Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі

Сторінка 1

Виходячи із здійсненого теоретичного аналізу і результатів констатуючого експерименту, основним завданням формуючого експерименту є розробка такого організаційно-методичного змісту предмету "Фізичне виховання", що сприяє усвідомленню студентами множинного впливу відповідних занять на особистісний та професійний розвиток. З цією метою вже з першого року навчання є необхідність розкрити весь спектр можливостей фізичного виховання, який містить: особистісну складову (самооцінка, формування позитивної Я-концепцІЇ, розвиток гуманістичної спрямованості особистості), професійну складову (оволодіння елементами професійної техніки), профілактичну складову (оволодіння прийомами і засобами попередження професійних захворювань), активізуючу складову (підвищення тонусу організму, працездатності), релаксуючу складову (засвоєння прийомів релаксації, подолання м'язових бар'єрів), соціальну складову (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії, вмінь роботи в командах), тощо. Кожне заняття повинно включати вправи та рефлексивні завдання, які допоможуть студентам не тільки відтворювати та засвоювати відповідні форми роботи, а й використовувати можливості занять з фізичного виховання для власного розвитку. Логічно припустити, що таким шляхом можна суттєво підвищити результативність відповідного навчального предмету, а, отже, його вклад в професійне становлення майбутніх учителів, вирішити важливі проблеми поєднання фізичного, психічного, особистісного розвитку кожного студента, створення міцного фундаменту для збереження та покращення його наявного та майбутнього здоров'я.

В основу формуючого впливу на студентів покладені такі положення.

Ставлення студентів до фізичної культури є складним полісистемним утворенням, що включає ряд компонентів: феноменологічний (фізична активність як базова складова життєдіяльності, естетичні переживання краси рухів), соціальний (наявність певного соціального ідеалу, який містить компонент рухової активності, порівняльний аналіз власної рухової активності, ЇЇ якості з аналогічними показниками як важлива складова цього соціального еталону, ставлення до інших осіб, і в контексті цього до себе), особистісний (індивідуальна потреба у фізичних вправах, руховій активності), предметний (загальне ставлення до навчальної дисципліни"Фізичне виховання"), конкретно-організаційний (надання переваги певним видам спорту).

Виходячи з цієї полісистемності мотиваційної сфери, включення студентів у навчальний предмет "Фізичне виховання" повинне базуватися на розкритті і методичному забезпеченні всієї сукупності функцій, виконуваних даним предметом у поточній діяльності і перспективному розвитку майбутнього професіоналу.

Надання завдань на виконання фізичних вправ, що включаються викладачем у зміст занять, повинне обов'язково випереджатися максимально повним розкриттям їхніх функціональних задач і можливостей у різних аспектах: для забезпечення поточної (навчальної) діяльності, професійного становлення, особистісного розвитку.

Виконання фізичних вправ має супроводжуватися рефлексивним самоаналізом, що включає самооцінку ефективності їхнього виконання стосовно до попереднього індивідуального рівня освоєння.

Важливим моментом є підключення самих студентів до творчого

проектування змісту занять (добір вправ, мотивація їхнього виконання, організаційні й управлінські процедури).

Доповнення безпосередніх фізичних вправ елементами педагогічної діяльності (добір завдань, керування іншими студентами, організація процедур обговорення й т.ін.), що дозволяє розширити можливості щодо створення ситуацій успіху, що особливо важливо для студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості.

Актуалізація і відпрацьовування міжпредметних зв'язків, у першу чергу з предметами, що забезпечують особистісний і професійний розвиток майбутнього вчителя (психологія, педагогічна майстерність, культура педагогічного спілкування, педагогіка, методика викладання).

Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури в цілому, і в тому числі до навчального предмету "Фізичне виховання" і відповідних занять, має стати пріоритетною метою викладача, що веде цей курс.

Для реалізації даних положень проведене теоретичне і методичне опрацювання кожної окремої функції, що виконує навчальний предмет "Фізичне виховання" у структурі професійної підготовки.

Розглянемо більш детально ті завдання, які вирішувалися на рівні кожного з блоків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Метод переконання як ефективний метод у процесі національного виховання учнів ПТНЗ
Переконання – це головний метод дії. Під ним розуміється, з одного боку, різносторонній вплив на особу з метою формування в неї одних якостей і позбавлення інших, а з іншого – спонукання до певної ді ...

Компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net