Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 15

Борються з фактами порушень правил громадського співжиття, з виявами бездуховності, цинізму, з пияцт вом та хуліганством, нетовариським ставленням до дів чини, жінки, з виявами несправедливості й черствості, кар'єризму, нечесності, дармоїдства. Створюють «Козацький прожектор», оформляють «Вікна сатири» та вітрини «Не проходьте мимо». Допомагають постам і групам сприяння громадського контролю; запобігають амо ральним вчинкам навколишніх, допомагають виправити ся тим, хто їх допускає. З принципових позицій оцінюють негідні загальнолюдського способу життя дії та вчинки, вияв ляють причини та добиваються їх усунення як у шкіль ному й класному колективах, так і в навколишній дійс ності. Проводять диспути, бесіди: «З якими трудноща ми зустрічаємося в житті? Як з ними боремося?», «Що допомагає та що заважає мені й моїм товаришам наслі дувати принципи морального кодексу?», «Вчинки, які завдають шкоди колективу, особистості», «Чого я не хо чу брати на майбутнє?», «Куріння та пияцтво—чи тіль ки особиста справа?» та інше. Створюють негативну громадську думку навколо випадків аморальності.

Вивчають основи естетики та мистецтвознавства, переконуються в тому, що в основі мистецтва лежить наполеглива творча пра ця. Розширюють знання про мистецтво, його суть і роль у формуванні світогляду, про естетичні ідеали та художній смак; спостерігають за красою тру дової діяльності кращих виробничників, пізнають есте тику праці, вчаться красиво, натхненно працювати. Сприймаючи красу природи, праці людини, сучасної місь кої культури, передають свої враження в різних видах творчих робіт—малюнках, фотографіях, віршах і т. п.

Знайомляться з багатонаціональною естетичною куль турою українського народу на лекціях, концертах, зуст річах з майстрами мистецтв. Слухають лекції та чи тають літературу про сучасне українське і зарубіжне мистецтво. Відвідують театри, музеї, картинні галереї, виставки, знайомляться з пам'ятками мистецтва. Слу хають та аналізують музичні твори композиторів, виконання сучасних українських та зарубіжних музикантів, вчаться правильно оцінювати сучасну естраду й джазову музику. Вивчають класичну й сучасну хореографію. Див ляться та обговорюють телепередачі, присвячені питан ням естетики; роблять огляди книжок з мистецтвознав ства, читають і обговорюють кращі твори сучасної віт чизняної та зарубіжної літератури різних жанрів; бе руть участь у конкурсах пісні, музики, танцю та інших видів художньої самодіяльності. Стежать за обговорен ням новинок художньої літератури на сторінках газет, журналів.

Обговорюють нові спектаклі, кінофільми, радіо й телепередачі. Вчаться самостійно аналізувати художні твори, розбиратися в творчих методах і стилях; беруть участь в охороні та впорядкуванні парків, музейних за повідників, пам'яток культури, народної творчості. Бе руть участь у фольклорних експедиціях, у пошуковій роботі, знайомляться з фондами краєзнавчих музеїв, міс цевих бібліотек, архівів, приватних зібрань та колекцій.

Удосконалюють свої знання, уміння та навички в улюбленому виді художньої творчості, навчаються в мис тецтвознавчих гуртках, на факультативах художнього циклу, у клубах любителів мистецтв. Пишуть твори, по в'язані з історією театру, кіно, живопису, музики, архі тектури; розкривають різноманітні зв'язки різних видів мистецтв; самостійно проводять мистецтвознавчі та лі тературознавчі дослідження, вивчають критичну літе ратуру.

Організовують виставки репродукцій та фотографій видатних творів мистецтв, випускають класні літератур ні журнали, плакати, альбоми, стінні газети, присвячені окремим майстрам та художнім колективам. Проводять агітпоходи, концерти художньої самодіяльності в сіль ських школах.

Керують у школі художніми гуртками, організовують шкільні університети культури, концерти, фестивалі та дні мистецтв, вечори дружби народів, конкурси; беруть участь у лекціях-концертах, музичних вікторинах, фес тивалях. У своєму та підшефному класах, у бібліотеках організовують і проводять літературно-музичні вечори, пов'язані з пам'ятними датами життя різних діячів мис тецтв. Працюють екскурсоводами в місцевих та шкіль них музеях, пропагують естетичні й мистецтвознавчі знання, а також художні твори у своєму та підшефному класах, у бібліотеках, ЖЕКах, на виробничих підпри ємствах; оволодівають мистецтвом розповіді, умінням добирати факти, працювати самостійно. Організовують виставки дитячої творчості в школі й на шефському підприємстві, в ЖЕКах.

Пояснюють молодшим школярам, що красиве в лю дини, в її праці, побуті; допомагають художньо офор мити інтер'єри, створювати альбоми, монтажі, картинні галереї. Розбивають квітники і клумби на шкільній ді лянці, в мікрорайоні школи, за місцем проживання. Ут верджують норми загальнолюдського етикету, проводять заняття з молодшими школярами з культури поведінки, про водять бесіди про красу праці.

Слухають лекції, доповіді про су часне мистецтво. Самостійно ана лізують ідейно-худож ній зміст творів. Роблять огляди книжок в галузі естетики; переглядають і обговорюють діафільми, аль боми та інші матеріали, присвячені естетиці.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сутність “організації” дитячого дозвілля
Сутність “організації” культурно-дозвіллєвої діяльності полягає в заміні особистісної позиції дітей у сфері дозвілля з пасивної, яке потребує безпосереднього педагогічного керівництва, на активну, що ...

Стан даної проблеми в масовому педагогічному досвіді
З метою вивчення питання формування організаційних умінь і навичок у молодших школярів у масовому педагогічному досвіді нами проведено спостереження уроків, анкетування вчителів початкових класів, пр ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net