Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту

Сторінка 5

Але, на наш погляд, упорядкуванню системи фізичного виховання студентів не вистачає наукових відомостей про суб'єктивний фактор, а саме виявлення ставлень студентів до цього навчального предмету та відповідних занять. Адже, як відомо, будь-які цілі та завдання, найкращі програми залишаться суто формальними, не нададуть необхідного впливу, якщо не є особистісно прийнятими, включеними в мотиваційну сферу тих, хто навчається.

З метою вивчення ставлень студентів педагогічного інституту до навчального предмету "Фізичне виховання" було проведено відповідне дослідження, яке складалося з декількох етапів. Перш за все, студентам, що брали участь у дослідженні, було запропоновано оцінити навчальні предмети за кількома критеріями. Оцінювання проводилось за 5-бальною шкалою, де бал 5 вказував на високий рівень прояву відповідної якості, а бал 1 - на її фактичну відсутність або прояв протилежної якості. Студентам повідомлялось, що використовувати треба весь діапазон оцінок.

Критерії оцінювання (за В.А. Семиченко та М.І. Сичовою):

1) професійна необхідність предмету;

2) якість викладання: чіткість, логічність, послідовність, доступність;

3) наявність у студента власного інтересу до змісту даного предмету;

4) науковість матеріалу, що викладається;

5) особистісна привабливість викладача;

6) оцінка, яку студент отримав за предмет;

7) оцінка, яку студент поставив би собі сам;

8) ступінь важкості предмета для студента;

9) ступінь активності студента в подоланні труднощів, що виникають при вивченні предмету;

10) оцінка студентом обсягу навчального матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання;

11) оцінка можливостей виконання завдань, що виносяться на самостійне виконання;

12) самооцінка ступеню власної підготовленості до занять з предмету.

Оцінювання проводилось студентами педагогічного університету (16 осіб). Пропонувалось оцінити за наведеними критеріями спочатку предмет, який викладався у школі (ретроспективна оцінка), та той, що зараз викладається у вищому навчальному закладі.

У табл. 3.1. наводяться узагальнені дані щодо оцінки студентами навчального предмету "Фізичне виховання" у вузі.

Таблиця 3.1

Оцінки студентів навчального курсу "Фізичне виховання"

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оцінки з фізвиховання

3,1

4,3

3,7

4,1

4,1

4,4

4,5

3,1

2,4

1,8

4,4

2,3

Розглянемо отримані результати з двох точок зору: ставлення самих студентів та оцінка тих факторів, що обумовлені діяльністю або особистістю викладача. Як видно з таблиці, оцінка професійної необхідності навчального предмету "Фізичне виховання" є середньою (3,1 бали). Недостатньо високим є і інтерес студента до змісту цього предмету (3,7 балів). В той же час якість викладання предмету студенти оцінюють досить високо: оцінка послідовності і логічності його викладання складає 4,3, науковість матеріалу, його оновлення 4.1. В цілому достатньо високою можна вважати і оцінку особистості викладача - 4,1. Оцінка, яку студент отримав за предмет, та оцінка, яку він поставив би собі сам, майже збігаються (4,4 та 4,5 балів). Середньою є оцінка ступеню важкості предмета для студента - 3,1 балів. В той же час ступінь активності студента в подоланні труднощів, що виникають при вивченні предмету, ще нижча (2,4). Певною мірою це може бути обумовлено майже повною відсутністю завдань, що виносяться на самостійне опрацювання (1,8), виконання ж тих, що задаються, за думкою студентів, цілком можливе (4,4). Але ступінь підготовленості до занять з предмету, як витікає з відповідей, дуже низька - 2,3 балів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етнопедагогічні засади формування національної свідомості молоді
Серед проблем, від розв'язання яких залежить здійснення національного відродження України, важливе місце належить формуванню національної свідомості. Це зумовлюється, насамперед, тим, що високий ріве ...

Форми організації занять
До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за тверди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net