Реалізація принципів розвивального навчання

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Реалізація принципів розвивального навчання

Сторінка 1

Одним із можливих шляхів досягнення якісно вищого рівня освіти може бути широке запровадження в навчальних закладах усіх рівнів системи розвивального навчання, в основі якої лежить дискредитація установки на готові знання, орієнтація не стільки на самі знання, скільки на принципи одержання нових знань. На відміну від традиційної системи освіти це дає можливість сформувати універсальну здатність особистості до будь-якого виду діяльності.

Термін «розумовий розвиток» у психолого-педагогічній літературі трактують як удосконалення інтелектуальної сфери і здібностей людини.

Над проблемою розвивального навчання працювали В. Шаталов, С. Смирнов Л. 3анков, Д. Ельконін В. Давидов. Згідно з поглядами науковців розвивальне навчання несе розвиток учня, формування його поглядів, установок, цінностей, норм тощо. Вчені вважають, що завданням розвивального навчання є формування особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до дальшого пізнання та самостійних дій, певними навичками та творчими здібностями.

Розвивальне навчання - це системна організація навчання учнів з цілеспрямованою реалізацією принципів, методів, форм і засобів навчання спрямованих на досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей учнів (сприймання; мислення; пам'яті; уяви тощо), а також формування їх пізнавальної самостійності, інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, мотиваційно-ціннісної сфери особистості.

Головною метою розвивального навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового переходу в самостійне навчання. Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб принципи, організаційні методи форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально-творчої діяльності.

Здійснення аналізу поняття «розвивальне навчання» передбачає, передусім, вивчення проблеми співвідношення навчання та розвитку, яка завжди була однією з стрижневих проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення змінювалося, що обумовлено зміною методологічних установ, появою нових трактувань розуміння сутності розвитку особистості та самого процесу навчання, переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку. В. Давидов справедливо зазначає, що ця тема актуальна в педагогіці і зараз, так як вона має на увазі пошук наукових основ навчання, де визнавались би індивідуальні можливості кожної дитини та їх зміни у процесі навчання. Особливо актуальним є відповідна організація навчальної діяльності учнів і формування їх вміння вчитися.

Без уміння творчо мислити жодна технологія навчання не буде ефективною. Головною метою розвивального навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня.

Проблема обґрунтування і реалізації принципів навчання, або дидактичних принципів є не новою. Під принципами розвивального навчання розуміють процес навчання який здійснюється на основі обґрунтованих і перевірених практикою дидактичних принципів.

Прагнучи сформувати дидактичну систему, яка забезпечила б найвищу ефективність навчання, що є передумовою загального розвитку учнів, Л.Занков обґрунтував основні дидактичні принципи розвивального навчання (крім наочності, свідомості, систематичності тощо), спрямованих на успішне навчання, тобто засвоєння учнями знань, умінь, навичок:

1. Принцип індивідуального підходу, який ґрунтується на необхідності організації поетапної навчально-пізнавальної діяльності кожного учня, формуванні мотивації учіння тощо.

2 Принцип доступності у навчанні. Основним завданням цього принципу є створення умов для розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі індивідуальних підходів до вираховування об'єктивних дидактичних умов.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів
Навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхньої поведінки, емоційно-вольової та мотиваційно ...

Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу: ретроспективний погляд
Японія, як країна споглядального світогляду, естетичного ставлення до дійсності, самобутньої давньої культури та всеосяжного науково-технічного прогресу, для більшості європейців і представників інши ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net