Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 14

У цілому, наші погляди збігаються з даними М.С. Корольчука, який пише: "Незважаючи на те, що останнім часом система освіти в Україні почала зазнавати серйозних змін, у системі фізкультурної освіти поки що не знайшли відображення істотні зміни глобального характеру, які відбулися у сфері фізичної культури і спорту. Система освіти неадекватно враховує ту велику роль, яку фізичне виховання мусить відігравати у справі зміцнення здоров'я населення, у профілактиці найбільш поширених захворювань, підвищенні працездатності, організації повсякденного дозвілля, у продовженні тривалості життя та творчої активності. Для деяких студентів фізична культура не є життєво необхідною потребою. Студенти ставлять фізичну культуру серед життєвих цінностей на одне з останніх місць, вони не бачать сенсу в зміцненні здоров'я засобами фізичної культури: не вважають необхідними для себе заняття з фізичного виховання".

Розглядаючи фізичну культуру як базову стосовно інших форм культури, автор вважає дуже важливим питання про те, яке місце займає здоров'я, фізична підготовленість та фізична досконалість у системі ціннісних орієнтацій людини, різних соціальних груп, які ідеали і цінності обирають люди, намагаючись цілеспрямовано вплинути на свій фізичний стан. "Це питання - одне з найгостріших і найактуальніших на сучасному етапі національного відродження України, бо відсутність пріоритету здоров'я, як найвищої людської цінності, стало нормою нашого суспільства" .

Внаслідок цього, незважаючи на проголошені у базовій програмі цілі і завдання, безпосередня робота зі студентами і досі має загально-фізичну спрямованість. Внаслідок цього студентам важко усвідомити полі-функціональний вплив відповідних занять на їх особистісний і професійний розвиток. Безпосередні спостереження та отримані науковцями (у тому числі і нашим дослідженням) дані свідчать, що значна кількість студентів (майже половина) має до цього предмету негативну мотивацію. Тому сьогодні актуальним завданням викладачів предмету "Фізичне виховання" у вищих навчальних закладах є формування у студентів ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту, що охоплює весь спектр потенційних можливостей цих видів діяльності.

Це вимагає врахування у навчальному процесі таких напрямів впливу відповідного предмету на людину: особистісного (формування адекватної самооцінки, позитивної Я-концепції, розвиток гуманістичної спрямованості студента), професійного (оволодіння елементами професійної техніки), профілактичного (оволодіння прийомами і засобами попередження професійних захворювань), активізуючого (підвищення тонусу організму, працездатності), релаксуючого (засвоєння прийомів релаксації, подолання м'язових бар'єрів), соціального (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії, вмінь роботи в командах), тощо. А для цього треба, по-перше, мати уявлення про ті чинники, які на сьогодні визначають ставлення студентів до навчального предмету "Фізичне виховання", по-друге, орієнтуватись у системі тих детермінант, що обумовлюють ставлення студентів до фізичної культури і спорту в їх особистісному, соціальному і професійному ракурсі, по-третє, визначити відповідний зміст і методичні прийоми викладання предмету "Фізичне виховання" на аксіологічнІй основі. Ці завдання і будуть реалізовані у наступних розділах.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Суть основні риси, дидактичні можливості стандартизованого контролю знань
Вивчення початкового курсу математики в школі вимагає від учителя і учнів активного відношення до математики. В зв'язку з цим уроках використовуються елементи програмованого опитування, що активізує ...

Індивідуальні психологічні особливості молодших школярів
Початок раннього вивчення іноземної мови містить у собі вагомі психологічні передумови для оволодіння молодшими школярами основами елементарної комунікативної компетенції. Найважливішими є такі чинни ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net