Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 18

Дбають про збереження та примноження народного добра, багатств рідної природи. Очолюють діяльність учнівських організацій у боротьбі за збереження шкіль ного майна, обладнання кабінетів, підручників, за кра ще збереження верстатів та машин, іструменту в шкіль них майстернях, у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, а також робочих місць на підприємствах. Керують роботою «зеленого» та «голубого» патрулів в охороні лісу, парків, скверів, водойм. Беруть участь у козацьких рейдах боротьби за економію матеріалів, сировини, електроенергії; складають перспективний, план упорядкування ніколи, шкільної ділянки, мікрорайону та беруть участь у його виконанні. Виявляють ініціативу в організації недільників по обладнанню дитячих та спортивних май данчиків, створенню необхідних умов для ігор, відпо чинку і занять дітей. Разом з молоддю підприємств беруть участь у рейдах «Козацького прожектора». Організовують зимові і літні та бори праці й відпочинку, беруть участь у літній трудовій чверті, в будівництві, ремонті, оснащенні й оформленні шкільних будинків та в оформленні шкільних кабіне тів, бібліотек, ремонті меблів тощо.

Активно борються з безгосподарністю, марнотрат ністю, з проявами безвідповідального ставлення до тру дових обов'язків у школі та поза її межами. Створюють у колективі атмосферу нетерпимого ставлення до недба лості, виявів корисливих настроїв, обивательської мора лі, відкрито обговорюють подібні факти в колективі. Ор ганізовують загони джур для охорони громадського порядку за місцем проживання, допома гають дружинникам у роботі на пунктах охорони по рядку. Активно беруть участь у діяльності загонів юних друзів міліції. Разом з козацькою організацією під приємства виявляють факти кра діжок, дописок, допомагають органам державного конт ролю боротися з цими негативними явищами.

Учні IX—ХІ класів оволодівають основами філософської теорії, приводять у систему політичні погляди, закріплюють здобуті знан ня, уміння та навички в процесі різноманітної громад ської роботи в козацькій організації та загально-шкільному колективі, беруть участь у розв'язанні за гальнонародних завдань. Молоді козаки всіляко допома гають козацькій організації школи, педагогічному ко лективові розвивати в учнів глибокий інтерес до суспіль но-політичних знань, підвищувати відповідальність за оволодіння суспільними дисциплінами. Старшокласники вивчають історію козацтва, традиції Українського козацтва, його історичну роль. Працю ють з першоджерелами: Конституцією України, Програ мою розвитку Українського козацтва, документами Генеральної канцелярії, уряду, Молодої Січі, окре мими творами теоретиків козацтва, учаться їх конспектувати. Слухають лекції, проводять бесіди «Про зростання ролі козацтва в розбудові незалежної України», «Про сучасні завдання джур та молодих козаків »; організовують вечори запитань та відповідей про найважливіші полі тичні події. Вчаться застосовувати вивчені теоретичні положення для аналізу, оцінок не тільки історичних фактів, а й сучасного суспільного розвитку.

Добиваються підвищення політичної, трудової та громадської актив ності кожного старшокласника, глибокого засвоєння козацької теорії та практичної участі в розбудові державності, у виконанні рішень козацьких рад, створюють у колективі ат мосферу принципової вимогливості до кожного козака. Вивчаючи козацьку спадщину, ор ганізовують козацькі уроки, конференції за працями теоретиків козацтва, конкурси рефератів. Знайомляться з діяль ністю місцевих Рад народних депутатів, профспілкових та інших громадських організацій. У період підготовки до виборів допомагають виборчим комісіям та агітаторам. Створюють козацькі лекторії та агітбригади, виступають з лекціями і концертами в школі, мікрорайоні, на підшефному підприємстві, перед батьками. Беруть участь у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції, у поході козаків і молоді по місцях слави козацтва. Здійснюють походи та поїздки по козацьких місцях, містах-героях, рідному краю, збагачують експозиції шкільних історичних, краєзнавчих музеїв, удосконалюють їх роботу. Організовують вистав ки, присвячені героїчному минулому та сучасному свого краю, історії виробничих колективів, героїчному шляху козацтва. Регулярно поповнюють знання про діяль ність підприємства-шефа. Беруть участь у громадсько-політичній та культурно-масовій діяльності трудового ко лективу. Спільно з козаками-шефами проводять уроки мужності. Козацькі читання, козацькі збо ри, тематичні вечори, суботники; беруть участь в урочистих засіданнях колективів-шефів, у цере моніях посвячення в робітничий клас, у мітингах та де монстраціях. Козаки-старшокласники виконують найважливіше доручення Українського козацтва — .керівництво джуровою організацією. Працюють загоновими козацькими вожатими, керівниками гуртків та секцій, клубів за місцем проживання, передають козачатам свій досвід громадсько-політичної діяльності; ке рують діяльністю політінформаторів, редколегій стінних газет і радіогазет, запрошують козачат на усні журна ли, вечори запитань і відповідей, навчають їх організо вувати роботу козацьких лекторіїв, агітбригад. Готують джур до прийому в козаки: проводять заняття в гуртках «Закон козацького життя», «Наше Українське козацтво». Роз'яснюють козачатам роль Українського козацтва у житті українського суспільства, розповідають про героїч ний шлях козацтва та Молодої Січі, про історичні перемо ги, здобуті Українським козацтвом.

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Цікаве про педагогіку і навчання:

Предмет педагогіки
Для визначення поняття «педагогіка» необхідно насамперед розмежувати поняття «об'єкт» і «предмет». Об'єкт науки — це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різни ...

Ігри до уроків образотворчого мистецтва
Ігри можуть бути іще однією формою перевірки і закріплення знань з образотворчого мистецтва. У процесі гри діти навчаються правильно сприймати форму предмета, його барву, величину, пропорції, положен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net