Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Сторінка 14

Пізнають суть гуманізму як норму способу життя, активно утверджують його своїми діями та вчинками. Виявляють, у чому полягає гуманістична суть Конституції України. Проводять бесіди, організовують. лек ції на теми: «Гуманізм—принцип моральний і політич ний», «Людина — вінець усього живого», «Людина — це звучить гордо». У доповідях, бесідах і повідомленнях ви користовують матеріал про гуманістичну суть сучасного українського суспільства. Добирають з художньої літератури, пері одичної преси конкретні факти й приклади ставлення до людини в суспільстві розвинутого гуманізму. Аналізують і виявляють гуманістичний смисл своїх прав та обов'язків (право на середню освіту та ін.). Переглядають та обговорюють кінофіль ми й спектаклі, радіо- й телепередачі, присвячені проб лемі гуманізм — антигуманізм. Навчаються гуманістич но розв'язувати конфліктні ситуації. Добирають літера туру, вирізки з газет та журналів з проблеми любити людство й любити людину, використовують їх у диспуті «Любити людство—легко, любити людину—важко». Обговорюють і розв'язують питання; чи вміємо ми бе регти гідність людини, свою особисту гідність; критикує мо людину чи її ставлення до навчання, праці, людей; оцінюємо людину чи її справи; боремося з людиною чи за людину та інші. Проводять козацькі збори: «Критика — допомога. Критика — зброя», «Вимогливість до людини — повага до неї». Керуючись принципом «людина людині — друг, товариш і брат», прагнуть бу ти скромними, уважними, ввічливими із старшими, ровес никами, молодшими. Проводять для молодших товари шів бесіди про гуманізм, самі показують приклад гуманних стосунків. Запозичують досвід у трудових ко лективах.

Свідомо виконують правила поведінки. Проводять лекції, бесіди на теми: «Дисципліна в нашому суспіль стві—це явище моральне і політичне» (А. С. Макаренко), «Дисципліна колективу та дисципліна в колективі»; диспути: «Дисципліна» — свобода чи необхідність?»,. «Дисципліна та самодисципліна». Пропагують Правила для учнів, зразки дисциплінованості; утверджують у школі традиції дисциплінованої поведінки; добиваються підвищення дисципліни серед ровесників, молодших шко лярів та підлітків.

Засвоюють суть єдності внутрішньої та зовнішньої культури. Вивчають норми та правила культури спілку вання з людьми; з художньої літератури, газет та жур налів добирають матеріали і проводять заняття на те ми: «Історія розвитку етикету», «Гуманізм—принцип загальнолюдської культури поведінки», «Про єдність внутрішньої та зовнішньої культури», «Учіться володіти собою»». «Будьте великодушні», «Про ввічливість, скромність та послужливість», «Такт і делікатність», «Точність і пунк туальність», «Міміка, жест, тон, мова — основа естетич ного стилю». Вчаться слухати, розмовляти, заперечувати, переконувати та сперечатися. Стежать за своїм зовніш нім виглядом, вчаться бути елегантними. Проводять бе сіди, лекції, диспути: «В людині все повинно бути пре красним», «Чого ніхто не повинен бачити», «Час, смак, стиль», «Про смаки сперечаються». Вносять культуру та естетику в повсякденне життя; розширюють свої уявлення про естетику побуту, культуру поведінки в сім’і, в місцях розваг, праці й відпочинку; пізнають та засто совують правила гостинності, поздоровлення, листуван ня; правила бути глядачем і слухачем; навчаються куль турі танцю; беруть участь в організації та проведенні вечорів відпочинку, розумного й цікавого дозвілля в школі та її мікрорайоні. Додержують культури поведін ки в школі, у виробничому та громадському житті. Про пагують норми культури поведінки серед молодших шко лярів та підлітків, навчають їх організовано, відповідно до правил громадського співжиття, проводити своє дозвілля, у всіх сферах життя додержувати засвоєних правил культури поведінки.

Розширюють свої уявлення про способи самовихован ня моральних якостей. Приймають особисті плани само вдосконалення та вико нують їх. Дискутують на теми: «Ким бути та яким бу ти?», «Робити життя—з кого?», «Чи можна змінити свій характер?», «Як виховувати в собі риси справжньої людини?», «Як стати врівні з віком?», «Твій ідеал — який він?», «Подвиг— це надзвичайність чи будні?», «В житті завжди е місце подвигам». .Систематично обговорюють характеристики на кожного члена колективу (що нового з’явилось у поведінці, як ставиться до навчання, пра ці, громадського життя, до колективу, до себе і людей, які якості в собі виробляє); дають принципову оцін ку своєї поведінки та поведінки товаришів. Добирають приклади складних моральних ситуацій, обговорюють шляхи їх розв'язання, обмінюються, з товаришами дос відом, як керувати своїми бажаннями, вчинками, ство рюють громадську думку навколо позитивних вчинків та дій.

Розвивають і поглиблюють дружні й товариські сто сунки, прагнуть уносити в них душевну чулість і благо родство, моральну красоту й естетику, будують їх, ви ходячи з правильних уявлень про мужність та жіночність; поважають людську гідність і честь кожного, діють від повідно до цих етичних принципів; тонко розуміють особливості почуттів і переживань юнаків та дівчат; виявляють чутливість та делікатність до почуттів това ришів і подруг; пізнають взаємозв'язок любові й духов ної культури людини; вчаться цінувати дружбу й любов, керувати своїми почуттями, виявляти непримиренність до хамства, непристойності, вульгарності або легковаж ності у взаєминах, активно беруть участь у підготовці та проведенні диспутів і бесід з питань взаємин статей, підготовки молоді до сімейного життя. Обговорюють статті, книжки, кінофільми, спектаклі з даної проблема тики, наслідують у житті моральний ідеал сім'ї, внутрішньосімейних стосунків.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цікаве про педагогіку і навчання:

Взаємозв’язок традиційних і нетрадиційних форм організації навчання в сучасній школі
Перетворення наукових істин у живий досвід творчої праці – це найскладніша сфера зіткнення науки з практикою. Творчість педагогічної праці і практики здійснюється в ефективному застосуванні уже створ ...

Стан формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу « Я і Україна» у практиці початкової школи
Вивчення шкільної практики засвідчує, що вчитель не завжди використовує можливості навчальних занять для творчості, розвитку індивідуальності учнів, їхньої самостійності, ініціативи. Щоб з’ясувати ст ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net