Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Сторінка 2

Великий вітчизняний педагог К. Ушинський розрізняв два види учіння: учіння з одержанням знання від учителя та учіння шляхом розв´язання проблеми. У першому виді він виділяв такі чинники учіння: свідомість, самостійність, наочність, послідовність, систематичність, готовність, повторення і вправи.

А. Дістервег розрізняв процеси учіння і процеси розвитку, які відбуваються в учінні. Учіння дає матеріальний ефект навчання — знання, уміння, навички. Розвиток — за ним, це тренування і вдосконалення мислення, мови, довільної уваги, здібностей. «Засвоювати і досліджувати предмет за допомогою розуму» — це і є, власне розвиток, на думку А. Дістервега. Розвиток дає формальний ефект навчання.

Спрямованість школи лише на засвоєння готових знань та їх репродукування у процесі навчання не відповідає завданню розвитку індивіда як засвоювача та користувача людських цінностей. Це лише передумова постановки і реалізації важливішого із завдань сучасної освіти – розвитку особистості як творця нових цінностей суспільства. Тому пріоритетом державної політики в розвитку освіти проголошено в Національній доктрині розвитку освіти України (державному документі, що визначає стратегію і основні напрямки сучасної освіти) – особистісну орієнтацію освіти. Звідси зрозуміла необхідність використання в практиці навчання особистісно орієнтованого підходу.

Особистісно орієнтований підхід – це орієнтація в педагогічній діяльності, яка дозволяє, використовуючи систему понять, ідей і способів дій, забезпечити і підтримати процеси розвитку особистості дитини (В.В.Сєріков). Реалізувати його спроможне особистісно орієнтоване навчання.

Під особистісно орієнтованим навчанням розуміють особливий тип навчання, який спрямований на формування молодої людини як особистості, де поряд із передачею знань і підготовкою до професійної діяльності великого значення набуває формування духовного світу молоді. Основною метою особистісно орієнтованого навчання є створення атмосфери для становлення індивідуальності, особистісного розвитку, самореалізації, здатності до рефлексії, адаптації, самозахисту, самовиховання, самовираження, самоствердження дітей, прагнення майбутніх фахівців до адекватного аналізу власних якостей, результатів діяльності, самостійного осмислення й самооцінки результатів власного навчання, усвідомлення необхідності постійного самовдосконалення та взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.

Зміст освіти повинен відображати сукупність суспільних практик, основних видів людської діяльності, оволодіння якими здійснюється через засвоєння знань, вмінь навичок, форм і методів мислення, що накопичені людством в виді соціального досвіду. І що дуже важливо, так це те, що на рівні з науковим, рівноцінно визнаються всі форми мислення.

Освітній процес повинен бути направлений на узгодження двох різнонаправлених джерел знань: навчання і учіння. Навчанням задаються певні обов’язкові для всіх соціокультурні взірці в виді законів, правил, прийомів дій, поведінки. Учіння розуміється не як пряма проекція навчання, а як особлива індивідуальна діяльність особистості по оволодінню соціокультурними нормами пізнання і спирається на суб’єктний досвід учня.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ознайомлення учнів з новою лексичною одиницею і процес її засвоєння
Цей процес починається, як правило, з семантизації, тобто розкриття значення нових ЛО. Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають: - однослівний переклад: bird - птах, salt - сіль; ...

Гімнастика до уроків
Гімнастика до уроків проводиться щодня в школі перед початком занять. Вона поєднує оздоровчі та виховні завдання : позитивно впливає на організм, сприяє формуванню правильної постави, виховує звичку ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net