Труднощі навчання читання

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Труднощі навчання читання

Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Насамперед, учитель повинен враховувати об'єктивні труднощі орфографічної системи виучуваної мови (особливі англійської), які склалися історично. Найбільш характерними з них є такі:

— кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим образом слова, наприклад:

daughter /'d :tэ/, thorough /'О rэ/, nephew /'nevju:/;

— різночитання однакових букв та буквосполучень:

pin-pine, cut-put, now-snow, sugar, his, vision;

— кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють:

26 букв дають 104 графеми (nice — light);

— наявність "німих" букв у словах:

kite, through, Wednesday;

— інші графічні труднощі:

· передача одного і того ж звука різними буквами та буквосполученнями:

[k] — cat, kitchen, school, question.

Крім суто технічних/графічних труднощів читання, які учні мають подолати на початковому ступені навчання, доцільно назвати і деякі мовні труднощі текстів, котрі, у свою чергу, можуть спричиняти перешкоди для правильного розуміння змісту. Назвемо деякі з них:

— наявність багатозначних та конвертованих слів:

At last he became a proud owner of the thing that had real springs and a mattress.

— непрямий порядок слів (інверсія):

No sooner had Miss Sophie noticed her cousin Paul than a pleasant smile touched her lips.

— звороти з дієприкметниками та дієприслівниками:

The goods having been sold, Jim returned home immediately.

— умовні безсполучникові речення:

Mr. Johnson decided to lock all the doors in the house, should any emergency arise.

— герундіальні звороти:

After having been informed of Mark's arrival, he went downstairs without delay.

— складні речення та конструкції:

Opening the drawing-room door noiselessly, he had stood watching the expression on her face, indifferent from any he knew, so much more open, so confiding, as though to her music she was giving a heart he had never seen. (J. Galsworthy. In Chancery).

Усі ці труднощі іншомовних текстів учні мають подолати поступово: спочатку вони оволодівають технікою читання вголос засвоюють специфіку букв алфавіту та мовний матеріал, виконують велику тренувальну роботу з техніки читання, отримуючи якомога більше навантаження на зоровий аналізатор; згодом переходять до читання мовчки, оволодіваючи прийомами власне читання як мовленнєвої діяльності.

Згідно з виділеними етапами формування навичок і вмінь читання до системи вправ для навчання читання включаються три групи вправ:

I група — вправи для формування навичок техніки читання;

II група — вправи для формування мовленнєвих навичок читання;

III група — вправи для розвитку вмінь читання.

Формування умінь читання забезпечується у процесі багаторазового виконання учнями завдань одного і того ж типу. Завдання при цьому варіюються мовний матеріал вправ змінюється, комбінується по-іншому, ускладнюється ізольовані слова – словосполучення – речення – абзаци – тексти; збільшується швидкість виконання вправ і т. і.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Однорічники – складова частина озеленення дендропарку
Дикорослі однорічні рослини входять до рослинних угруповань, що сформувались на газонах і не освоєних ділянках дендропарку. Їх значна кількість у процентному співвідношенні обумовлена тим, що фітоцен ...

Принципи культурно – дозвіллєвої діяльності
Під принципами культурно-дозвіллєвої діяльності прийнято розуміти основні вимоги, яким слідують соціальні педагоги, соціальні працівники в її організації. Найважливішим принципом культурно-дозвіллєво ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net