Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 13

Проводять роботу інструкторів на громадських заса дах за вибраними видами спорту з молодшими школя рами та підлітками, організовують і проводять з ними зарядку, фізкультхвилинки. Допомагають готувати мо лодших школярів і підлітків до складання норм комп лексу “Козацьке здоров’я”.

Організовують будівництво спортивних споруджень на шкільній території та в дворах, стежать за дисципліною, порядком і чистотою на спортивних майданчиках. Про водять заняття в туристських гуртках; організовують по ходи, екскурсії з молодшими школярами та підлітками по місцях слави Козацтва; працюють по мічниками керівників походів — молодшими інструкто рами по туризму. Організовують і проводять туристські зльоти та змагання. Проводять роботу гуртків і секцій військової справи.

Організовують і проводять змагання та конкурси, що входять в ігри «Джура» та «Сокіл», олімпіаду ПВП. Особистим прикладом показують молодшим школярам та підліткам правильне ставлення до фізичної культури, спорту й туризму, до громадської санітарії та гігієни.

Вивчають питання Програми та Статуту Українського козацтва, рішень Рад Українського козацтва та Молодої Січі про виховання молоді; поглиблюють уявлення про прин ципи й норми загальнолюдської моралі; засвоюють суть основних етичних категорій. Готують і проводять конфе ренції на теми: «Норми загальнолюдської моралі» та ін. Пишуть реферати, твори, роблять огляди матеріалів преси з питань моралі: «Сенс життя—в чому ти його бачиш?», «Про почуття громадського обов'язку», «Образ молодого ро бітника в художній літературі», «Твоя перепустка в завт ра—твої сьогоднішні справи», «Що означає будувати життя і влаштовуватися в ньому?». Засвоюють вимоги загальнолюдської моралі про необхідність особистого прак тичного внеску кожної людини в розбудову держави та громади. Аналізують конкретні факти і явища повсякденного життя; виявляють принципи та норми загальнолюдської моралі в передових колективах фабрик, заводів, установ, знайомляться з моральною атмосфе рою цих колективів, їх прогресивними рухами та почи наннями, пізнають суть ставлення до суспільства, колек тиву, праці; вчаться у трудових колективів створювати високоморальні стосунки в шкільному колективі. Ке руються принципами морального кодексу в навчанні, праці, у взаємовідносинах з людьми.

Беруть участь у Всеукраїнському похо ді по місцях слави козацтва, здійснюють експедиції по рідному краю і країні, разом з козацькою організацією шефського підприємства вивчають минуле, сучасне і майбутнє свого краю (міста, села, району, області), зустрічаються з ветеранами воєн і праці. Бе руть участь в охороні природи рідного краю та прим ножують її багатства, створюють шкільні краєзнавчі му зеї, виставки, кімнати бойової слави, беруть участь у воєнно-спортивній грі «Джура». Беруть активну участь у воєнній початковій підготовці допризовної молоді. Ор ганізовують урочисті проводи випускників школи у Армію України, шанування ветеранів; проводять зустрічі з колишніми випускниками школи, нині солдатами, під девізом «Спасибі собі, солдат!». Про водять у школі дні й фестивалі дружби, присвячені школярам зарубіжжя. Продовжують вивчати бойо ві подвиги учасників руху Опору. Вивчають особливості життя та побуту різних народів, переписуються із за рубіжними учнями, проводять заочні змагання, обмінюються делегаціями.

Проводять козацькі збори, організовують лек ції, диспути, виставки на героїко-патріотичні теми. Ор ганізовують шкільні вечори: «Моя Вітчизна—Україна», «Це потрібно живим», «Чи готовий ти до захисту Батьківщини?», «Герої не вми рають», «Про тих, хто вистояв і переміг», «Ніхто не за бутий, ніщо не забуто», «Бути солдатом, офіцером Збройних Сил України —висока честь» і т. п. Органі зовують читацькі конференції за книгами про військовослужбовців. Створюють кіноклуби старшокласників «Служу Україні». Беруть участь у збиранні коштів на спо рудження пам'ятників воїнам-героям, допомагають спо руджувати ці пам'ятники. Несуть почесну варту біля Вічного вогню.

Знайомляться із змістом моральних норм, у яких ви ражений принцип колективізму; підготовляють та про водять бесіди: «Яким я хочу бачити свій колектив?», «Що дає колектив мені—що йому?», «Принцип колек тивізму—могутня зброя і сила трудящих людей!» Про водять козацькі збори: «Якими нормами живе наш колектив?», «Чому важливо берегти честь колективу та виховувати в собі риси колективіста?» Аналізують жит тя в колективі, складають портрети свого класного та шкільного колективів (дружба й товариство в колекти ві, взаємна вимогливість і допомога, традиції колекти ву). Переглядають та обговорюють кінофільми, спектак лі, книжки, статті про товариськість і дружбу; роблять висновки про те, кого можна вважати справжнім това ришем; в чому суть приятельських, товариських і друж ніх стосунків; що зміцнює та що послаблює дружбу; чи може егоїст бути товаришем, другом; чим дружба відрізняється від кругової поруки; від чого залежить тривалість дружби; чи можуть дружити люди, різні за характером, різні за переконаннями. Проводять збори: «Чого ми навчаємо молодших товаришів та який досвід передаємо їм?», «Про шефську роботу нашого класу». Проводять для молодших школярів та підлітків бесіди про колективізм, дружбу і товаришування; допомагають їм установлювати товариські стосунки, організовувати діяльність, згуртовувати колектив. Виявляють ініціати ву та відповідальність у колективних справах класу, школи.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цікаве про педагогіку і навчання:

Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ
До шляхів самоосвіти відноситься самостійна робота учнів. В процесі самостійної роботи учні систематично читають, звертаються до авторитетних джерел (на паперових, електронних носіях); здійснюють ана ...

Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів
На останньому уроці присвяченому цій темі було проведено контрольний експеримент. Це був звичайний урок на якому учням давалося декілька зразків, з яких вони обирали який виконувати, дозволялося ство ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net