Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 6

Однією з найбільш повних робіт, що розглядають проблеми професійного спрямування фізичної культури, є книга М.Я. Віленського, Р.П. Сафіна "Професійна спрямованість фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей". Автори справедливо стверджують, що педагогічна праця висуває особливі вимоги до стану здоров'я вчителя, його фізичної і психологічної підготовленості, до особливостей нейродинаміки і перш за все до сили нервової системи відносно збудження, до урівноваженості нервових процесів за силою і рухливістю. Дається детальний аналіз навантажень, які впливають на організм вчителя. Розглянуто діяльність вчителя-предметника з фізичного виховання учнів, яке, за думкою авторів, має забезпечувати весь педагогічний колектив школи. Ця діяльність містить оздоровчі, освітні і виховані групи завдань.

Автори пропонують впроваджувати у процес підготовки майбутніх учителів так звану "систему професійної спрямованості фізичного виховання". Незважаючи на певну некоректність цього висловлювання (адже впровадити можна систему професійно спрямованого фізичного виховання), ми повністю підтримуємо доцільність такої організації навчального процесу з відповідної дисципліни. Тому розглянемо точку зору даних авторів більш докладно.

М.Я. Віленський, Р.П. Сафін вважають, що будувати цю систему слід на основі таких загальних принципів організації процесу професійної підготовки:

цілеспрямованість - комплексний системно-цільовий вплив на розвиток особистості вчителя;

неперервність, послідовність, наступність з врахуванням специфіки факультету, місця навчання, рівня загальнокультурного і професійного розвитку студентів;

диференційований підхід до студентів і єдність форм роботи загально вузівської, факультетської, курсової, групової, індивідуальної;

єдність навчання і виховання, навчання і самоосвіти, виховання і само виховання, взаємодія педагогічних колективів і громадських установ;

взаємозв'язок особистісної зацікавленості і суспільної необхідності у виховній роботі, утвердження у свідомості кожного студента суспільної значущості.

Неважко помітити, що серед наведених принципів чітко простежується соціальна ангажованість фізичного виховання студентів, тобто професійна спрямованість розглядається як виконання соціального замовлення на підготовку вчителя певного типу. Самі автори так розкривають сутність свого підходу: "Систему професійної спрямованості фізичного виховання студентів, що виступає як підсистема професійної підготовки вчителя і спирається на її принципи, характеризує органічна єдність цілей, задач, змісту, форм, методів і умов підготовки майбутнього вчителя до вихованої роботи з дітьми засобами фізичної культури і спорту" .

Отже, виходячи з визначених положень Д.О. Леонтьєва, можна зробити висновок, що в основі організації фізичного виховання, навіть за умов її професійної спрямованості, лежить діяльнісний смисл, до того ж певною мірою редукований. Адже цей смисл зводиться до виховної роботи з дітьми.

Інший спектр професійних проблем (хоча певною мірою і визнаний тими ж самими вченими і практиками) випадає з концептуальних позицій, залишається опосередковано представленим у меті і змісті навчання у вигляді професійно необхідних особистісних якостей, знов таки необхідних вчителю в його професійній діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Врахування психологічних особливостей учнів початкових класів в процесі організації ігрової діяльності
Різноманітність ігор у дитячому середовищі, складний і багатогранний вплив гри на розвиток та виховання дитини зумовили неоднозначність розуміння вченими сутності цього феномена. Значення наукового ж ...

Тематичне оцінювання учнів
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: · усунення безсистемності в оцінюванні; · підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; · індивідуальний та диференційований підх ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net