Форми й методи музичного виховання в Україні

Педагогіка » Музична освіта в зарубіжних країнах » Форми й методи музичного виховання в Україні

Сторінка 1

Під методами музичного виховання розуміють взаємовідносини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти елементарні знання про музику, оволодіти практичними навичками і вміннями, що допомагають розвитку музичних здібностей.

Методи музичного виховання - це різноманітні засоби спільної діяльності педагога з унями, де ведуча роль належить педагогу. Розвиваючи фантазію, емоціональні почуття, музичне мислення, вчитель намагається, щоб спілкування з мистецтвом викликало у дітей почуття радості, задоволення, а формування навичок і вмінь сприяло виявленню активності й самостійності.

Широке творче застосування вчителем методичних прийомів та їх компонування збагачує методику музичного виховання в цілому, індивідуалізує її, остерігає від встановлених штампів, допомагає творчо працювати.

Одним з найпоширеніших методів навчання є словесний метод, який включає в себе усний виклад, бесіди. Під усним викладом розуміють повідомлення учням навчального матеріалу педагогом. Основними видами усного викладу є розповідь, пояснення, лекція, інструктаж. Спільним для них є монологічний виклад навчального матеріалу.

Розповідь - цей метод широко використовується при викладі описового матеріалу, у якому переважають факти, образи, події, представлення, поняття. Ведуча функція даного методу - навчальна. Супутні функції - розвиваюча, що виховує, спонукальна і контрольно - коррекционная.

По цілям виділяється кілька видів розповіді:

Оповідання-вступ, оповідання-оповідання, оповідання-висновок. Призначення першого- підготувати учнів до вивчення нового матеріалу, другий служить для викладу наміченого змісту, а третій - укладає відрізок навчання.

Ефективність даного методу залежить головним чином від уміння вчителя розповідати, а також від того, наскільки слова і вираження, використовувані педагогом, зрозумілі для учнів і відповідають їх рівню розвитку. Тому зміст розповіді повинен спиратися на наявний в учнів досвід, одночасно розширюючи його і збагачуючи новими елементами.

Розповідь служить для побудови, що учиться зразком, зв'язної, логічної, переконливої мови, учить грамотно виражати свої думки. Готуючись до розповіді на уроці, учитель намічає план, підбирає необхідний матеріал, а також методичні прийоми, що сприяють максимальному досягненню мети в наявних умовах. Під час розповіді виділяється і підкреслюється головне. Розповідь повинна бути коротким (10 хв.), пластичним, протікати на тривалому емоційному тлі.

У процесі підготовки і проведення розповіді досвідчені вчителі керуються такими дидактичними вимогами:

- усіляко враховувати особливості дітей молодшого шкільного віку. У них слабко розвите довільна увага, цілеспрямований аналіз сприйманих фактів, подій. Вони швидко відволікаються, стомлюються не можуть тривалий час слухати розповідь учителя;

- чітко визначати тему, задачі розповіді, залучити інтерес, увага дітей до теми. Саме ,,увага є ті двері, через яку проходить усе, що тільки входить у душу людини з зовнішнього світу;

- передбачати ознайомлення з новим матеріалом на початку уроку, коли діти ще бадьорі, не утомилися;

- забезпечувати науковість, вірогідність матеріалу, що викладається;

- зосереджувати увагу на вихованні суспільно-суспільно-значимих, стрижневих якостей особистості дитини, оцінювати події, учинки, факти, висловлювати власна думка, виражати свої почуття, відносини;

- знайомити дітей із планом змісту розповіді, викладати матеріал у строгій системі, логічно;

- виділяти ведучі положення, ідеї, соціально значимі представлення, концентрувати на них увага дітей;

- підбирати яскраві, типові факти, цікаві і переконливі приклади, необхідні для узагальнення, спиратися на конкретні представлення дітей;

- викладати матеріал доступно для учнів, емоційно, виразно, у цікавій формі;

- викладати в уповільненому темпі важку частину навчального матеріалу, коли потрібно сформулювати висновок, визначення, правило: уникати вживання слів типу: як сказати, значить, це саме і т.п.

- активізувати увага дітей шляхом включення евристичних прийомів, постановки і рішення проблемних питань;

- викладу сполучити з читанням уривків, фрагментів текстів з чи підручника навчального посібника;

- забезпечувати запис дітьми правил, визначень, дат, фактів, найбільш важливих положень;

- виклад супроводжувати ілюстраціями, демонстраціями;

- повторювати найбільш значимі, важливі положення, висновки.

Як один зі словесних методів навчання навчальна лекція припускає усний виклад навчального матеріалу, що відрізняється більшою ємністю, чим розповідь, більшою складністю логічних побудов, сконцентрованістю розумових образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило, займає весь чи урок заняття, у той час як розповідь займає лише його частину.

У лекції використовуються прийоми усного викладу інформації: підтримка уваги протягом тривалого часу, активізація мислення слухачів; прийоми, що забезпечують логічне запам'ятовування: переконання, аргументація, докази, класифікація, систематизація, узагальнення й ін.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання
Відставання Росії по кількості основного працездатного населення у віці (25 - 60 років), що має вищу освіту посилюється важким положенням утворення в Росії взагалі і вищої освіти, - зокрема. Велике б ...

Особливості навчання шестирічних першокласників
Шість років – це вік, коли дитина починає усвідомлювати себе серед інших людей, коли вона обирає позицію, з якої виходитиме під час вибору поведінки. Шестирічна дитина вже може свідомо керувати своєю ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net