Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

Педагогіка » Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

Сторінка 5

*1заданого результатові, що передбачає розробку елементів змісту навчання у вигляді різнорівневих особистісно-орієнтованих завдань;

*2 навчального діалогу, яка базується на засвоєнні змісту навчальної дисципліни в умовах діалогу як особливого дидактично-комунікативного середовища, що забезпечує суб'єкт-суб'єктне навчання, рефлексію та самореалізацію особистості;

*3 імітаційно-рольових ігор, яка передбачає імітацію соціально-рольових і просторово-часових розумів з метою реалізації особистісних якостей навчаємих у ситуаціях внутрішньої конфліктності, колізійності і змагання.

Вибір навчальної технології, яка б забезпечувала успішний процес вивчення спеціальної дисципліни, доцільно здійснювати на основі застосування методові "дерево рішень", що сприяє вибору найкращого варіанта узгодження декількох технологій навчання, дає можливість врахувати різноманітні напрями дій, співставити результати, узгодити їх відповідно до поставлених завдань, а також порівняти альтернативи.

Варіативними навчальними технологіями можуть бути:

# технологія моделюючого навчання (І.І.Їльясов, В.Н.Максимова);

#.інформаційно-семантична технологія навчання (Л.Г.Гурбович);

#.технологія програмованого навчання (М.Д.Нікандров, В.П.Безпалько);

#.технологія проблемного навчання (Т.В.Кудрявцев, А.А.Матюшкін, М.І.Махмутов, В.Оконь);

#.технологія контекстного навчання (А.А.Вербицький, Н.Б.Борисова);

#.соціально-психологічна технологія (Ю.Н.Ємельянов);

#.особистісно-орієнтована технологія (В.В.Сериков, Б.Б.Косов, 1.С.Якиманська);

#.технологія розвивального навчання (В.В.Давидов, Л.В.Занков, Б.Д.Ельконін);

# технологія збільшення дидактичних одиниць (П.М.Ерднієв);

#.технологія планування результатів навчання (В.П.Безпалько);

#.технологія безперервної освіти (М.В.Кларін);

#.технологія профільного навчання (А.М.Жафяров);

#.технологія комп'ютерного навчання (В.В.Гузеєв);

#.технологія діалогового навчання (В.В.Горщиків);

#.технологія проблемно-модульного навчання (А.М.Алексюк, В.С.Козаков);

#.технологія змістовного узагальнення знань (В.В.Давидов, Г.Д.Кирилова);

#.технологія колективно-індивідуальної розумової діяльності (К.Я.Вазіна);

#.модульно-рейтингова-технологія (П.Юцевічене, К.Вазіна, І.С.Прокопенко, В.Пасвянскене, А.М.Алексюк);

#.технологія блочно-модульного структурування навчального матеріалу (Н.М.Суртаєва) та інші.

Кожна з визначених навчальних технологій характеризується такими структурними складниками, як: позначка, зміст, методика (форми, методи, засоби), діяльність викладача, діяльність студентів, взаємодія викладача і студентів, результат навчання, форма контролеві, корекція.

Найбільш ефективною в процесі вивчення студентами університету фундаментальних навчальних дисциплін, спрямованих на економічну підготовку випускників є технологія моделюючого навчання, що розробляється на основі інтегративного підходу і забезпечує встановлення суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії, сприяє самоосвіті, саморозвитку, самоактуалізації шкірного студента. Основою розробки технології моделюючого навчання інноваційного напряму стало вивчення студентами навчальної дисципліни “Інноваційного менеджментові" як приклад застосування методові моделювання в навчально-виховному процесі.

Важливим напрямом педагогічного процесу в професійній підготовці студентів є застосування моделювання в двох аспектах: у діяльності викладача і навчальній діяльності студентів як засобу успішної організації засвоєння знань навчальних дисциплін. Впровадження методові моделювання в процес вивчення студентами навчальних дисциплін розглядається як, технологія моделюючого навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Культура спілкування та мовленнєвий етикет
Найважливішим необхідним засобом і умовою існування людського суспільства постає спілкування між людьми (міжособистісне) і групами людей (групове). Вчені І.Т. Димитрова, М.І. Лисіна під спілкуванням ...

Принципи науково-педагогічного дослідження
В структурі методологічного знання виділяють чотири рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно науковий, технологічний, кожен з яких реалізується через певні принципи дослідження педагогічних я ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net