійного суб'єкта на міжнародну туристичну карту, визнання національних культурних пам'яток, організація рекреаційно-туристичних зон - усе це потребує наукового обґрунтування теоретичних та методичних засад ступеневої підготовки фахівців для сфери туризму. Розв'язання цих важливих завдань гальмується низкою суперечностей, зокрема між:

вимогами ринку праці до професійної підготовки фахівців сфери туризму та рівнем їхньої кваліфікації, що не відповідає сучасним світовим тенденціям і зрослим потребам в умовах інформаційно-технологічного розвитку, та умов розвитку ринку спортивно-оздоровчого туризму;

необхідністю підвищення рівня фундаментальності туристської освіти та недосконалістю професійно-кваліфікаційної структури кадрів;

процесами гуманізації, гуманітаризації освітньо-виховної діяльності та їх формальним врахуванням у професійній підготовці майбутніх фахівців для сфери туризму;

потребами культурологічної підготовки фахівців для сфери туризму з урахуванням етно-національних, соціально-культурних та інших особливостей різних регіонів й недооцінкою цього напряму через відомі ідеологічні причини;

необхідністю врахування особливостей становлення і розвитку вітчизняної системи туристської освіти, прогресивних ідей зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців для сфери туризму та їх недослідженістю у вітчизняній педагогічній науці, нерідко ігноруванням у педагогічній практиці;

зрослими потребами щодо теоретичного обґрунтування і науково-методичного забезпечення розвитку і функціонування туристської освіти і відсутністю в Україні спеціалізованих науково-дослідних інституцій.

Розв'язання означених суперечностей потребує визначення мети, обґрунтування змісту, функцій і завдань підготовки фахівців для сфери туризму відповідно до міжнародних стандартів, сучасних і перспективних завдань забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців на світовому ринку туристських послуг.

Необхідність розв'язання завдань, спрямованих на створення вітчизняної системи туристської освіти, потребує обґрунтування. Сучасна вища школа України потребує переходу на нову концепцію підготовки спеціалістів, яка забезпечить підвищення рівня професіоналізму, компетентності, інтелектуальної культури фахівця. Важливо, щоб отримуючи освіту, студенти формувались як особистості, набували знань, вмінь, ефективно реалізувати особистий потенціал.

Туристська підготовка майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму досліджувалась українськими вченими: В.М. Арзюновим, А.П. Конох, О.Ц. Демінським, В.К. Федорченком, білоруським - В.І. Ганопольським, російськими - І.В. Зоріним, В.О. Квартальним та ін.

Аналіз літературних джерел свідчить про недостатнє вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх організаторі туристської роботи у вищих навчальних закладах. Основними проблемами при підготовці туристичних кадрів автори вбачають: обмеженість або відсутність навчальної літератури з туристсько-спортивної підготовки; недостатність матеріальної бази, зокрема для ознайомлення студентів з усіма видами активного туризму (водним, пішохідним, гірським, авто та мото туризмом, вітрильним, лижним, велосипедним); дуже мала кількість аудиторних та практичних годин, що не дозволяє всебічно розглянути важливі питання туристсько-спортивної підготовки (О.Я. Булашев, О. Жданова, Т. Блистів, Л. Голуб, В.М. Зігунов).

Цікаве про педагогіку і навчання:

Завдання вчителів, що мають бути впровадженні через дану програму
Підняти на належний рівень культ Батька і Матері, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу, наголосити, що в Україні діти завжди зверталися до батьків тільки на ВИ. Шляхом бесіди, зустрічей з батьками виховува ...

Фізико-географічні умови району досліджень. Клімат
Харків знаходиться у північно-східній частині України на висоті 90-192 м. над рівнем моря у злиття річок Харків, Лопань та Уди (басейн Сіверського Дінця). Територія міста Харкова лежить на південь ві ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net