Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 10

Створюють інформаційні центри «В світі цікавих фактів», «Це цікаво»; оформляють стенди, випускають усні журнали; проводять вечори наукової фантастики, конкурси захисту фантастичних проектів, предметних га зет та бюлетенів, вечори розгаданих і нерозгаданих таєм ниць, запитань і відповідей; навчаються в предметних гуртках, клубах за інтересами; беруть участь у роботі дитячих технічних станцій, лабораторій. Удосконалю ють навички роботи з топографічною картою, користу ються різними видами карт, складають економіко-географічні характеристики галузей народного господарства України, районів, міст. Використовують місцевий географічний матеріал, аналізують та оброб ляють дані, пов'язані з його економікою, місцевими гео графічними природними умовами. Креслять діаграми, графіки та схеми виробничих зв'язків, картосхеми про мислових і транспортних вузлів з позначенням вантажо потоків. Ведуть щоденники екскурсій, походів, беруть участь у козацьких зборах («Як ти організовуєш свою навчальну працю вдома», «Світ тво їх інтересів»); беруть участь у гуртках і семінарах з наукової організації праці «Учись учитися»; знайомлять ся з літературою народів України; вивчають та аналізують її найбагатші національні традиції; дивляться телепере дачі «Винахідник», «Українська мова», «Книга в твоєму житті» та ін. Проводять олімпіади з навчальних пред метів, виготовляють навчальні посібники для шкільних кабінетів, вивчають фотоапарат, проекційний ліхтар, епі діаскоп, кіноапарат, кінокамеру, магнітофон, комп’ютер; керують технічними та предметними гуртками, пізнавальними іг рами учнів молодших класів. Проводять у загонах олім піади, конкурси юних знавців фізики, історії, географії, любителів природи тощо, організовують вечори цікавої науки; знайомляться з життям та діяльністю вчених України, інших країн, з їхніми видатними науко вими відкриттями; готують огляди робіт юних натура лістів. Оформляють стенди «Хочу все знати», «Новини науки і техніки»; набувають навичок групової роботи при розв'язуванні завдань підвищеної складності; бе руть участь в охороні природи, рослин і тварин.

Беруть участь у підготовці та проведенні громадських оглядів знань, у змаганні між класами за право рапор тувати трудовим колективам про успіхи в навчанні; ви користовують раніше набуті вміння та навички у процесі розв'язання колективних пізнавальних завдань; беруть активну участь у роботі органів учнівського само врядування, спрямованій на організацію пізнавальної діяльності в позаурочний час; наслідують девіз козацької організації «Жодного відстаючого поряд»; зу стрічаються з ученими, представниками підприємств про мисловості, сільського господарства, сфери обслугову вання; звітують перед трудовими колективами про взяті зобов'язання. Ведуть у колективі активну боротьбу за знання, допомагають відстаючим.

Учаться раціонально організовувати навчальну пра цю; удосконалюють навички складання математичних розрахунків, різних вимірів та геометричних побудов; оволодівають технікою проведення фізичного, хімічного, біологічного експерименту. Учаться застосовувати здо буті знання під час розв'язання завдань, виконання най простіших розрахунків практичного характеру. Готують повідомлення за джерелами, письмово та усно рецен зують роботи товаришів; самостійно записують основні положення розповідей та лекцій учителя, вчаться виді ляти і запам'ятовувати головне з прочитаного; розв'я зують пізнавальні завдання; учаться встановлювати причинно-наслідкові залежності, аналізувати факти, зна ходити закономірності, вникати у предмети або явища, що вивчаються, виявляти їх особливості, йти від фактів до висновків. Пишуть твори на матеріалі прочитаного та на власному життєвому досвіді, удосконалюють куль туру усної та писемної мови; виступають з доповідями й повідомленнями, знаходять необхідну літературу в ка талогах, складають бібліографічні довідки. Роблять ви писки, складають відгуки про прочитане, обговорюють рекомендовані для позакласного читання книжки, скла дають бібліографію книжок і статей, учаться конспекту вати статті, беруть участь у роботі клубів любителів книжки, обговорюють рекомендовані питання «Як пра вильно читати книжки», «Як навчитися правильно знахо дити потрібну літературу». Учаться самостійно здобува ти знання, користуючись книжками, довідниками, гра фіками, таблицями та іншими джерелами; учаться складати усні й письмові звіти про виконання навчальних та позанавчальних завдань; самостійно складають і ви конують план домашнього читання, читають спеціальні журнали.

Формують громадську думку колективу класу, козацької групи, класної козацької організації, спрямовану на запобігання недисциплінованості й за судження її, виховують нетерпиме ставлення до пропус кання уроків та факультативних занять, порушень ре жиму дня, невиконання домашніх завдань, недбалого поводження з підручниками, навчальними посібниками.

В процесі уроків, позакласних за ходів, роботи козацького загону та джурової ор ганізації учні знайомляться з подіями громадсько-по літичного життя в Україні та за рубежем. Знайом ляться із суспільним та державним устроєм України. Проводять свята, бесіди, екс курсії та зустрічі, присвячені єдності трьох поколінь козацького руху.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Традиційні технології навчання географії
Програмований вид навчання пішло від слова “програма”, що означає систему послідовних дій (операцій), виконання яких веде до раніше запланованого результату. У перекладі з грец. - публічна об’ява, ро ...

Проектування технологій навчання по темі «Особливості конструювання двошовного рукава до пальто» курсу
«Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання» Таблиця 2.1. Характеристика навчальної групи Показники навчальної групи Значення показників, що варіюються 1 2 3 4 5 6 7 1. Середній бал за опор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net