Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 3

Наведене у посібнику "Педагогіка" за ред. М.Д. Ярмаченка (1986 рік) визначення також не містить прямої вказівки на фізичну підготовку як складову змісту освіти: "Під змістом освіти . розуміють систему знань про навколишній світ, сучасне виробництво, культуру й мистецтво, узагальнених інтелектуальних І практичних умінь, навичок творчого розв'язання практичних і теоретичних проблем, систему етичних норм, якими повинен оволодіти учень" .

У посібнику "Педагогіка" за редакцією Ю.К. Бабанського (1988 рік) визначення змісту освіти знов містить фізичну складову: "Зміст освіти . система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування . світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, праці".

І.Ф. Харламов у своєму посібнику "Педагогіка" (1990 рік) дає таке

тлумачення: " .у загальнонауковому плані під змістом освіти слід розуміти ту систему наукових знань, практичних умінь і навичок, а також світоглядних і морально-естетичних ідей, якими необхідно оволодіти учням у процесі навчання". Отже, цей автор будує своє визначення на науковій основі, яка не містить фізичної підготовки.

Таким чином, намічаються два підходи до визнання фізичної культури як складової змісту освіти. Перший вводить фізичну складову як рівнозначний розумовому розвиткові компонент у зміст освіти, другий фактично вилучає його зі змісту освіти, вважаючи той більш орієнтованим на наукові основи, пізнання. При цьому, як видно з наведених визначень, ці тенденції не є ознакою сьогодення, а були присутніми у різні роки.

Внаслідок цього в освітніх системах існує позитивне ставлення до фізичної культури як складової загальної культури особистості і разом тим віднесення відповідного навчального предмету до числа "другорядних". Так, В.І. Лозова і Г.В. Троцько у посібнику "Теоретичні основи виховання і навчання'* відносять фізичне виховання до предметів другого типу, які входять у зміст освіти за провідним компонентом "способи діяльності" і "віддзеркалюють закономірності оволодіння людиною системою практичних дій". Ось як ці автори описують даний компонент, що реалізується в освітньому процесі:

Перший етап - розкриття мети майбутньої навчальної роботи, поясення її значення для життєвої практики, показ кінцевого продукту (результату), організації пробних дій учнів, коригуванні їх педагогом, навчанню самоконтролю.

Другий етап - засвоєння змісту і структури дій - містить два підетапи. На першому підетапі відбувається відпрацювання техніки дій, освоєння вимог до темпу, ритму, сили рухів, тренування систем дій. Використовуються деякі суто навчальні вправи, наприклад, виконання загально-фізичних, не спеціалізованих за видами спорту тренувань. На другому підетапі йде оволодіння певною практичною діяльністю на тому рівні, який безпосередньо передує ЇЇ використанню у житті (виконання фізичних вправ). Такі завдання повинні відповідати реальним життєвим потребам, моделювати життєву практику.

- Третій етап - використання в життєвій практиці - надбаного у навчанні носить прямий характер, наприклад, засвоєні фізичні рухи використовуються у фізичних змаганнях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми організації занять
До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за тверди ...

Корекційне сімейне виховання
Виховання дитини з відхиленням в розвитку в сім’ї потребує не рідко великі затрати часу і сил. Батьки щоденно зіштовхуються з багато численними проблемами, що викликані як ураженням центральної нерво ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net