Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Педагогіка » Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів » Функції гри як засобу навчання молодших школярів

Сторінка 2

формуванні навичок співпраці й партнерства;

формуванні та розвитку моральних якостей.

Як зазначає у своєму дослідженні О.П. Усова, дидактична гра – могутній виховний чинник, який в педагогічному процесі доцільно використовувати для організації життя дитини та її діяльності. Це означає, що найголовніші прояви життєдіяльності учнів молодшого шкільного віку, а саме – їхні інтереси, запити, потреби можуть бути успішно реалізовані у формі дидактичної гри. Навчально-ігрова діяльність дає можливість здійснювати виховання планомірно й організовано з дотриманням усіх визначених вимог.

Вчені залишаються одностайними, характеризуючи дидактичну гру як один із ефективних засобів виховання у школярів самостійності, ініціативності, співробітництва, волі, комунікативності та товариськості, наслідування і творчості, тямущості й допитливості, формування власної позиції, моральних, естетичних та світоглядних якостей (Л.В Артемова, П.П. Блонський, А.К. Бондаренко, О.Г. Квасова та ін.).

Розвивальна функція

Дидактична гра сприяє розвитку мислення, формуванню ефективної розумової діяльності, успішному виконанню учнями різних розумових операцій (аналіз, синтез, конкретизація й абстрагування, порівняння й узагальнення) у процесі гри. Поєднуючись з працею, навчанням, мистецтвом, спортом, вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного гармонійного розвитку особистості.

Розвивальна функція дидактичної гри, насамперед, спрямована на розвиток творчого мислення. Вона стимулює пізнавальні процеси та увагу, активізує процес учіння і цим самим впливає на формування якісного рівня навчальних досягнень учнів.

За результатами аналізу функцій дидактичної гри у науковій літературі (С.Д. Максименко, Т.Д. Щербан, П.М. Щербань), визначимо основні її розвивальні характеристики:

формування в учнів уміння вчитися, розширення фонду дієвих знань;

відпрацювання кожного з видів, рівнів (репродуктивний, продуктивний) і етапів (використання у знайомих та незнайомих умовах) засвоєних знань;

формування умінь виконувати окремі навчальні дії в їх послідовності;

розвиток навичок самоконтролю та адекватної самооцінки;

формування вмінь планувати окремі навчальні дії і їх послідовність, долати труднощі під час реалізації цих дій;

формування в учнів умінь усвідомлювати свої мотиви в навчальній роботі;

перехід від стереотипних способів до пошуку нових способів діяльності;

знаходження нового нестандартного способу розв’язання завдання;

розвиток нових якостей узагальненості, усвідомленості, варіативності;

розвиток умінь виконувати різні ролі у груповій роботі та вміння оцінювати з цих позицій свої дії та дії інших.

Розвивальна функція дидактичної гри реалізується через розв’язання проблемних завдань, що є пошуковим, творчим і дослідницьким процесом. Це також формує в учнів уміння творчо підходити до таких видів діяльності, пробуджує інтерес до їх виконання.

Контролююча функція

Реалізується з метою встановлення якості знань, рівнів навченості учнів, їхніх здібностей до самостійного вивчення предмета, рівня інтелектуального розвитку дитини і рівнів сформованості пізнавальних інтересів.

Аналіз відповідної наукової літератури та власний педагогічний досвід навчання молодших школярів засвідчили, що засобами дидактичної гри можна успішно здійснювати всі види контролю результатів навчання (попереднього, поточного, тематичного, підсумкового). У процесі навчально-ігрової діяльності створюються умови для виявлення прогалин у знаннях учнів. Такий аналіз, у свою чергу, дозволяє вчителеві встановлювати рівень готовності дітей до вивчення нового матеріалу, або ж виявляє необхідність повернення до повторення вже вивченого раніше.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів
Модель засвоєння бази знань навчальної теми — це перелік елементів змісту навчання з визначенням рівня засвоєння кожного. Рівні засвоєння елементів бази знань Мета засвоєння елементів бази знань Орга ...

Структура уроку письма на вивчення нової букви
Уже в період навчання грамоти виконувані учнями графічні вправи пов’язані з засвоєнням конфігурації рукописної літери, мають бути спрямовані і на досягнення більш перспективної мети — формування у шк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net