Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 19

Надати таку можливість може методика А.В. Шеболтаса "Мотиви занять спортом".

Процедура роботи містила:

Визначення кількісного показника ціннісного ставлення, який розраховувався як сума балів, набраних кожним студентом за усією сукупністю мотивів.

Виявлення найбільш розповсюджених способів зв'язку первиннихелементів (окремих мотивів), тобто їх ієрархії у складі структури.

За результатами, отриманими на основі згаданої методики, було розраховано загальну кількість балів, які набрав кожен студент. При цьому виникла необхідність надати їм певну диференціацію та якісну визначеність.

По-перше, було проведено таке кваліметричне ранжування. Оскільки за кожним мотивом потенційно можливо набрати 27 балів, а кількість мотивІв-категорій складає 10, то за умов одночасної максимальної дії всіх збудників (максимально детерміноване ціннісне ставлення до явища) можна набрати 270 балів.

Отже, для обробки отриманих даних можна розглянути весь потенційний діапазон кількісних значень: від 0 до 270. Розіб'ємо цей діапазон на п'ять відрізків: зона низького рівня, нижче середнього, середнього, вище середнього і високого. Проведене нами дослідження свідчить про те, що такий шлях не зовсім раціональний, адже при цьому до крайніх значень (найвищого і найменшого) попадуть лише одиниці студентів, а основна частина буде знаходитись у середній зоні. Отже, такий підхід стосовно конкретного контингенту і отриманого розподілу даних є малоінструментальним. більш доцільно виходити на оцінку результатів, виходячи з диференціації реально отриманих показників.

За усією сукупність відповідей (115 осіб) отримано відповідну сукупність кількісних значень, нижня межа яких припадає на 45 бали, а верхня на 138 балів.

Таким чином, весь діапазон кількісних значень студентських відповідей міститься в зоні: 43-138. Розіб'ємо цей діапазон на п'ять відрізків: 43-62 (низький), 63-81 (нижче середнього), 82-100 (середнє значення), 101-119 (вище середнього), 120-138 (високе значення).

Отримані такі кількісні показники: до низького рівня віднесено 7,9% учасників, нижче середнього - 22,6%, середнього - 8,7%, вище середнього - 26,0%, високого - 3,9%.

Отже, значна група студентів відноситься до групи з явно недостатніми рівнями ціннісного ставлення до фізичного виховання (низьким, нижче середнього, середнім). їх кількість складає майже 60 %.

Значний інтерес має структура мотивів, що обумовлюють інтегративний ефект - ціннісне ставлення студентів до фізичної культури і спорту. Адже відомо, що усереднені дані (середня оцінка) не передають різноманітних сполучень чинників, що реально існують. Тому, як підкреслює В.А. Семиченко, при аналізі складних об'єктів треба розглядати структурні зв'язки та типи структур, що виникають.

Тому нами було використано запропонований цим автором прийом моделювання структури об'єкту, що досліджується, а саме - співвідношення мотивуючих чинників (мотиваторів), котрі обумовлюють кінцевий ефект - ціннісне студентів до фізичної культури і спорту.

Шляхом теоретичного моделювання було зроблено припущення, що індивідуальні результати студентів можна розділити на два типи: з мономотивацією і полімотивацією.

Під мономотивацією (і відповідно мономотиваційною структурою ціннісного ставлення) ми розуміємо наявність у розподілі показників явно домінуючого чиннику (ДЧ), кількісне значення якого помітно випереджає інші. Можна також очікувати, що за співвідношенням кількісних значень провідного мотиватору та інших існує ще декілька угрупувань:

Страницы: 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту
Аналіз результатів тестування фізичної підготовленості показав, що кожен з обстежених навчальних класів дітей вірогідно не відрізнявся (Р > 0,1). Абсолютні величини результатів тестування за обов’ ...

Поняття та завдання морального виховання
Важко назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини з іншими людьми. Від характеру цих взаємин багато що залежить в нашому житті: настрій, моральне самопочуття, працездатність тощо. Стосунки ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net