Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Сторінка 2

У процесі навчання старшої школі гра виконує такі функції: моделюючу, інформуючу, формуючу, коригуючу, стимулюючу.

Моделююча функція гри полягає у створенні умов для сприяння соціальному розвитку дитини; інформуюча – передбачає ознайомлення дітей в ігровій формі з пізнавально цінною інформацією, а також з правилами та нормами поведінки у певних ігрових ситуаціях; формуюча – полягає у розвитку мотиваційної і пізнавальної сфер дитини, у формуванні її як особистості, як індивіда і як суб'єкта навчальної діяльності; коригуюча – дає змогу виявити під час гри рівень навченості учнів (фонетичної, лексичної, граматичної), рівень сформованості мовленнєвої поведінки у відповідних ситуаціях, а також обрати засоби психолого-дидактичного впливу на кожного окремого учня; стимулююча функція гри забезпечує мажорний тон спілкування, позитивний емоційний настрій, усунення негативних психологічних бар'єрів.

Щоб стимулювати ігрову мотивацію і забезпечити реалізацію та взаємодію зазначених функцій гри, навчання іноземної мови у старшої школі повинно передбачати широкий діапазон ігрових вправ, цікавих для дітей з різним домінуючим типом діяльності: мисленнєвим та художнім. Нагадаємо: дітей з мисленнєвим типом діяльності відрізняє розвиток вербального інтелекту. Вони виявляють більші здібності до вивчення іноземної мови. їх приваблюють вправи з комунікативною орієнтацією. Дітям художнього типу притаманні образність мислення, умілість рук.

З огляду на типологічні розбіжності учнів доцільно комбінувати різні види ігрових вправ, потенційно спроможних стимулювати мовленнєві та мовні дії дітей в ігровій формі, а саме:

рольові ігри, які психологи вважають дійовим засобом соціалізації дитини;

пізнавально-художні дидактичні ігри, наприклад: "Послухай і розкажи", "Прочитай і перекажи", "Згадай і розкажи" тощо;

ігри-змагання між командами, окремими учнями, парами, малими групами;

ігри-конкурси: на кращого читця, декламатора, актора, диктора радіо, телебачення, гіда зоопарку, виставки, музею, перекладача тощо;

інтелектуальні автентичні ігри за правилами, наприклад: Quez!

спокійні інтелектуальні ігри, наприклад: відгадування мовних загадок, чайнвордів, кросвордів, ребусів, математичних задач; вікторини, комп’ютерні ігри тощо.

Ігрова мотивація тісно взаємопов'язана з іншими видами мотивації учіння молодшого школяра, зокрема з комунікативною мотивацією.

Комунікативна мотивація – це система спонукальних причин, які стимулюють і формують потреби учнів у вирішенні комунікативних задач різного рівня складності, націлених на реалізацію певних соціально значущих функцій спілкування: пізнавальної, регулятивної, ціннісно-орієнтаційної, етикетної.

Пізнавальна (або інформаційна) функція передбачає уміння запитати, повідомити або обговорити пізнавально цінну інформацію під час спілкування двох і більше комунікантів; регулятивна функція – уміння висловити прохання, пораду, припущення; ціннісно-орієнтаційна (або емоційно-оціночна) функція охоплює вміння висловити особисту думку, бажання, оцінку; етикетна (або конвенціональна) функція передбачає вміння дотримуватись відповідних норм мовленнєвої та немовленнєвої поведінки у найбільш типових ситуаціях іншомовного спілкування.

До реалізації цих функцій у мовленні, за даними британських дослідників раннього шкільного навчання англійської мови як іноземної,дітей спонукає насамперед особистісна спрямованість навчальних завдань, зумовлена характерним для їхнього віку его-фактором. Наводимо приклади таких завдань для учнів старших класів:

1.Look and say what you can buy here.

2. Name the objects in your home.

3. Draw the characters of your favourite English book. Introduce them.

4. What could you do to make school better in the future?

5. Which animals do you like or dislike? Why? Discuss.

6. Interview your classmate about his/her problems in life.

Узагальнення здобутків теорії комунікативності свідчить проте, що активізації мовленнєвих дій старших школярів, з іншомовним матеріалом сприяють спеціально сформульовані інструкції вчителя (підручника) дотренувальних вправ, які акцентують неформально-логічний сенс виконання лексичної чи граматичної вправи (наприклад: засвоїти нові слова, нову граматичну структуру), а ознайомлюють дітей з цікавою для них комунікативною або прагматичною (погратись, позмагатись тощо) перспективою застосування нового мовного матеріалу. Наприклад:

Підготуємось до складання звукового листа нашим британським (американським) одноліткам про наші плани на наступні літні канікули (вправляння у вживанні граматичних структур First Conditional).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сприймання мистецьких творів у початковій школі
У молодших школярів сприймання стає більш довільним і цілеспрямованим процесом. В учнів суттєво змінюється зоровий і дотиковий вибір заданої фігури серед інших фігур, про що свідчить зменшення часу, ...

Основні складові шкільного курсу “Валеологія”
На сучасному етапі розвитку суспільства науково-технічний прогрес характеризується стрімким зростанням обсягу наукової інформації. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність упровадження нових дисциплін ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net