Впровадження групової діяльності у навчальний процес та оцінка її результатів

Педагогіка » Групові форми занять з учнями на уроці хімії » Впровадження групової діяльності у навчальний процес та оцінка її результатів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

а) кожна правильна й повна відповідь оцінюється в 10 балами;

б) зазначають, скільки балів знімається при допущенні неістотної, а скільки – істотної помилки;

в) вказують, яким балом оцінюється правильне доповнення чи виправлення поміченої помилки.

Впровадження групової навчальної діяльності не може не позначитись на загальному стані вивчення навчального предмета, а також зміни, що відбуваються в учінні школярів та структурі навчального процесу і виявляються в ході спостережень та опитувань, слугуватимуть для вчителя інформацією про те, чи варто продовжувати далі формування групової навчальної діяльності учнів у окремо взятому класі та до яких змін треба вдаватись з метою поліпшення цього процесу.

Серед ключових положень концепції виділяється положення про організаторську і керівну функцію вчителя. Впровадження групової навчальної діяльності ні яким чином не зменшує і не принижує його викладацької діяльності. Адже навчання учнів у складі малих груп від початку й до кінця планується, прогнозується і здійснюється під керівництвом вчителя та за його активною участю. Навпаки, передбачається, що впроваджуючи діяльність малих груп у навчальний процес шкіл, вчителі будуть удосконалювати свою педагогічну майстерність.

Посилиться гностична діяльність учителя, оскільки зросте увага до вивчення індивідуальних особливостей школярів, пізнавальних інтересів і рівня навченості.

Збагатиться конструктивний компонент викладацької діяльності вчителя, оскільки йому доведеться займатись визначенням обсягу навчального матеріалу, що підлягає засвоєнню в процесі групової роботи, здійснювати тематичне планування і розробляти плани-конспекти занять за вдосконаленою ідеями групового навчання методикою.

Вдосконалюватиметься організаторська функція вчителя, адже йому доведеться налагоджувати роботу в групах, регулювати взаємостосунки, допомагати продуктивному функціонуванню груп.

Таким чином, для впровадження групової діяльності вчителеві потрібно знати сутність його виду навчальної діяльності, методику організації й технологію здійснення групової роботи учнів, а також мати бажання доповнити особистий методичний арсенал новим для учнів видом діяльності. З впровадження групової навчальної діяльності у навчальний процес всі педагогічні функції вчителя набудуть особливого звучання.

Розділ 2. Структура навчальних занять та методика їх проведення в умовах групового навчання учнів

Тематичне планування теми "Метали"

Тема "Метали" вивчається в 9 класі в середині другого семестру навчального року, на вивчення теми передбачено програмою 22 години. Тематичне планування представлено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Тематичне планування теми "Метали" в 9 класі

№ п/п

Тема уроку

Навчальні цілі

Основні поняття

Демонстрації лабораторні та практичні роботи

Міжпредметні зв`язки

Наочність

45

Місце металічних елементів у періодичній системі елементів Д. І Менделєєва та особливості будови їх "томів. Металічний зв'язок. Фізичні та хімічні властивості металів: взаємодія з киснем, галогенами, сіркою, відношення до води, кислот і солей

На основі відомостей про метали як прості речовини, їх характеристики за місцем у періодичній системі та будови атомів розширити та поглибити знання про метали; розглянути особливості металічного зв'язку та пов'язаних з ним фізичних і хімічних властивостей металів

Метали, металічний

зв'язок, металічна кристалічна гратка.

"усуспільнені" електрони

Демонстрації: зразки металів, кристалічних ґраток: кубічної кубічно-гранецентро-ваної гексагональ-ної

Фізика: будова атома

Періодична система елементів. Зразки міді, алюмінію, цинку

46

Місце металічних елементів у періодичній системі та особливості будови їх атомів. Взаємозв'язок металічного зв'язку з фізичними властивостями металів

Розглянути місце металічних елементів у періодичній системі; сформувати вміння передбачити властивості металу залежно від місця елемента в періодичній системі; встановити взаємозв'язок між типом хімічного зв'язку, кристалічною будовою металу та його фізичними властивостями

Металічний зв'язок, кристалічні ґратки; фізичні поняття: а) металічний блиск;

б) електро-провідність; в) тепло про-відність; г) пластичність;

г) ковкість

Демонстрація: кристалічні грілки металів, їх фізичних властивості

Хімія: теми "Періодичний закон", "Хімічний

зв'язок".

Фізика: будова атома, фізичні властивості металів

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Зразки металів

47

Хімічні властивості металів: взаємодія з киснем, галогенами, сіркою, відношення до води, кислот, солей

Удосконалити вміння складати рівняння реакцій взаємодії металів з простими і складними речовинами, порівняти їх хімічну активність; навчити самостійно робити узагальнення та висновки

Хімічна активність металів, витискуваль-ний ряд металів, окисно-відновні реакції

Демонстрація 8. Хімічні

властивості металів.

Лабораторна робота № 5. Порівняння хімічної активності металів.

Лабораторні досліди № 6: взаємодія металів з розчинами кислот

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Набори реактивів для проведення демонстрацій та лабораторних робіт

48

Метали в природі. Загальні способи добування металів

Ознайомити учнів з поширенням металів у природі та основними способами їх добування, реакціями, що лежать в основі добування металів, галузями застосування

Мінерали, руди, відновлення, металотермія, відновник

Географія: поширення металів у природі

Колекція "Мінерали та гірські породи"

49

Електроліз розплавів солей і лугів. Його суть і застосування

На основі знань про процеси окиснення і відновлення та окисно-відновні реакції ознайомити з окисно-відновним процесом, що відбувається під дією електричного струму на електродах; навчити складати рівняння електролізу розплавів солей і лугів

Окислення, відновлення, електричний струм. електроліз, катіон, аніон, інертні електроди

Демонстрація 9. Електроліз розчину купрум(ІІ) хлориду

Виутрішньо-предметні зв'язки: окисно-відновні реакції.

Фізика: електричний струм, катод, анод

Прилад для електролізу розчинів солей.

Алгоритм рівнянь електролізу розплавів солей і лугів. Таблиця "Електроліз"

50

Застосування електролізу.

Розв'язування задач за хімічними рівняннями

Розглянути галузі застосування електролізу; удосконалити вміння писати рівняння реакцій електролізу розплавів

Гальванопластика

Демонстрації виробів: а) із покриттям одного

металу, іншим;

б) відбитку, виготовлено-го електролізом

Фізика: електроліз

Алгоритм складання рівнянь електролізу розплавів солей і лугів. Таблиця "Електроліз"

51

Корозія металів і способи захисту від корозії

Ознайомити з процесом руйнування металів під впливом умов зовнішнього середовища, суттю цього процесу, що полягає в руйнуванні металів внаслідок втрати ними електронів, та способами захисту

Корозія, інгібітори

Демонстрація: іржаві цвяхи, метали, вкриті іншими металами, фарбою, лаком

Внутрішньо-предметні зв'язки: окисно-відновні реакції

Таблиці: "Корозія металів", "Способи захисту металів від корозії"

52

Корозія металів і способи захисту від корозії

На основі знань про корозію металів дати уявлення про сплави як один способів змінити, покращити властивості металів, у тому числі підвищити стійкість проти корозії; виявити рівень навчальних досягнень

учнів

Сплав, сплав - механічна суміш, сплав - хімічна спо-лука, твердий розчин, інтерметаліди

Демонстрація: вироби з чавуну і сталі, інші сплави

Колекція "Чавун і сталь"

53

Тематичне оцінювання

54

Доменне виробництво чавуну

Розглянути сировину, хімічний склад чавуну, процеси відновлення заліза та утворення сплаву в домні

Шихта, шлак, флюси, кокс, ливарний та переробний чавун

Внутрішньо-предметні зв'язки: процес відновлення

Таблиця "Доменне виробництво чавуну"

55

Способи виробництва сталі

Ознайомити із суттю процесу переробки чавуну на сталь, хімічними реакціями, що лежать в основі переробки та основними способами виробництва сталі

Сталь, легуючі добавки, неіржавіюча сталь, мартенівський спосіб, киснево-конвертерний спосіб, електротермічний спосіб

1 Демонст-рація 10. Модель бессемерівсь-кого конвертера

Внутрішньо-предметні зв'язки: процес окиснення

Модель бессемерівсь-кого конвертера. Таблиця "Будова електропечі"

56

Проблеми безвідхідних виробництв у металургії та охорона довкілля

Розглянути причини шкідливого впливу на довкілля під час виробництва чавуну та сталі

Довкілля, безвідходна металургія

57

Застосування металів і сплавів у сучасній техніці. Розвиток металургії в Україні

Ознайомити в застосуванням металів та їх сплавів у техніці, їх значенням і для розвитку цивілізації

Залізо і його сплави, алюміній і його і сплави, легуючі добавки, конструкційний матеріал

Географія: розміщення в Україні основних центрів чорної металургії

58

Натрій і Калій як представ-ники лужних металів: будова атомів, поширення в природі, фізичні та хімічні властивості. Добування і застосування

Поглибити знання про метали на прикладі натрію і калію представників найтиповіших металів; навчити порівнювати будову їх атомів, а відповідно і властивості; ознайомити зі способами добування га застосування металів

Електронна формула, радіус атома, електроліз розплавів

Демонстрація 11. Взаємодія натрію з водою і сіркою

Фізика: електроліз. Географія: поширення сполук Натрію і Калію в природі

Карта України.

Саморобні таблиці

59

Кальцій: будова атома, поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості кальцію. Добування та застосування

На прикладі кальцію розглянути будову і властивості лужноземельних металів, поширення кальцію в природі та його застосування

Електронна формула, мінерали

Демонстрація 12. Взаємодія кальцію та кальцій оксиду з водою

Фізика: електроліз. Географія: поширення сполук Кальцію в природі

Саморобна таблиця "Будова атомів елементів Натрію та Калію". Періодична система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва

60

Сполуки Кальцію: Кальцій оксид та гідроксид кальцію, їх практичне застосування

На прикладі оксиду та гідроксиду Кальцію повторити властивості основних оксидів та лугів

Основний оксид, луг, вапняне молоко, вапняна вода

Демонстрація 12. Взаємодія кальцію та кальцій оксиду з водою

Біологія: біологічна роль Кальцію в організмі людини

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Карта корисних копалин України

61

Алюміній: будова атома, поширення в природі Фізичні та хімічні властивості, застосування

Поглибити знання про будову і властивості металів на прикладі представника головної підгрупи VІ групи; ознайомити з властивостями алюмінію як доброго відновника багатьох металів та алюмінотермією

Відновник, алюмінотермія

Демонстрація: вироби з алюмінію — дріт, ложки, виделки, миски, ґудзики, фольга

Географія: поширення сполук Алюмінію в природі

Періодична система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва. Карта корисних копалин України

62

Сполуки Алюмінію: оксид і гідроксид Алюмінію, їх амфотерність

Розглянути кислотно-основний характер оксиду та гідроксиду Алюмінію; довести експериментально подвійну хімічну природу цих сполук

Амфор тер-ний оксид, амфотерний гідроксид, модифікації алюміній оксиду: корунд, рубін, сапфір, наждак

Демонстрація 13. Демонстрація механічної міцності оксидної плівки алюмінію. Лабораторна робота № 7. Добування алюміній гідроксиду та доведення його амфотерності

Географія: поширення природних сполук Алюмінію

Таблиця "Застосування алюмінію та його сполук"

63

Ферум: будова атома, поширення в природі Фізичні та хімічні властивості заліза, застосування

Розглянути особливості будови атома Феруму як елемента побічної підгрупи періодичної системи, розміщення електронів на енергетичних рівнях відповідно до утворення сполук Феруму; ознайомити з фізичними та хімічними властивостями простої речовини заліза та галузями її застосування

Електронна конфігурація, сполуки феруму в ступені окиснення +2, +3

Демонстрація 14. Спалювання заліза в кисні Демонстрація виробів із заліза та його сплавів

Біологія: фізіологічна дія Феруму в рослинних і тваринних організмах та організмі людини. Географія: поширення сполук Феруму в

природі

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менде-лєєва. Таблиця "Застосуван-ня заліза"

64

Сполуки Феруму: оксиди феруму (ІІ) та феруму (ІІІ); гідроксиди феруму(ІІ) та феруму(ІІІ). Солі Феруму

Розглянути особливості сполук Феруму, експериментально довести їх характер та властивості

Ферум(ІІ) оксид, ферум(ІІІ) оксид ферум(ІІ) гідроксид; фсрум(ІІІ) гідроксид, солі Феруму

Лабораторна робота № 8. Добування гідроксидів Феруму і їх взаємодія з кислотами

Таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді

65

Розв'язування розрахункових задач

Удосконалити вміння розв'язувати задачі за рівняннями реакцій

66

Практична робота № 4. Розв'язування експеримента-льних задач з теми "Метали"

Перевірити практичні вміння та навички з розв'язування експериментальних задач. Допуск до тематичного опитування

Генетичний зв'язок між класами неорганічних речовин, йонні рівняння

Практична робота № 4

Внутрішньо-предметні зв'язки: якісні реакції на катіони та аніони

Саморобна таблиця якісних реакцій

67

Тематичне оцінювання з теми "Натрій, Калій, Кальцій, Алюміній, Ферум

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з теми

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти
Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа зумовлена зміною підходів і технологій навчання у вищій педагогічній школі, які мають зосереджуватися передусім на формуванні професійно ...

Види театралізованої діяльності та їх характеристика
Важливе значення для організації театралізованої діяльності дітей та керівництва нею має визначення змісту, функціонального призначення, специфіки мовленнєвих завдань у кожному з її видів. У таблиці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net