Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 16

Виступають на диспутах, обговореннях спектаклів, кіно- й телепередач. Беруть участь у боротьбі з міщанст вом та вульгарністю в побуті, у взаєминах між юнаками та дівчатами, у спілкуванні. Випускають бюлетені, газе ти, плакати, що висміюють вульгарні смаки та моди.

Вивчають державні документи, статті Конституції України про освіту і науку, про перспективи та завдання удосконалення освітнього рівня школярів, беруть участь у пропаганді основних положень цих документів серед ровесників та молодших товаришів; виступають з доповідями, лекція ми, повідомленнями на тему «Розвиток творчих сил, здібностей і обдарувань людини — закон життя, гарантований Конституцією України». Прово дять козацькі збори, вечори, конференції про роль наукових знань: «Наука на службі промисловості й сільського господарства», «Наука в дальшому вдоско наленні сучасного виробництва», «Шляхи, які ти виби раєш»; проводять бесіди з людьми різних професій, з викладачами вузів і технікумів, знайомляться з вимо гами до рівня освітньої підготовки сучасного робітника, трудівника сільськогосподарського виробництва, абітуріента вищих та середніх спеціальних навчальних зак ладів.

Обговорюють питання про значення самоосвіти, ана лізують читацькі інтереси ровесників, свою працю і працю товаришів у предметних гуртках, шкільних науко вих товариствах; знайомляться з науковими відкриття ми видатних учених, лауреатів Державної премій України, Нобелівської премії. Слухають лекції з різних галузей науки й культури, здійснюють екскурсії в музеї, на виставки, на великі промислові та сільсько господарські підприємства, у наукові центри, у вищі, середні спеціальні навчальні заклади, лабораторії; бе руть участь у всесоюзних тижнях науки, техніки й ви робництва для дітей та юнацтва, у профільних школах юних при вузах; організовують конкурси робіт за пред метами різних циклів. Розвивають свої здібності в різ них видах творчості; беруть участь у роботі шкільних гуртків, в очно-заочних школах, наукових товариствах юних, що діють на базі наукових центрів, підприємств, дослідних станцій, вузів, позашкільних установ; органі зовують конференції, вечори, диспути («Людина в світі знань», «Світ знань та знання про світ», «Роль знань в умовах науково-технічної, революції» і т. п.). Дивлять ся та обговорюють телепередачі: «Життя науки», «Кни га у твоєму житті», «Очевидне — неймовірне», «Клуб кіноподорожей». Беруть участь в очних та заочних предметних олімпіадах, у ве чорах запитань і відповідей, у теоретичних конферен ціях, різних читаннях, присвячених датам червоного ка лендаря, видатним науковим відкриттям вітчизняних та зарубіжних учених, у творчих конкурсах на кращий ре ферат, доповідь, повідомлення. Організовують у школі дні науки, техніки, виробництва з включенням до них лекцій, бесід, зустріч, виставок, науково-популярних фільмів; навчаються на факультативах з різних предме тів. Вивчають та пропагують досягнення української науки і техніки, літератури народів України; готують спе ціальні огляди в стінній пресі та випусках радіопередач, усні журнали, організовують тижні й декади науки та літератури в школі.

Організовують читацькі конференції для молодших школярів, беруть участь у проведенні Тижня дитячої книжки, організовують огляди робіт з книжкою. Виконують обов'язки лаборантів, асистентів, бібліотекарів; створюють козацькі лекторії, готують лекції з різ них проблем науки і техніки, виступають з ними перед своїми ровесниками, молодшими товаришами, шефами. Допомагають школярам підшефного класу в навчанні, організації консультацій, діляться досвідом організації самостійної роботи; проводять олімпіади для середніх та молодших класів, ведуть різні предметні й творчі гуртки; керують гуртками з виготовлення навчально-наочних посібників, організовують вікторини з різних галузей знань, конкурси, олімпіади, випускають шкільні та класні рукописні журнали. Проводять диспути на те ми, пов'язані з обов'язком українського школяра в навчанні: «Навчання—чи це тільки твоя особиста справа?», «Добре навчатися — це обов'язок і ра дість». Організо вують консультації для молодих робітників і колгоспни ків, які здобувають середню освіту без відриву від виробництва. Виконують складні групові завдання пізна вального характеру, беруть участь у підготовці та проведенні навчальних зустрічей з предмета, організовують підготовку і проведення конференції, консультантів, навчального активу, звітують про виконання комсомоль ських доручень, пов'язаних з організацією допомоги, в навчанні.

Вивчають основи НОП та вимоги до культури розу мової праці; знайомляться з тим, як працювали видатні вчені, письменники, діячі мистецтв; органі зовують пропаганду знань про елементи наукової органі зації праці, проводять бесіди «Про наукову організацію розумової праці», «Про режим дня та контроль за його виконанням»; беруть участь у циклах лекцій про культуру та гігієну розумової праці. Створюють семінари «Учись учитися»; використовують стінну пресу та шкільне радіо, виставки книжок, посібників, фотомонтажів, плакатів для пропаганди способів раціональної організації робочого часу; організовують та проводять заняття з молодшими школярами в гуртках «НОП уч ня»; готують та проводять козацькі збори з обго воренням питань наукової організації праці старшокласника; організовують лекторій «Самоосвіта школяра»; проводять обмін досвідом раціональної організації піз навальної діяльності; удосконалюють навички самостій ної організації: конспектують першоджерела, складають тези доповідей, рефератів, продумують плани й послі довність етапів викладу, засоби, методи і прийоми вико нання роботи, розраховують час, організовано виконують намічений план, критично аналізують та оцінюють якість виконаної роботи, порівнюють цілі й результати, засто совують логічні операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизацію, індуктив ний та дедуктивний способи побудови міркувань, доказів та спростувань, установлюють різні види зв'язку й за лежності явищ. Оволодівають основами бібліотечно-бібліографічних знань; знайомляться з публічними та науково-технічними бібліотеками; вивчають історію ви никнення книжки, роль книжки в нас, за ру бежем; уважно стежать за міжнародними виставками книжок, знайомляться з їх тематикою, мистецтвом і тех нікою оформлення, висновками журі за оцінками книжки, із зберіганням книжок, їх видачею читачам, з роботою бібліографічного відділу, читально го залу, міжбібліотечного абонемента. Навчаються ко ристуватися каталогами, бібліографічними довідниками й покажчиками, допомагають бібліотекам організовува ти інформацію про літературу, яка виходить; готують анотації на новини художньої, науково-популярної лі тератури. Знайомляться з методами й способами най простіших наукових досліджень, аналізують ситуації, вичленують пізнавальні завдання, мобілізують свої знан ня і життєвий досвід, прагнуть самостійно знайти новий метод розв'язання, роблять висновки відповідно до но вого випадку, використовують ці висновки на практиці, набувають уміння працювати з приладами, науковою літературою; виконують практичну роботу в лаборато ріях згідно із завданнями вчених, виробничників; ведуть пошукову роботу в геологорозвідувальних партіях, археологічних, етнографічних, фольклорних експедиціях, а також організовують діяльність кабінетів технічної творчості.

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цікаве про педагогіку і навчання:

Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
Аналіз показників соматичного здоров’я дітей дав можливість говорити про те, що рівень показників індексу Робінсона (рис. 3.1) у більшості (54,2% хлопців та 30,5% дівчат) обстежених знаходиться на ни ...

Педагогічне керівництво розумовим розвитком дитини
Педагог не тільки вчитель, а й вихователь, що здійснює розумове виховання дитини. Ще в 1974 році в газеті «Правда» в своїй статті «Всемогутня радість пізнання» Василь Олександрович Сухомлинський стве ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net