Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 7

Так, за думкою М.Я. Віленського та Р.П. Сафіна, в основу успішного формування системи професійної спрямованості фізичного виховання повинні бути закладені такі педагогічні умови:

діяльнісний підхід, що максимально враховує в процесі навчання студентів умови їх майбутньої професійної діяльності, включення студентів у різноманітні види фізкультурно-спортивної і педагогічної діяльності протягом всього періоду навчання;

цілісний підхід, що забезпечує єдність і взаємозв'язок навчальної,самоосвітньої і позанавчальної фізкультурно-спортивної діяльності, яка складає процес навчання і виховання студентів;

диференційований підхід, який передбачає врахування індивідуально-психологічних відмінностей у загальному і специфічному розвиткові студентів у сфері фізичної культури;

надання фізкультурно-спортивній діяльності студентів програмно-цільової і професійної педагогічної спрямованості на формування фізичної культури особистості педагога і готовності до роботи з фізичного виховання школярів.

Виходячи з цього, завдання професійної підготовки майбутніх вчителів містять:

виховання у студентів активно позитивної мотивації, сучасних поглядів і переконань на роль фізичної культури у формуванні особистості;

оволодіння студентами системою загальнотеоретичних, психолого-педагогічних, спеціальних і методичних знань з використання фізичної

культури і спорту у виховній роботі;

оволодіння студентами системою практичної підготовки, яка забезпечує використання психолого-педагогічних і методичних умінь і навичок діяльності з фізичного виховання дітей;

формування фізичної культури особистості майбутнього вчителя.

Аналіз запропонованого підходу, на наш погляд, свідчить про недооцінку суб'єктивної складової фізичного виховання самих студентів. Адже він базується переважно на зовнішньому впливі на студентів, майже без залучення механізмів їх власної активності. Навіть процедури самовиховання, що витікають із загального підходу, фактично є продовженням аудиторних занять.

Розглянемо тепер, як же реалізуються ідеї вказаних авторів у практиці професійної підготовки. Незважаючи на заявлену універсальність системи, її націленість на формування вчителів будь-якого профілю, фактично надаються рекомендації щодо організації підготовки на факультетах початкових класів та майбутніх працівників дошкільних закладів.

Показовим є склад знань та умінь, якими, за думками М.Я. ВІленського, Р.П. Сафіна, повинен оволодіти студент на заняттях з фізичного виховання. Що стосується знань, то завданнями теоретичної підготовки є розвиток у студентів:

розуміння суспільної значущості, що стоять перед фізичним вихованням школярів, прагнення активно використовувати засоби фізичної культури і спорту з виховної роботи;

твердої переконаності у необхідності використовувати засоби фізичної культури і спорту для всебічного розвитку особистості школяра, націй основі — створення необхідних суспільно-ціннісних мотивів і потреб у засвоєнні спеціальних педагогічних знань по фізичному вихованню;

системи знань, що розкривають закономірності фізичного виховання дітей шкільного (дошкільного) віку;

системи знань, що характеризують зміст, організацію і методику вати 4-5 разів, проведення масово-оздоровчих, фізкультурних і спортивних

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Логіка педагогічного дослідження
При організації та проведенні психолого-педагогічного дослідження необхідно дотримуватися певної послідовності дій: 1. Визначення проблеми дослідження. Вона має бути актуальною, значимою, відображено ...

Основні вимоги до оцінювання якості ключових процесів ВНЗ
Сформулюємо основні вимоги до оцінювання ключових процесів ВНЗ відповідно до формули (2). Оцінювання якості здійснюється за системою показників, які характеризують процеси (таблиця 2 або 3). Оцінюван ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net