Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Сторінка 1

Навчання забезпечує розвиток та саморозвинення людини, спираючись на виявлення індивідуальних особливостей як суб’єкту пізнання та предметної діяльності

В сучасних підручниках з педагогіки навчання (Н.П.Волкова, В.М.Галузинський, М.Б.Євтух, В.І.Лозова, Н.Є Мойсеюк, В.Оконь, І.П.Підласий, Г.В.Троцко, М.М.Фіцула та ін.) визначається як цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички. У ряді підручників (О.А.Дубасенюк, В.В.Ягупов) у розкритті категорії «навчання» акцентують увагу на впливі навчального процесу на розвиток особистості учня.

Навчання – це формування певних знань, умінь і навичок, необхідних для включення особистості в трудову діяльність і існуючі соціальні відносини.

Навчання, яке створює для дитини ситуації психологічного дискомфорту, надмірного напруження, не може вважатися оптимальним. Традиційна модель навчання, спрямована на передачу необхідних знань, умінь, навичок втрачає свою перспективність.

Навчання — це педагогічний процес, у ході якого учні оволодівають не лише різноманітними знаннями, вміннями і навичками, а й розвивають свої розумові сили, проходять шлях від незнання до знання.

Ю.Бабанський визначив навчання як цілеспрямовану взаємодію викладача й учнів, яка послідовно змінюється, в ході якої розв’язуються завдання освіти, виховання і загального розвитку учнів. Отже, в центрі уваги вченого думка про те, що навчання - це цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів, яка послідовно змінюється.

І. Харламов під навчанням розуміє «цілеспрямований педагогічний процес організації і стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння науковими знаннями, уміннями і навичками, розвитку творчих здібностей, світогляду і морально-етичних поглядів і переконань». Автор акцентує увагу на тому, що навчання — це педагогічний процес організації і стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Вдале визначення навчання дав видатний український психолог Г. Костюк, охарактеризувавши його як керування засвоєнням учнями суспільних цінностей, вироблених попередніми поколіннями людей, як складну систему способів здійснюваного в сім’ї, дитячих садках, школах та інших навчальних закладах керування навчальною діяльністю молодого покоління. Таким чином, смислове навантаження у його визначенні навчання припадає на твердження, що це управління навчальною діяльністю учнів, керування засвоєнням учнями суспільних цінностей.

Навчання — це не проста сума двох діяльностей, учіння і викладання, це їхня органічна єдність. Навчання — це процес організації і управління засвоєнням учнями системи знань про суспільство, природу, людину і розвиток на цій основі їх пізнавальних сил, наукового світогляду та позитивних людських якостей.

Педагогів і психологів у процесі навчання в першу чергу цікавила діяльність учня — учіння, його структура, природа, механізми здійснення. Тому психологічна і педагогічна науки мають велику кількість поглядів на учіння.

Зокрема, Я. А. Коменський розглядав учіння як придбання знань із різних наук і умінь розв’язувати різноманітні завдання й виконувати дії з використанням знань. Знання розглядались частково як чуттєві уявлення, а особливо як поняття і їх системи. Головними компонентами учіння, за Я.Коменським, є розуміння, заучування напам´ять, мовна і зовнішня маніпулятивно-ручна дія. Розуміння він уявляв як пізнання, в якому виділялося два ступені: чуттєвий і раціональний. На чуттєвому ступені використовуються відчуття, сприймання, уявлення. Раціональний ступінь ґрунтується на мисленні. Структура розуміння включає такі компоненти як сприймання предметів, уявлення їх, мислення, яке здійснює порівняння, аналіз, узагальнення та оцінку. Запам´ятовування більшою мірою залежить від розуміння і вправ.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ефективність дослідно-експериментальної роботи в аспекті виявлення дітей-жертв насильства та їх соціально-правового захисту
З метою апробації розробленої методики виявлення дітей-жертв насильства (див. підрозділ 2.3) було організоване формувальне експериментальне дослідження, яке складалося з двох етапів: інформаційно-рол ...

Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу: ретроспективний погляд
Японія, як країна споглядального світогляду, естетичного ставлення до дійсності, самобутньої давньої культури та всеосяжного науково-технічного прогресу, для більшості європейців і представників інши ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net