Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Сторінка 1

Переважною більшістю психологів зазначається, що з метою повноцінного розвитку і виховання дитини доцільно обирати і використовувати ті засоби, форми і методи педагогічного впливу, які адекватні її віку (Н.П. Анікеєва, П.П. Блонський, Л.І. Божович та ін.). Вони повинні органічно поєднуватися з особливою діяльністю, характерною для конкретного вікового періоду. Психічний розвиток і формування особистості відбувається, насамперед, у тому виді діяльності, який на певному етапі онтогенезу є провідним. У молодшому шкільному віці продовжує домінувати гра, на основі якої формується навчальна діяльність.

Враховуючи дослідження психологів, ми, однак, дотримуємося позиції, за якої відбір засобів навчання не можна здійснювати, зважаючи лише на психологічні особливості та вікові можливості певної групи учнів. Одним із важливих аспектів у розв’язанні цієї проблеми є урахування дидактичних функцій, що регламентують призначення, або роль того чи іншого засобу навчання у навчальному процесі. Такий підхід дозволяє відібрати ті з них, які економно і доцільно до рівня розвитку учнів сприятимуть досягненню навчальної та виховної цілей уроку.

За визначенням більшості вчених ігри використовуються для розширення світогляду й пізнавальної діяльності учнів. За рахунок застосування дидактичних ігор на уроках у початковій школі створюються умови для розвитку у молодших школярів загальнонавчальних навичок і вмінь. А це досягається у процесі реалізації дидактичною грою низки її функцій.

Аналіз відповідної наукової та методичної літератури засвідчив, що дидактична гра багатофункціональна. Це твердження можна розкрити у такій схемі (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Функції дидактичної гри як засобу навчання

Відповідно до схеми, дидактична гра у навчальному процесі виконує такі функції: навчальну, виховну, розвивальну, мотиваційну, контролюючу, компенсаційну, релаксаційну й оздоровчу.

Навчальна функція

Спрямована на формування в учнів системи знань, умінь і навичок на різних етапах навчальної діяльності. Дидактична гра у цьому аспекті виступає як засіб оволодіння навчальним предметом (передбачає одержання, накопичення і практичну апробацію знань у процесі її виконання) (З.М. Богуславська, А.А. Венгер, З.В. Друзь, А.І. Сорокіна та ін.).

Ми поділяємо думку Г.І. Вороніної про те, що модельована грою діяльність стає внутрішнім організаційним стрижнем, навколо якого накопичуються і закріплюються знання. Дидактична гра як пізнавальна діяльність учнів спрямована на пошук, оброблення та засвоєння навчальної інформації, необхідної для участі й перемоги у грі, а також на ознайомлення дітей з правилами та нормами поведінки в ігрових ситуаціях, що цілком забезпечує реалізацію навчальної функції.

Виховна функція

Визначається цілями виховання і спрямована на формування наукового світогляду, пізнавального інтересу, самостійності у здобуванні знань, моральних якостей. Реалізація дидактичною грою цієї функції дає змогу пов’язати навчальну діяльність з реальним життям. А це, на наш погляд, є важливою умовою ефективності гри як засобу навчання та виховання.

Ми погоджуємося з поглядами О.Г. Квасової, яка доводить, що виховні функції гри проявляються в:

зростанні мотивації до вивчення предмета;

прищепленні норм і правил спілкування;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз програмових вимог що до організації театралізованої діяльності в ДНЗ
Зараз існує дві загально розвиваючі програми, схвалені Міністерством освіти і науки України за якими працюють дошкільні навчальні заклади. Відредаговане та доповнене друге видання програми виховання ...

Принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння
Будь-які стимули в процесі навчання мають певний психологічний вплив на учнів. Вони активізують, пожвавлюють, підвищують зацікавлення, посилюють увагу, тішать, навчання стає цікавим і захопливим, дає ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net