Змісті і функції групової навчальної діяльності школярів

Педагогіка » Групові форми занять з учнями на уроці хімії » Змісті і функції групової навчальної діяльності школярів

Сторінка 2

Таким чином, характерними ознаками групової навчальної діяльності як цілісного й відносно самостійного педагогічного феномену у концепції розглядається:

- єдина мета і спільна мотивація;

- поділ діяльності на функціонально зв’язані складові;

- інтеграція індивідуальних дій в єдину діяльність групи;

- спільне співпереживання успіху у навчанні;

- самоуправління і саморегуляція навчальних дій;

- єдиний простір та одночасність здійснення навчальної роботи всіма членами групи;

- колективна оцінка й гласність досягнутих результатів.

За умов групової діяльності ваговим фактором підвищення ефективності навчальної праці стають суб’єкт-суб’єктні стосунки, що виникнуть між її співвиконавцями. Тому є підстави очікувати більш високих індивідуальних результатів учіння школярів.

Оскільки групова діяльність учнів від початку й до кінця побудована на сумісних діях і спілкуванні, то завдяки координованим навчальним зусиллям створюється атмосфера демократизму й дружнього спілкування, в якій учні вільно запитують, висловлюють власні думки, сприймають думку інших членів групи.

У груповій діяльності виникає і проявляється різнопланова й суттєво важлива для учіння школярів взаємодія учасників групової діяльності, результати якої проявляються в наслідуванні, переконаннях, співробітництві, змаганні. А тому принагідно передбачити, що конкретні навчальні дії, усвідомленні одним учнем, підхопляться іншими, стануть надбанням всієї групи .

Крім взаємо стосунків між окремими особистостями, відбувається формування системи стосунків між особистістю та групою загалом, що окремим учням дає змогу побачити рівень ідентифікації власних зусиль і досягнень з груповими еталонами.

Оскільки суб’єктом групової діяльності є не окрема особистість, а мала група, то у груповій навчальній діяльності роль суб’єкта належить малим групам школярів.

На підставі аналізу соціально-психологічної літератури видається доцільним формулювання такого робочо визначення: мала навчальна група – це стійке й відносно стабільне об’єднання кількох учнів, яке по відношенню до всього класу виступає як єдиний суб’єкт дій і завдяки спілкуванню та взаємозв’язку успішно розв’язує поставлені навчальні задачі.

Оптимальна чисельність малої навчальної групи учнів як малої функціональної одиниці навчального процесу в кожному конкретному випадку буде залежати від мети й завдань групової діяльності, специфіки й обсягу поставлених навчальних завдань, рівня навчальних можливостей учнів класу. Певну роль відіграватимуть тривалість навчальних занять та кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення конкретного предмету.

Отже, ми схиляємось до думки, що одночасне й незмінне визначення кількісного складу малих груп, які створюються з дидактичною метою, недоцільне. Ми вважаємо, що тільки вчитель, який добре знає своїх учнів, у кожному конкретному випадку може вирішувати, який кількісний склад малих груп є оптимальним для даного класу під час вивчення конкретної навчальної дисципліни. Проте, з урахуванням результатів соціально-психологічних досліджень, робимо висновок, що для проведення 45-хвилинних навчальних занять з шкільним класом, де є 20 і більше учнів, доцільно вдатися до створення малих навчальних груп у складі чотирьох осіб, якщо тільки не бракує учнів на роль лідерів.

Передбачаємо, що група такого кількісного складу спроможна:

а) на одному занятті провести усне опитування всіх свої членів й до того за час, що не перевищує тривалості усного опитування за умов традиційного навчання; б) опрацювати достатню кількість письмових завдань, що потребують практичного застосування знань, які перевірялись в усній формі; в) здійснити контроль й оцінювання результатів групової роботи та досягнутих індивідуальних показників навчання.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Культура спілкування та мовленнєвий етикет
Найважливішим необхідним засобом і умовою існування людського суспільства постає спілкування між людьми (міжособистісне) і групами людей (групове). Вчені І.Т. Димитрова, М.І. Лисіна під спілкуванням ...

Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у старших класах
Курс «Зарубіжна література» - важлива складова літературної та загальногуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net