Реалізація принципів розвивального навчання

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Реалізація принципів розвивального навчання

Сторінка 2

3. Принцип поетапної організації навчально-пізнавальної діяльності передбачає організацію навчального процесу з метою розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів від репродуктивних, рівнів, що характеризуються копіюванням зразка розумової чи практичної дії, до продуктивних, творчих, за яких навчально-пізнавальна діяльність характеризується розумовим пошуком розв'язання проблем, пізнавальною самостійністю.

4. Принцип цілеспрямованої і систематичної роботи вимагає організації навчального процесу у напрямі організації чітко спланованої поетапної навчально-пізнавальної діяльності учня з орієнтирами на самостійне, творче оволодіння знаннями, уміннями та навичками, способами дій.

За основу початкових положень і керівних ідей освіти беруть такі головні принципи:

1. Принцип гуманізму, який виходить з того, що людина — це цінність. У контексті освіти це істинне розуміння свого місця в житті та суспільстві й досягнення цього положення.

2. Принцип реалізму, в якому йдеться про те, що існує об'єктивна реальність, яка існує поза свідомістю людини. Однак ця об'єктивна реальність залежить від свідомості людини, оскільки вона багато в чому є її творцем. Ще більшою мірою об'єктивна реальність залежить від особистості людини, котра займає в житті набагато більше місця, ніж свідомість.

3.Принцип діяльності. Суть цього принципу полягає в тому, що в діяльності — свідомій цілеспрямованій активності особистості — остання найбільше інтегрує, структурує, розвиває, створює саму себе.

4. Принцип самоорганізації складних систем полягає в тому, що особистість як складна система у своєму розвитку залежить від взаємодії великої кількості внутрішніх чинників, які у взаємодії із зовнішніми чинниками визначають можливий шлях її розвитку. Тому в контексті освіти необхідно не нав'язувати особистості шлях її розвитку, а виводити його з внутрішньої потреби особистості, надавати всебічну підтримку такому розвитку.

5. Принцип діалектичного редукціонізму веде до розуміння вищого через нижче. Тобто деякі психічні порушення (перехідні неврози, депресії) є доцільними станами, що виконують не тільки захисну функцію стосовно особистості, а й розвивають її. Кожна дія дитини відображає загалом її життєвий шлях, її особистість. Тому складно зрозуміти поведінку дитини без осмислення прихованого підтексту набутого досвіду.

6. Принцип ціннісно-цільової суті пізнання. В сучасній науці пізнання перестало бути самоціллю, воно стало засобом, необхідним тільки тоді, коли воно відповідає принципу гуманізму.

7. Принцип інтегрованості полягає в розкритті єдності в різних протилежних властивостей і явищ реального світу. Ці протилежності завжди виступають різними гранями одного цілого. Крім того, дещо іншого значення набуває закон боротьби та єдності протилежностей, оскільки абсолютна боротьба призводить до знищення однієї з протилежностей, що руйнує ціле.

8. Принцип діалогічної взаємодії полягає в тому, що вирішення будь-якого протиріччя в розвитку суспільства відбувається в основному не шляхом повної руйнації, а шляхом досягнень досконаліших форм взаємодії між сторонами. Найважливішою формою такої взаємодії є діалогічна взаємодія. У контексті освіти це принцип взаємодії рівноправних суб'єктів освіти — педагога й дитини, але відкриває очевидну істину: об'єктом у процесі освіти може бути лише сам процес. Розглядати дитину як об'єкт не тільки аморально, а й не правильно, оскільки дитина є особистістю, і в принципі не може бути об'єктом, на який спрямовано педагогічну дію. Маючи певне ставлення до цієї взаємодії, вихованець завжди виступає як суб'єкт, навіть тоді, коли зовні підпорядкований вихователю.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології
Мета: розширити знання учнів про біологію як сукупність наук про живі істоти, про їх взаємозв`язки між собою та з умовами навколишнього середовища; з історією розвитку біології. Основні поняття і тер ...

Стандарти регламентовані законом України «Про вищу освіту»
Стандартам вищої освіти України присвячено третій розділ Закону України «Про вищу освіту». Відтак, Стаття 11 містить загальні положення та описує систему стандартів освіти, в подальших статтях (12-й, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net