Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників » Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 1

Серед шляхів розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості, самореалізації дітей у деяких дослідженнях учених підкреслюється необхідність використання в роботі з дошкільниками різноманітних завдань (І.Лернер, М.Махмутов, В.Моляко, Г.Сирота та інші).

У спеціальній психолого-педагогічній літературі поняття “задача” подається досить неоднозначно. Так, за Г.Баллом, термін “задача” використовується для визначення об’єктiв, якi відносять до трьох різних категорій: до категорії дій суб’єкта, вимоги, поставленої перед суб’єктом; до категорії ситуації, яка включає поряд з метою умови, в яких вона повинна бути досягнута; до категорії словесного формулювання цієї ситуації.

Термін “завдання” використовується в роботах науковцiв та розуміється, як вимога (О.Матюшкiн), яка включає в себе питання й мету.

Досить широко представлене поняття “завдання в дитячому садку” в “Українському педагогічному словникові” С.Гончаренка як спосіб організації освітньої роботи з дошкiльниками, який полягає у постановці перед ними iгрових, трудових i навчальних завдань, групових або iндивiдуальних” .

Під творчими завданнями розумітимуться такі, що передбачають наявність суперечностей та утруднень, які у свою чергу посилюють пізнавальні інтереси, стимулюють дослідницькі пізнавальні дії, самостійний варіативний пошук способів досягнення результату, стимулюють відкриття нового, пожвавлюючи пізнавальні процеси та позитивно впливаючи на пізнавальну активність дітей.

У психолого-педагогічній лiтературi можна зустрiти рiзноманiтні класифікації творчих завдань, але ще i досi немає єдиної, загальноприйнятої.

Розуміння сутності і подана класифікація творчих завдань у працях Я.Пономарьова, на наш погляд, фактично відповідає розумінню типології творчих завдань, які можна поділити (за Я.Пономарьовим) на два класи: у завданнях першого класу в ході попереднього аналізу з допомогою відомих засобів творче завдання перетворюється на нетворче, їх рішення настає після i на основі повного, адекватного засвоєння вихідних умов задачі. Отримані внаслідок рішення знання немов входять у логіку вже наявної системи; у завданнях другого класу повне, адекватне засвоєння задачі настає після та на основі вже отриманого інтуїтивного рішення. Отримані в результаті рішення знання не входять у логіку вже наявної системи, а потребують її перегляду, перетворення.

Л.Буркова подає типологiю завдань для розвитку пiзнавальної активностi старших дошкільників. У ній автор визначає серед пiзнавальних завдань творчi, показує, що вони є пiдкласом пiзнавальних. У розробленій типології до творчих завдань віднесено завдання: на вибір засобів, необхідних для досягнення відомої мети; на стимулювання пізнавальної мотивації без визначеної конкретної мети; на самостійне пояснення сутності явищ.

Як підкреслюють автори досліджень (З.Друзь, І.Лернер, М.Поддьяков та інші), творчі завдання дають широкі можливості для впровадження диференційованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей пізнавальної діяльності кожної дитини. Це робить навчальний процес не тільки цікавим та посильним для кожного учня, але й дає можливість дорослому якомога ефективніше працювати на визначеному рівні складності як з усім дитячим колективом в цілому, так і з кожною дитиною окремо, коригуючи і спрямовуючи її розвиток так, щоб підвищити рівень її пізнавальної активності.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я кінця ХХ століття
Кінець ХХ століття в козацькому русі характеризується як період росту організацій різного направлення та чисельного росту членів цих організацій. Причиною цьому слугувало підвищення загального інтере ...

Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти
Світ, що оточує молодшого школяра, різнобарвний і привабливий, насичений безліччю фактів, подій та явищ. Зорієнтуватися у ньому, знайти відповіді на свої запитання на шляху пізнання істини допоможе х ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net